Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.01

У Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.01 (Наказ МОН України №1188 від 24 вересня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

II. Напрями досліджень:

 1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 2. Моделі державного регулювання національною економікою.
 3. Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 4. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 5. Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 6. Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою.
 7. Економічна безпека національної економіки.
 8. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 9. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 10. Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 11. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки
 12. Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми
 13. Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 14. Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку
 16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством.

II. Напрями досліджень:

 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.
 2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 6. Економічна безпека підприємницької діяльності.
 7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного 
 9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації.
 14. Затрати та собівартість продукції.
 15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу 
 24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.

СКЛАД РАДИ Д 26.058.01

Голова ради:

1. Пєтухова Ольга Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2.Заїнчковський Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3.Тур Олеся Василівна, к.е.н., доцент кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Березянко Тамара Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

5. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

6. Галиця Ігор Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

7. Гуткевич Світлана Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

8. Дунська Алла Рашидівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.04;

9. Ємцев Віктор Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

10. Крисанов Дмитро Федосович, д.е.н., професор, керівник інституту, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

11. Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;

12. Скопенко Наталія Степанівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

13. Соломянюк Наталія Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

14. Страшинська Лариса Володимирівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03;

15. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.04;

16. Чернелевська Олена Леонідівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03.