Облік і оподаткування

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Бухгалтерський облік — це мова бізнесу

У сучасних умовах облік – це інформаційна система динамічного характеру, її мета – вимірювання і передача економічних і фінансових відомостей про господарську діяльність підприємства, що забезпечує планування і контроль. Професія бухгалтера завжди користується стабільно високим попитом і є однією із найзатребуваніших та високооплачуваних на ринку праці. Вона престижна в Україні та в інших державах світу. Бухгалтерський облік – це інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управління, підвищення ефективності господарської діяльності, оскільки забезпечує власників, менеджерів та зовнішніх зацікавлених осіб якісною інформацією про фінансово-економічні процеси, ресурси та ефективність їх використання.

Професія фахівця з обліку і оподаткування є універсальною і перспективною у кар’єрному зростанні. В Національному університеті харчових технологій майбутні фахівці з обліку і оподаткування отримають ґрунтовні знання з фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; обліку зовнішньоекономічної діяльності, бізнес-планування, бюджетування; фінансово-економічної аналітики в усіх сферах економічної діяльності.

Посади, які обіймають випускники кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій: головний бухгалтер, фінансовий менеджер-аналітик, аудитор, ревізор, бухгалтер, контролер, економіст, податковий інспектор, експерт, консультант, обліковий фахівець страхових компаній, керівник підприємств малого бізнесу, спеціаліст з обліку в державній податковій адміністрації, економічний радник, керівник аудиторської фірми, судово-бухгалтерський експерт, консультант з економічних питань і фінансово-економічної безпеки, фінансовий директор корпорації, фінансовий менеджер-аналітик в інноваційних проектах, експерт-аналітик з діагностики та попередження економічних криз, топ-менеджер з фінансової аналітики на базі сучасних інформаційних технологій, податковий топ-менеджер (аудитор), аудитор з ринкової оцінки вартості бізнесу.


Облік і оподаткування

Після закінчення навчання в Навально-науковому інституті економіки і управління НУХТ за спеціальністю «Облік і оподаткування» наші випускники працюють на підприємствах усіх сфер та галузей економіки, у тому числі:

 • на підприємствах потужної харчової індустрії (агропромислових, харчової промисловості, ресторанного господарства);
 • в аудиторських компаніях;
 • на підприємствах сфери торгівлі;
 • у банківських установах;
 • в установах державного казначейства;
 • в страхових компаніях;
 • у консалтингових компаніях;
 • в установах фіскальної служби;
 • у державній фінансовій інспекції;
 • у державному пенсійному фонді.


Спеціальність облік і оподаткування

Програма навчання студентів кафедри обліку і аудиту відповідає кращим сучасним світовим стандартам із використанням новітніх методик. У навчальному процесі застосовуються такі високопродуктивні активні методи: лекції-дискусії з комп’ютерною візуалізацією; семінари-дискусії з розглядом практичних господарських ситуацій та практичних шляхів їх вирішення; практичні заняття на основі кейсів облікових та аналітичних завдань, які вимагають комп’ютерних обчислень та формування обґрунтованих логічних висновків; ділові вправи з елементами ділових ігор; міжнародні науково-практичні семінари з англомовним спілкуванням; фахова практика в провідних корпораціях харчової промисловості та стажування в консалтингових і аудиторських компаніях.

Студенти облік і оподаткування
Навчання облік і оподаткування

Навчальний процес передбачає посилену підготовку з сучасних управлінських систем і комп'ютерних технологій. Студенти мають можливість працювати у кафедральному комп'ютерному класі, опановуючи найсучасніші програмні продукти з фаху (1С: Підприємство 8.2, Галактика, Парус, Турбо Аудит, M.E.Doc). Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, тренінгах, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні фахівці.

Спеціальність облік і оподаткування Київ

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Облік і оподаткування»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Облік і оподаткування»!