Міжнародні економічні відносини

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма: Міжнародна економіка

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може (Маргарет Тетчер)

Міжнародна економіка як освітня програма є однією з провідних і постійно збільшує значущість міжнародної діяльності як основного чинника підвищення рівня конкурентоспроможності. Стрімкі зміни зовнішнього середовища, прискорення темпів науково-технічного прогресу, потреба у впровадженні нових технологій для забезпечення конкурентних переваг підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках вимагає нових підходів у забезпеченні міжнародних зв’язків.

Диплом за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» дозволяє максимально реалізувати одержані нашими випускниками знання на європейському та світовому ринках праці.


Міжнародна економіка

Програма підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ має такі конкурентні переваги:

 • навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними програмами відповідно до вимог ринку праці з практичною спрямованістю на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціалізованими знаннями й навичками, мають високий адаптаційний потенціал;
 • отримання освіти за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» англійською мовою (навчання в англомовній групі) або поглиблене вивчення англійської мови;
 • активна співпраця кафедри міжнародної економіки з провідними роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;
 • створено умови для формування та розвитку професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, опанування якої допоможе майбутньому економісту-міжнароднику спілкуватися із зарубіжними партнерами, адекватно використовуючи отримані соціокультурні знання, навички й уміння.

Фахівець з міжнародної економіки:

 • обґрунтовує доцільність застосування економічних та дипломатичних методів вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;
 • бере участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовує конкретні умови реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях;
 • здійснює комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових харчових ринків, оцінює та вміє адаптуватися до змін міжнародного середовища;
 • уміє виокремлювати закономірності та характерні ознаки світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики;
 • аналізує міжнародні продовольчі ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі;
 • застосовує класичні економічні теорії та механізми реалізації міжнародних, валютних, фінансових і кредитних відносин;
 • оцінює безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин;
 • має здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем.

Спеціальність міжнарожна економіка

Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

 • економіст з міжнародної торгівлі;
 • економіст у міжнародних організаціях;
 • аташе, віце-консул, консул;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • спеціаліст з управління активами в міжнародних економічних відносинах;
 • фахівець з міжнародної фінансово-економічної безпеки;
 • організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • фахівець з біржових операцій;
 • дипломатичний агент;
 • аналітик з інвестицій;
 • економічний радник;
 • економіст у міжнародних фінансових установах.

Випускники ННІ ЕіУ спеціалізації «Міжнародна економіка» успішно працюють на підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування, а також в численних організаціях та установах:

 • спільних та іноземних підприємствах агропромислового комплексу та інших галузей економіки;
 • іноземних представництвах підприємств України всіх форм власності; міжнародних та інвестиційних відділах банків;
 • у структурах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • у структурах Міністерства аграрної політики та продовольства України;
 • страхових компаніях;
 • відділах зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних, спільних та іноземних підприємств;
 • органах регулювання економіки на рівні держави і регіону.

Практична підготовка студентів покликана гармонізувати теоретичну підготовку в університеті з реаліями функціонування підприємств у бізнес-середовищі. Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» проходять різні види практики та стажування на провідних підприємствах різних сфер та галузей економіки, у тому числі й харчової промисловості, серед яких корпорації «Рошен», «Оболонь», «Carlsberg Україна», «Данон Україна», «Kraft Foods Україна», у Торгово-промисловій палаті України, відділі зовнішньоекономічних зв’язків ННЦ «Інститут аграрної економіки», Інституті продовольчих ресурсів НААН України.


Факультет міжнародна економіка Київ

Висока якість освіти, підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу – на кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені фахівці, доктори і кандидати наук з великим досвідом практичної діяльності в сфері міжнародних економічних відносин. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим міжнародним стандартам, із застосуванням новітніх методик. Підготовка студентів передбачає вивчення двох іноземних мов і посилену комп'ютерну підготовку.

Під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер – класи з запрошенням керівників підприємств.

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 3 роки - денна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» освітньою програмою «Міжнародна економіка»!