Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма: Менеджмент
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей (Террі Гібсон)

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

ВИЗНАЧ МЕТУ → СПЛАНУЙ → ПРИЙМИ РІШЕННЯ → ОРГАНІЗУЙ → ВПЛИВАЙ → КООРДИНУЙ → МОТИВУЙ → КОНТРОЛЮЙ

Отже, якщо Ви маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за освітньою програмою «Менеджмент» у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ.

Менеджмент

Студенти освітньої програми «Менеджмент» Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ вивчають фахові дисципліни, перелік яких складено з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, аби максимально відповідати потребам роботодавців, та навчальних планів для менеджерів у провідних європейських університетах.

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖЕРІВ: На яких наші студенти РОЗВИВАЮТЬ:
 • Менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Менеджмент персоналу
 • Тайм-менеджмент
 • Комунікаційний менеджмент
 • Логістика
 • Інвестиційний менеджмент
 • Командоутворення та управління конфліктами
 • Менеджмент персоналу
 • Планування та організація виробництва
 • Управління інноваціями
 • Стратегічний менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Управління проектами
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Методи стратегічного дослідження та моделювання в організації
 • Публічне адміністрування
 • Управління змінами
 • Фінансовий менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Стратегічне управління конкурентними перевагами
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності
 • Навики, що безпосередньо пов’язані з професією (hard skills), які вимагають роботодавці, та ВЧАТЬСЯ:
 • планувати та прогнозувати розвиток організацій
 • визначати поточні та стратегічні цілі
 • керувати своїм часом та часом своїх підлеглих
 • використовувати традиційні та інноваційні підходи в управлінні
 • виконувати різноманітні види контролю
 • застосовувати ефективні методи мотивування підлеглих
 • раціонально використовувати матеріальні і трудові ресурси організації
 • складати і ефективно реалізовувати плани
 • знати технології оптових продажів та логістичні процедури
 • організувати людей і націлювати їх на результат
 • управляти інноваціями та інвестиціями
 • знати основи проведення експортно-імпортних операцій
 • Універсальні навики (soft skills): публічних дебатів, ораторської майстерності. ділового етикету, організації ділових переговорів, тайм-менеджменту, створення мультимедійних презентацій, побудови персонального бренду, тімбілдингу на факультативах і в рамках окремих дисциплін

Переваги навчання за освітньою програмою «Менеджмент» Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ:

 • Можливість працювати та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, адже менеджерів потребують торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, інвестиційні та ІТ-компанії, рекрутингові та PR-агенції, біржі; державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, підприємства харчової та переробної промисловості, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації; фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу, фінансів і банківської справи, страхування, індустрії моди та розваг та багато інших.
 • Студенти ННІ ЕіУ мають можливість навчатися у європейських університетах за програмами обміну студентами та проектами з міжнародної кредитної мобільності.
 • Можливість вступу та навчання на місцях, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та контрактна форма навчання із гнучким графіком оплати (щорічно, щосеместрово, щомісячно). Батьки студентів-контрактників мають право на отримання податкової знижки – до 18% вартості, вказаної в контракті (гарантується чинним законодавством України).
 • Протягом усього періоду навчання випускова кафедра забезпечує участь своїх студентів у програмах стажувань, практик і проектних роботах від компаній-партнерів, а також у профільних заходах науково-дослідного характеру: конкурси, олімпіади, конференції всеукраїнського і міжнародного рівнів, кейс-чемпіонати.
 • Наші студенти застосовують отримані знання та здобувають практичні навички у професії через програми виробничих та переддипломних практик на передових підприємствах харчової промисловості та інших галузей економіки, логістичних компаніях, в організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, установах сфери послуг, структурах фінансового ринку, сфери торгівлі та багатьох інших.
 • Можливість часткової зайнятості (робота на неповний робочий день, позмінна, фріланс) наших студентів-менеджерів на денній формі навчання завдяки зручному графіку навчання.
 • Студентоцентрований підхід, що створює фундаментальні передумови для постійного самовдосконалення та професійного зростання випускників, високий рівень кваліфікації та професіоналізму викладачів, позитивний мікроклімат та творча атмосфера навчання.
 • У позанавчальний час студенти-менеджери ННІ ЕіУ – активні учасники заходів студентського самоврядування: творчих (студії акторської майстерності, вокалу, сучасної хореографії, інструментальної музики, збірна команда КВК і студентська «ЛІГА СМІХУ»), спортивних (секції спортивно-оздоровчого комплексу університету з понад 15 видів спорту), благодійних, відвідують актуальні мистецькі події столиці, влаштовують екскурсійні тури регіонами країни.
Менеджмент

У ННІ ЕіУ Ви по закінченню другого курсу можете обрати одну із спеціалізацій спеціальності 073 «Менеджмент», а також навчатися на освітньому ступені "Магістр" за такими освітніми програмами:

1. «Менеджмент організацій і адміністрування»

Ця освітня програма є універсальною і розрахована на вступників, які бажають набути знання, навички та компетентності для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» – формування висококваліфікованих та креативних фахівців у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб економіки. Сучасний менеджер організації − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

 • надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;
 • вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку;
 • фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
 • вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
 • приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.
Менеджмент

У процесі навчання студент набуває знання, вміння і компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;
 • прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
 • планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;
 • складання планів розвитку персоналу підприємства;
 • організація колективної праці;
 • координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
 • організація та раціоналізація робочих місць;
 • організація ефективної системи обміну інформацією;
 • регулювання технологічних процесів;
 • розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формування та розвиток організаційної культури;
 • здійснення консультаційної діяльності.

Випускник цієї освітньої програми може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом із економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством. Наші випускники, які отримали освіту за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», займають такі посади на різних рівнях управління:

 • керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;
 • керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
 • керівники місцевих органів влади;
 • менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі вищих навчальних закладів.

2. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Підготовка студенти даної освітньої програми здійснюється відповідно до комплексу дисциплін, спрямованих на:

 • управління підприємствами-суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • укладання та супровід зовнішньоторговельних контрактів;
 • виконання функцій митного брокера та декларанта для суб’єктів господарювання;
 • реалізацію зовнішньоторговельних операцій та міжнародних проектів.
Спеціальність менеджмент

Випускники освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» здатні:

 • бути керівниками суб’єктів господарювання та їх структурних підрозділів різного галузевого спрямування;
 • формувати ефективну зовнішньоекономічну політику підприємств;
 • укладати взаємовигідні зовнішньоторговельні договори;
 • керувати виконанням зовнішньоторговельних операцій;
 • вдало здійснювати управління експортоорієнтованим виробництвом.

Менеджери зовнішньоекономічної діяльності потрібні:

 • підприємствам і організаціям, орієнтованим на співпрацю із закордонними партнерами;
 • спільним підприємствам;
 • установам, фондам, організаціям у сфері міжнародної торгівлі, що акредитовані в Україні;
 • суб’єктам господарювання по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності, контролю за експортно-імпортними операціями на митниці.

3. «Логістика»

Логіст − це фахівець, який покликаний вирішувати питання, пов'язаних з оптимізацією різних бізнес-процесів (постачання, складування, виробництво, розподіл, транспортування тощо).

Факультет менеждмент

Основне завдання менеджера-логіста − уникнути або мінімізувати витрати і втрати підприємства при максимізації прибутку.

Підготовка фахівців за даною освітньою програмою здійснюється відповідно до вимог Європейської логістичної асоціації (European Logistics Association − ELA) та Європейського сертифікаційного комітету з логістики (European Certification Board for Logistics − ECBL).

Випускники освітньої програми «Логістика» володіють навичками:

 • оперативного і стратегічного управління ресурсними, матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками;
 • забезпечення стійких логістичних зв’язків;
 • формування ланцюгів поставок та управління ними;
 • впровадження сучасних технологій та методів оптимізації логістичних операцій;
 • раціонального використання ресурсів у практичну діяльність підприємств різних галузей економіки.

Фахівці з логістики потрібні:

 • вітчизняним та закордонним виробничим компаніям різного спрямування;
 • вітчизняним та закордонним транспортним компаніям;
 • оптовим та роздрібним мережам;
 • фінансовим структурам;
 • представникам міжнародного бізнесу.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі потенціал керівника – на вас чекає цікава і перспективна спеціальність «Менеджмент»!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Менеджмент»:

 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент»!