Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Грошима треба управляти, а не служити їм (Сенека Луций Анней)

«Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із провідних спеціальностей економічного напряму. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.

ТОП-7 переваг навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» в Навчально-науковому інституті економіки і управління:

 • залучення до викладання фахівців-практиків фінансової сфери;
 • можливість навчатись на англомовному проекті (формування груп з 6-10 студентів з професійним викладанням фахових дисциплін англійською мовою);
 • проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
 • наявність навчально-практичного центру страхового бізнесу НУХТ;
 • участь студентів у щорічному «Фестивалі страхової реклами», що започаткований і проводиться на базі кафедри фінансів;
 • діяльність студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик»;
 • участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського і міжнародного масштабів.


Фінанси факультет

Навчання за даною спеціальністю в Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ передбачає підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової сфери, які вміють об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміють суть і тенденції розвитку фінансових відносин у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» досить багатогранна, завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар’єру і на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і працюючи «на себе», наприклад, на міжнародному валютному ринку.

Фахівець з фінансів у своїй практичній діяльності:

 • Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства.
 • Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства.
 • Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування.
 • Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

 1. Фінансово-кредитна: розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; фінансове планування. Надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна: реалізується шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.
 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. Страхова: укладання договорів страхування; визначення збитків та страхових відшкодувань за видами страхування; оцінка фінансових показників діяльності страхових компаній та їх платоспроможності.
 6. Зовнішньо-економічна: міжнародна економіка і фінанси.

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить: надавати висновки з аналізу фінансових документів, проводити операції з нерухомістю і цінними паперами, складати фінансові кошториси і звіти, займатися біржовими операціями, оподаткуванням.


Банківська справа

У навчальному процесі ННІ ЕІУ здобувачі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр», крім нормативних дисциплін, вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, інноваційних технологій електронної комерції, сучасних платіжних систем. Магістри опановують сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності і видів економічної діяльності.

Навчальний процес провадиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Крім традиційних методів, під час підготовки студентів застосовуються сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями-фінансистами.

Велика увага приділяється проходженню здобувачами різних видів практики. Студенти ННІ ЕіУ проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах. Для посилення професійних навичок і пришвидшення адаптації молодих спеціалістів на практиці важливим є аспект, який передбачає виконання студентами інноваційних робіт прикладного характеру, з проведенням розрахунків і розробкою пропозицій, спрямованих на вирішення конкретних проблем. Саме на цьому етапі студенти закріплюють набуті навички проведення самостійного аналізу процесів, що відбуваються у галузі фінансів, та навчаються адекватно реагувати на мінливу кон’юнктуру ринку й пов’язані з нею зміни в економічному і фінансовому стані суб’єктів.

Важливе значення у підготовці майбутніх фахівців має практичне засвоєння знань. У проведенні науково-практичної роботи здобувачів велику роль відіграє участь у студентських наукових гуртках. На кафедру фінансів для проведення навчальних занять з фахових дисциплін регулярно запрошуються фахівці-практики банківських установ і страхових компаній, підприємств та державних установ, що знайомлять студентів зі специфікою їх діяльності та надають консультації студентам і викладачам.

Роботодавці регулярно запрошують кращих здобувачів ННІ ЕіУ з метою їх подальшого працевлаштування. Науково-дослідна робота на базі підприємств-партнерів проводиться у різноманітних формах. Злагоджена праця студентів, викладачів і представників-практиків фінансової сфери сприяє формуванню здобувачів як висококваліфікованих фахівців, стимулює їх до плідної й ефективної професійної діяльності та є вагомим важелем розвитку їх фахових здібностей.


Фінанси факультет Київ

Випускники ННІ ЕіУ спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» працюють:

 • у сфері державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України,
 • в банківській сфері - установах Національного банку України та комерційних банках,
 • на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування,
 • у страхових організаціях,
 • в інвестиційних фондах і компаніях,
 • у науково-дослідних установах тощо.

Наші випускники обіймають посади:

 • фінансового директора
 • фінансового менеджера
 • фінансового аналітика
 • начальника фінансового департаменту, відділу
 • фінансового консультанта
 • фінансового контролера
 • професіонала з корпоративного управління
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки
 • спеціаліста банківської установи та інших фінансових установ
 • фахівця страхової компанії
 • економіста та консультанта з податків і зборів
 • економіста з фінансової роботи
 • консультанта з економічних питань
 • податкового інспектора
 • брокера з цінних паперів
 • інспектора з контролю за цінами

При цьому фінансисти можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть на початку свого трудового шляху.


Банківська справа Київ

ФІНАНСОВА ОСВІТА – ТВІЙ ГАРАНТОВАНИЙ УСПІХ

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»!