Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.01

У Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.01 (Наказ МОН України №374 від 13 березня 2017 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

II. Напрями досліджень:

 1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 2. Моделі державного регулювання національною економікою.
 3. Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 4. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 5. Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 6. Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою.
 7. Економічна безпека національної економіки.
 8. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 9. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 10. Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 11. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки
 12. Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми
 13. Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 14. Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку
 16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством.

II. Напрями досліджень:

 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.
 2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 6. Економічна безпека підприємницької діяльності.
 7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного 
 9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації.
 14. Затрати та собівартість продукції.
 15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу 
 24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

СКЛАД РАДИ Д 26.058.01

Голова ради:

1. Заїнчковський Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2.Міненко Михайло Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3.Євсєєва Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Басюк Дарія Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

5. Березянко Тамара Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

6. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

7. Гуткевич Світлана Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

8. Ємцев Віктор Іванович, д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

9. Зеліско Інна Михайлівна, д.е.н., професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.04;

10. Коренюк Петро Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

11. Крисанов Дмитро Федосович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.04;

12. Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;

13. Сичевський Микола Петрович, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, спеціальність 08.00.03;

14. Сологуб Олена Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

15. Соломянюк Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

16. Страшинська Лариса Володимирівна, д.е.н., професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

17. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 08.00.04;

18. Чернелевська Олена Леонідівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.03.