Менеджмент

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена 2016 р.)

Рішенням вченої ради НУХТ від 3 березня 2016 року на базі кафедри менеджменту і кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики створена кафедра менеджменту та адміністрування. Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» й спеціалізаціями:

 • «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
 • «Логістика»;
 • «Інформаційні системи в менеджменті».

7 докторів економічних наук, професорів, 20 кандидатів економічних наук, доцентів, а також старші викладачі та асистенти кафедри менеджменту та адміністрування проводять навчання студентів з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку всіх галузей харчової, переробної промисловості та інших сфер економіки України, використовуючи інноваційні технології, новітні прикладні програмні продукти, що створюються і реалізуються безпосередньо у бізнес середовищі.

Кафедра менеджменту та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки і управління інтегрувала здобутки двох кафедр з науково-педагогічної діяльності, що знайшли відображення у чисельних наукових працях: дисертаційних роботах, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, статтях, а також досягнень студентів на Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін, конкурсах наукових робіт.

Налагоджена дієва співпраця випускової кафедри менеджменту та адміністрування ННІ ЕіУ з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для студентів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, місцями працевлаштування випускників кафедри, зокрема: ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Київмлин», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод шампанських вин», ПАТ «Росинка», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Гадячсир», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Комітет підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України, Департамент харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства, інші підприємства, організації та установи України.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1979–1998 рр. створення і функціонування кафедри організації і управління м'ясо-молочної промисловості на базі кафедри організації та планування харчової промисловості. Завідувач кафедри – академік, доктор економічних наук, професор Чепурнов Іван Андрійович
​1998–1999 рр. у січні 1998 р. кафедру перейменовано у кафедру менеджменту. Кафедру очолював академік, доктор економічних наук, професор  Чепурнов І.А.
​1999–2000 рр. кафедру очолювала канд. екон. наук, доцент Мостенська Тетяна Леонідівна.
​2002 р. кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та зовнішньоекономічної  діяльності. У цей період завідувачем кафедри (2000–2003 рр.) була канд. екон. наук, доцент Марченко Валентина Миколаївна.
листопад 2003 р. кафедра розділена на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і кафедру менеджменту.
​2003–2015 рр.  кафедру менеджменту очолювала  доктор екон. наук, професор Мостенська Т.Л.
​2003–2008 рр. кафедру менеджменту ЗЕД очолювала канд. екон. наук, доцент Марченко В. М.
​2008–2012 рр. кафедру менеджменту ЗЕД очолював канд. екон. наук, доцент Міненко Михайло Анатолійович.
​2011 р. за наказом № 255 ректора НУХТ створено ще одну кафедру – інноваційної діяльності, яка розпочала роботу з 2012 р. у складі факультету економіки і менеджменту. До складу нової кафедри увійшли також деякі викладачі кафедри менеджменту ЗЕД.
​2012–2014 рр. кафедру інноваційної діяльності очолювала доктор екон. наук, доцент Пєтухова Ольга Михайлівна, а кафедру менеджменту ЗЕД очолювала доктор екон. наук, професор Нейкова Лідія Іванівна.
​2013 р. кафедрою інноваційної діяльності ліцензовано спеціальність «Логістика» та здійснено перший набір студентів за програмою підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
​2014 р. відбулося об’єднання кафедри менеджменту ЗЕД та кафедри інноваційної діяльності і створення на їх основі кафедри фандрайзингу та логістики. Очолила кафедру доктор екон. наук, доцент Пєтухова О.М.
грудень 2014 року кафедру перейменовано на кафедру менеджменту ЗЕД та логістики, завідувачем кафедри залишилась доктор екон. наук, професор Пєтухова О.М.
​2015–2016 рр. кафедру менеджменту очолювала доктор екон. наук, професор Федулова Ірина Валентинівна.
03 березня 2016 р. відбулося об’єднання двох кафедр: менеджменту і менеджменту ЗЕД та логістики. Об’єднану кафедру менеджменту та адміністрування очолив доктор екон. наук, професор Міненко М.А.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри менеджменту та адміністрування пов’язана з прикладними дослідженнями в галузях харчової, переробної промисловості та інших сфер економіки України.

Сучасними перспективними напрямами наукових досліджень студентів, аспірантів і викладачів кафедри визначено:

 • розвиток управлінських умінь та формування корпоративних цінностей як запорука організаційного розвитку в умовах ринкових трансформацій;
 • парадигма сучасної теорії лідерства;
 • розроблення, впровадження та просування на європейські ринки наскрізних інноваційних харчових продуктів із наперед заданими властивостями;
 • організаційно-економічні основи менеджменту інноваційно-технологічної модернізації потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах невизначеності;
 • менеджмент просування інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • місце і роль галузевих об’єднань на сучасному етапі розвитку економіки України;
 • формування репутації суб’єктів господарювання;
 • фахові галузеві об’єднання як основа продовольчої безпеки та сталого розвитку аграрно-промислової сфери України та інші.

Науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює випускова кафедра менеджменту та адміністрування. Активну участь у науковій роботі приймають студенти.

Талановиті випускники кафедри, які закінчили навчання за освітнім рівнем «магістр», мають змогу продовжувати навчання в аспірантурі за спеціальностями:

 • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Одним із пріоритетних векторів кафедри залишається реалізація усіх наукових програм і проектів, у тому числі міжнародних. Це дає можливість студентам кафедри проходити стажування за міжнародними програмами. Так, колектив кафедри співпрацює в рамках двосторонньої угоди з Ліцеєм сільського господарства міста Шартр (Франція); Каунаським гуманітарним факультетом Вільнюського університету (Литва). Окрім того, налагоджено зв’язки із навчальними закладами Швейцарії, Польщі в рамках проектів SCOPES та PRORES (Університет Санкт-Галлена – нім. Universität St. Gallen, HSG; Щецинський університет – пол. Uniwersytet Szczeciński).