Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей (Террі Гібсон)

Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент.

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Якщо Ви маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за напрямом підготовки «Менеджмент» у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ.

ННІ ЕіУ проводить підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізаціями:

1. «Менеджмент організацій і адміністрування»

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу: надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;

 • вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку;
 • фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
 • вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
 • приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.
Менеджмент

Підготовка фахівців здійснюється для залучення в наступних видах економічної діяльності:

 • харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
 • фінансових та страхових установах;
 • управлінні інформаційними потоками та телекомунікаціями;
 • готельній та ресторанній сфері;
 • рекламних компаніях;
 • органах місцевого самоврядування.

Наші випускники, які отримали освіту за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування», займають такі посади:

 • керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;
 • керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
 • керівники місцевих органів влади;
 • менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі вищих навчальних закладів;
 • наукові співробітники.

2. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Підготовка студенти даної спеціалізації здійснюється відповідно до комплексу дисциплін, спрямованих на:

 • управління підприємствами-суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • укладання та супровід зовнішньоторговельних контрактів;
 • виконання функцій митного брокера та декларанта для суб’єктів господарювання;
 • реалізацію зовнішньоторговельних операцій та міжнародних проектів.
Спеціальність менеджмент

Випускники спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» здатні:

 • бути керівниками суб’єктів господарювання та їх структурних підрозділів різного галузевого спрямування;
 • формувати ефективну зовнішньоекономічну політику підприємств;
 • укладати взаємовигідні зовнішньоторговельні договори;
 • керувати виконанням зовнішньоторговельних операцій;
 • вдало здійснювати управління експортоорієнтованим виробництвом.

Менеджери зовнішньоекономічної діяльності потрібні:

 • підприємствам і організаціям, орієнтованим на співпрацю із закордонними партнерами;
 • спільним підприємствам;
 • установам, фондам, організаціям у сфері міжнародної торгівлі, що акредитовані в Україні;
 • суб’єктам господарювання по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності, контролю за експортно-імпортними операціями на митниці.

3. «Інформаційні системи в менеджменті»

Підготовка фахівців зі спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті» орієнтована на розвиток у майбутніх менеджерів знань і умінь щодо застосування у процесі управління сучасних інформаційних систем і технологій, а також практичних навичок ефективного використання вузькоспеціалізованого програмного забезпечення у процесі здійснення управлінської діяльності.

Менеджмент Київ

Вирішенню цієї задачі сприяє вивчення дисциплін професійної підготовки, що дозволить студентам набути не тільки навичок менеджера, але і стати фахівцем в організації та управлінні:

 • інформаційними системами і технологіями в менеджменті;
 • інформаційними системами фінансових ринків;
 • інформаційними системами бухгалтерського обліку;
 • корпоративними інформаційними системами;
 • системами електронної комерції;
 • статистичним аналізом бізнес-середовища;
 • інформаційною архітектурою підприємства.

4. «Логістика»

Логіст − це фахівець, який покликаний вирішувати питання, пов'язаних з оптимізацією різних бізнес-процесів (постачання, складування, виробництво, розподіл, транспортування тощо).

Факультет менеждмент

Основне завдання менеджера-логіста − уникнути або мінімізувати витрати і втрати підприємства при максимізації прибутку.

Підготовка фахівців за даною спеціалізацією здійснюється відповідно до вимог Європейської логістичної асоціації (European Logistics Association − ELA) та Європейського сертифікаційного комітету з логістики (European Certification Board for Logistics − ECBL).

Випускники спеціалізації «Логістика» володіють навичками:

 • оперативного і стратегічного управління ресурсними, матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками;
 • забезпечення стійких логістичних зв’язків;
 • формування ланцюгів поставок та управління ними;
 • впровадження сучасних технологій та методів оптимізації логістичних операцій;
 • раціонального використання ресурсів у практичну діяльність підприємств різних галузей економіки.

Фахівці з логістики потрібні:

 • вітчизняним та закордонним виробничим компаніям різного спрямування;
 • вітчизняним та закордонним транспортним компаніям;
 • оптовим та роздрібним мережам;
 • фінансовим структурам;
 • представникам міжнародного бізнесу.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі потенціал керівника – на вас чекає цікава і перспективна спеціальність «Менеджмент»!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Менеджмент»:

 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

(БЮДЖЕТНА конкурсна пропозиція*)

при вступі до Національного університету харчових технологій на спеціальність «Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра (третій предмет вибирається вступником - один із запропонованих)

Код Спеціальність Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту
073 Менеджмент 1. Українська мова та література 0,3 100 0,1
2. Математика 0,3 100
3. Іноземна мова або Географія 0,3 100

* - вступники можуть бути зараховані на навчання за рахунок державного бюджету та на контрактну форму навчання


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

(НЕБЮДЖЕТНА конкурсна пропозиція*)

при вступі до Національного університету харчових технологій на спеціальність «Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра (третій предмет вибирається вступником - один із запропонованих)

Код Спеціальність Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту
073 Менеджмент 1. Українська мова та література 0,3 100 0,1
2. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова або Географія 0,3 100

* - вступники можуть бути зараховані на навчання лише на контрактну форму навчання


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент»!