Економіки праці та менеджменту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2018 році)

Кафедра економіки праці та менеджменту створена у 2018 р. шляхом об'єднання однієї з найдавніших (1979 рік, кафедра організації і планування харчової промисловості → менеджменту → менеджменту та адміністрування) і наймолодших (2011 рік, кафедра управління персоналом та економіки праці) кафедр університету.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент» і «Менеджмент персоналу» освітнього ступеня «бакалавр» і «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці» освітнього ступеня «магістр».

За офіційними рейтингами Міністерства освіти і науки України останніх років спеціальність 073 «Менеджмент» традиційно входить до трійки найбільш популярних та затребуваних спеціальностей серед вступників.

До складу викладацького колективу кафедри входять шість докторів економічних наук, 20 кандидатів наук, 5 старших викладачів.

Стратегічна мета кафедри – забезпечити високу якість підготовки менеджерів та HR-фахівців нової формації, компетенції, вміння і навички яких відповідають реальним запитам роботодавців, для реалізації якої використовуються:

 • технології інтерактивного навчання при проведенні занять
 • прогресивні педагогічні практики, які мотивують студентів до навчання, формують їх здатність самостійно вести аналітичну, дослідницьку, управлінську, консультаційну, проектну, організаційну і тренінгову діяльність в HRM
 • різні формати співпраці із керівниками, HR-директорами та спеціалістами з HRM провідних компаній України, в тому числі колишніми випускниками

Бакалаврська та магістерська програми кафедри відповідають державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент»», містять дисципліни, що розвивають універсальні (soft skills) та професійні (hard skills) навики студентів.

Науково-педагогічними працівниками кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління випущені методичні рекомендації до кожної дисципліни, монографії, підручники і навчальні посібники з грифом МОН України, авторські наукові розробки, частина яких – іноземними мовами.

За допомогою активних методів навчання (кейс-стаді, ділові та рольові ігри, проблемні диспути, тренінги, імітаційне проектування) здобувачі отримують можливість розвитку аналітичного мислення, стресостійкості, навички ведення перемовин, розроблення корпоративних кодексів, роботи із професійними програмними продуктами, що максимально наближує навчальний процес до реалій бізнес-середовища.

Налагоджена дієва співпраця кафедри економіки праці та менеджменту ННІ ЕіУ з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для здобувачів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, місцями працевлаштування випускників кафедри.

За ініціативою керівництва кафедри створений науковий студентський клуб «HR-майстерня», для учасників якого систематично організовуються наступні заходи:

 • підготовка до участі у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, студентських конкурсах, інтелект-івентах, HR-форумах;
 • тренінги з кадрового діловодства;
 • семінари і майстер-класи з ейчарами провідних українських компаній, рекрутерами, спеціалістами Інституту демографії та соціальних відносин ім. М.В. Птухи НАНУ.

Практичний досвід роботи студенти освітніх програм «Менеджмент», «Менеджмент персоналу» набувають в HR-департаментах і кадрових відділах державних структур і органів місцевого самоврядування, харових підприємств, соціальних служб, банківських установ, консалтингових фірм, туристичних і рекламних агенцій, торговельних організацій.

Саме в період проходження виробничої та переддипломної практик молоді вихованці кафедри користуються можливістю отримати стартові позиції за фахом і нині займають посади: спеціалістів кадрового обліку; корпоративних тренерів; менеджерів з управління, оцінки і мотивації персоналу; бізнес-консультантів з підбору персоналу; страхових експертів з охорони праці; інспекторів із соціальної допомоги; економістів з праці; фахівців соціально-побутового обслуговування тощо.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1979–1998 рр. створення і функціонування кафедри організації і управління м'ясо-молочної промисловості на базі кафедри організації та планування харчової промисловості. Завідувач кафедри – академік, доктор економічних наук, професор Чепурнов Іван Андрійович
​1998–1999 рр. у січні 1998 р. кафедру перейменовано у кафедру менеджменту. Кафедру очолював академік, доктор економічних наук, професор  Чепурнов І.А.
​1999–2000 рр. кафедру очолювала канд. екон. наук, доцент Мостенська Тетяна Леонідівна.
​2002 р. кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та зовнішньоекономічної  діяльності. У цей період завідувачем кафедри (2000–2003 рр.) була канд. екон. наук, доцент Марченко Валентина Миколаївна.
листопад 2003 р. кафедра розділена на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і кафедру менеджменту.
​2003–2015 рр.  кафедру менеджменту очолювала  доктор екон. наук, професор Мостенська Т.Л.
​2003–2008 рр. кафедру менеджменту ЗЕД очолювала канд. екон. наук, доцент Марченко В. М.
​2008–2012 рр. кафедру менеджменту ЗЕД очолював канд. екон. наук, доцент Міненко Михайло Анатолійович.
2007 Кафедра маркетингу здійснила перший набір студентів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання (завідувач кафедри – д.е.н., проф. Сологуб О.П.)
2011 Виділення кафедри управління персоналом та економіки праці в окремий структурний підрозділ: рішення Вченої ради НУХТ «Про структурні зміни в університеті» (24.11.2011 р.), наказ ректора №255 (25.11.2011 р.)
2012 Офіційний початок функціонування кафедри управління персоналом та економіки праці у складі факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності (з березня 2016 року – ННІ ЕіУ), завідувач кафедри – д.е.н., проф. Драган О.І., а з 2016 р. - завідувач кафедри доктор екон. наук, доц. Березянко Т.В.
​2011 р. за наказом № 255 ректора НУХТ створено ще одну кафедру – інноваційної діяльності, яка розпочала роботу з 2012 р. у складі факультету економіки і менеджменту. До складу нової кафедри увійшли також деякі викладачі кафедри менеджменту ЗЕД.
​2012–2014 рр. кафедру інноваційної діяльності очолювала доктор екон. наук, доцент Пєтухова Ольга Михайлівна, а кафедру менеджменту ЗЕД очолювала доктор екон. наук, професор Нейкова Лідія Іванівна.
​2013 р. кафедрою інноваційної діяльності ліцензовано спеціальність «Логістика» та здійснено перший набір студентів за програмою підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
​2014 р. відбулося об’єднання кафедри менеджменту ЗЕД та кафедри інноваційної діяльності і створення на їх основі кафедри фандрайзингу та логістики. Очолила кафедру доктор екон. наук, доцент Пєтухова О.М.
грудень 2014 року кафедру перейменовано на кафедру менеджменту ЗЕД та логістики, завідувачем кафедри залишилась доктор екон. наук, професор Пєтухова О.М.
​2015–2016 рр. кафедру менеджменту очолювала доктор екон. наук, професор Федулова Ірина Валентинівна.
03 березня 2016 р. відбулося об’єднання двох кафедр: менеджменту і менеджменту ЗЕД та логістики. Об’єднану кафедру менеджменту та адміністрування очолив доктор екон. наук, професор Міненко М.А.
2018 р. відбулося об’єднання двох кафедр: менеджменту та адміністрування і управління персоналом та економіки праці. Об’єднану кафедру економіки праці та менеджменту очолила доктор екон. наук, доцент Березянко Т.В.

НАУКОВА РОБОТА

Виконання кафедральних держбюджетних науково-дослідних робіт пов’язане з прикладними дослідженнями в галузях харчової, переробної промисловості та інших сфер економіки України, передбачає ідентифікацію проблемних питань та пошук шляхів їх вирішення викладачами кафедри за наступними дослідними позиціями:

 1. управління стратегічним розвитком підприємств в умовах глобалізації економіки
 2. забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємств харчової промисловості
 3. вивчення якості та рівня життя трудових ресурсів України
 4. удосконалення корпоративної культури та політики соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості
 5. парадигма сучасної теорії лідерства
 6. розроблення, впровадження та просування на європейські ринки наскрізних інноваційних харчових продуктів із наперед заданими властивостями
 7. оцінка впливу людського капіталу на ефективність виробництва
 8. організаційно-економічні основи менеджменту інноваційно-технологічної модернізації потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах невизначеності
 9. маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості
 10. стратегічні напрями управління персоналом підприємств харчової промисловості
 11. формування репутації суб’єктів господарювання
 12. побудова механізму мотивації персоналу та управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості
 13. дослідження проблем розвитку корпоративного сектору економіки України

Результати наукових розробок співробітників кафедри:

 • знаходять відображення в численних публікаціях (українською та іноземними мовами) у фахових виданнях України, в тому числі електронних, монографіях та журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних
 • систематично апробовуються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах
 • використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями, з якими співпрацює кафедра економіки праці та менеджменту

Викладачі кафедри є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників, словників фахових термінів та інших навчально-методичних праць за профільними дисциплінами, що викладаються; виступають рецензентами зовнішніх науково-методичних та опонентами дисертаційних робіт.


Інформація про викладачів кафедри


БЕРЕЗЯНКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент
З 2002 р. працює в структурних підрозділах університету, з жовтня 2016 р. – завідувач кафедри
Гарантосвітньої програми «Менеджмент персоналу» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Докторська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Інституціональні інструменти розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави (на прикладі підприємств оліє-жирової галузі)» (2015 р.)
Дисципліни: Корпоративна соціальна відповідальність, Соціальна відповідальність, Корпоративне управління, Організація праці HR-фахівця, Конфліктологія, Ділові переговори
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій функціонування та розвитку корпоративного управління; впровадження та реалізація системи корпоративної соціальної відповідальності; управління і розвиток бізнесу та персоналу
Наукові праці: автор понад 140 науково-методичних праць, з них: статей у фахових виданнях – 61, навчально-методичний посібник; автор 4 і співавтор 10 монографій
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ltvyumcAAAAJ
Електронна адреса: tvb-nuft@i.ua


БУРЛУЦЬКА СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА

Доктор економічних наук, доцент
З 2018 р. працює в університеті
Гарант освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Докторська дисертація: спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; тема «Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки» (2016 р.)
Дисципліни: Методологія наукових досліджень, антикризовий менеджмент та санаційне управління, управління проєктами, бізнес-аналіз, управління операційною діяльністю субєкта господарювання
Сфера науково-педагогічних інтересів: Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування, фінансовий менеджмент, теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки, фінансове та організаційно-економічне управління розвитком підприємств реального сектору економіки, антикризовий менеджмент та санаційне управління, механізми реалізації стратегії сталого розвитку.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XMNxlT8AAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: lanavb75@gmail.com


ГАЛИЦЯ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор економічних наук, професор
З 2020 р. працює в університеті
Докторська дисертація: спеціальність 08.02.02 – Економіка та управління науково-технічним прогресом; тема: «Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і практика» (2007 р.)
Дисципліни: Управління конкурентоспроможністю підприємств, Стратегічне управління конкурентними перевагами
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження теоретичних і прикладних аспектів підвищення ефективності інноваційного процесу та активізації креативно-інтелектуального потенціалу.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I2VFVtAAAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: igalica@ukr.net


ДРАГАН ОЛЕНА ІВАНІВНА

Доктор економічних наук, професор
З 1997 р. працює в університеті, у період вересень 2012 р. – жовтень 2016 р. – на посаді завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці
Гарант освітньої програми «Менеджмент персоналу» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бкалаврського) рівня вищої освіти
Докторська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України» (2008 р.)
Дисципліни: Соціально-економічна безпека, Нормування праці, Менеджмент персоналу, Управління талантами та розвиток персоналу, Менеджмент продуктивності
Сфера науково-педагогічних інтересів: Забезпечення конкурентоспроможності персоналу; формування інтелектуального капіталу; розвиток талант-менеджменту на підприємствах харчової галузі
Наукові праці: автор 177 науково-методичних праць, з них: статей – 82; співавтор 8 монографій, 3 навчальних посібників, підручника, 3 словників
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OacshPUAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: eidragan@ukr.net


ЄМЦЕВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Доктор економічних наук, професор
З 1982 р. працює в університеті
Докторська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі» (2014 р.)
Дисципліни: Виробничий менеджмент, Менеджмент підприємств з основами підприємництва, Економічні аспекти підприємництва, Управління інноваційними проектами, Фінансова оцінка інноваційних проектів.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження теоретичних і прикладних аспектів підвищення ефективності інноваційного процесу та активізації креативно-інтелектуального потенціалу.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C42WnnIAAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: viem17@gmail.com


СКОПЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Доктор економічних наук, професор
З 1996 р. працює в університеті
Гарант освітньої програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти (доктор філософії з менеджменту)
Докторська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України» (2012 р.)
Дисципліни: Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні, Економічні ризики та методи їх вимірювання, Управлінські ризики та методи їх вимірювання, Інформаційні системи і технології в управлінні, Управління в умовах невизначеності.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій інтеграційної взаємодії підприємств, розвитку ризик-менеджменту, сучасних інформаційних систем та технологій.
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?user=7L-3nMQAAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: skopnana67@gmail.com


БЕЗПАЛЬКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 1996 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості (харчова промисловість); тема: «Підвищення ефективності виробництва в харчовій промисловості на основі поліпшення використання трудових ресурсів» (2002 р.)
Дисципліни: Економіка праці та соціально-трудові відносини, Управління трудовими відносинами, Інтелектуальний потенціал
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій функціонування та розвитку ринку праці; розробка напрямів підвищення ефективності використання HR-ресурсів підприємств
Наукові праці: співавтор підручника, монографії, 2 навчальних посібників, словників, опубліковано понад 60 науково-методичних праць, науковий керівник двох успішно захищених кандидатських дисертацій
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rfLIKHoAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: bezpalko.elen@gmail.com


БОЙКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2003 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану» (2014 р.)
Дисципліни: Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Транспортна логістика
Сфера науково-педагогічних інтересів: Підвищення ефективності управління активами і капіталом підприємства, впровадження системи контролінгу, управління ризиками
Наукові праці:
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RmR_JfIAAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: b_iren@ukr.net


ГРИЩЕНКО ДІАНА ГРИГОРІВНА

Кандидат економічних наук
З 2009 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: cпеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості» (2014 р.)
Дисципліни: Кадровий маркетинг, Персонал-технології в підприємництві, Мотивування персоналу
Сфера науково-педагогічних інтересів: Використання маркетингових підходів в управлінні людськими ресурсами
Наукові праці: співавтор навчального посібника, монографії, опубліковано понад 25 науково-методичних праць
Електронна адреса: diana.gr.tg@gmail.com


ДУНДА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2001 р. працює в університеті
Гарант освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі» (2011 р.)
Дисципліни: Стратегічний аналіз в управлінні, Стратегічний менеджмент, Обґрунтування стратегічних рішень, Теорія організацій
Сфера науково-педагогічних інтересів: Проблеми управління стратегічним розвитком підприємств
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=THETkq0AAAAJ
Електронна адреса: svitlana.dunda@gmail.com


ЗЄНІНА-БІЛІЧЕНКО АНТОНІНА СЕРГІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2018 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Організаційно-методичні засади забезпечення розвитку систем управління промисловими підприємствами» (2011 р.)
Дисципліни: Публічне адміністрування, Інноваційне та креативне проектування управлінської діяльності в умовах ризику, Кадрове адміністрування, Управління конфліктами, Тайм-менеджмент
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій функціонування та розвитку менеджменту організацій, розробка напрямів підвищення ефективності управлінських технологій
Наукові праці: https://https://scholar.google.com/citations?user=Aar9Me0AAAAJ
Електронна адреса: t.bilichenko@gmail.com


КИРИЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2000 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості (харчова промисловість); тема: «Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості» (2002 р.)
Дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Управління ризиками в ЗЕД, Управління логістичними бізнес-процесами
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій функціонування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розробка напрямів підвищення ефективності використання експортного потенціалу підприємств
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=eboXXS4AAAAJ&view_op
Електронна адреса: monbisk@gmail.com


ЛИСЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
З 2012 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла; тема: «Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей» (2003 р.)
Дисципліни: Економіко-математичні методи та моделі в менеджменті, Управлінські ризики та методи їх вимірювання, Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці
Сфера науково-педагогічних інтересів: Використання економіко-математичних методів та моделей для прийняття управлінських рішень; фундаментальні та прикладні дослідження оптимізації бізнес-процесів на промислових підприємствах; впровадження дистанційного навчання у систему вищої освіти
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?user=9s4zHXAAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: lenlysstar@gmail.com


МАЗНИК ЛІАНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2005 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; тема: «Регіональна особливості формування ринку товарів народного споживання» (2003 р.)
Дисципліни: Економетрика, Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні, Комунікації в HRM
Сфера науково-педагогічних інтересів: Використання економіко-математичних методів у сфері управління персоналом; дослідження соціально-відповідальних трудових практик
Наукові праці: опубліковано понад 50 науково-методичних праць
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YKJpRf4AAAAJ&hl=rubr>
Електронна адреса: solieri@i.ua


МАЛИХІНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент
З 2018 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 13.00.09 – теорія навчання; тема: «Формування пізнавальної самостійності студентів у процесі навчання економічних дисциплін», (2010 р.)
Дисципліни: Управління трудовим потенціалом, Технології управління персоналом, Фізіологія і психологія праці, Менеджмент
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження: формування пізнавальної самостійності студентів у процесі навчання економічних дисциплін; дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів
Наукові праці: опубліковано понад 50 науково-методичних праць
Електронна адреса: malykhina24s@gmail.com


МОСКАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2006 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.07.01 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності); тема: «Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України» (2010 р.)
Дисципліни: Репутаційний менеджмент, Лідерство та креативність, Essentials of contemporary management, Human resource management, Communication management
Сфера науково-педагогічних інтересів: Лідерство; емоційний інтелект; психологія управління; ефективність комунікаційних процесів; крос культурне управління персоналом; управління талантами.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eJod0dcAAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: viktoriia.moskalenko@gmail.com


ПЕНЧУК ГАННА СЕРГІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2013 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Результативність функціонування підприємств молочної галузі» (2014 р.)
Дисципліни: Проектний аналіз, Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів, Основи сучасного менеджменту
Сфера науково-педагогічних інтересів: Особливості розроблення бізнес-проектів, метапрограмний підхід у роботі менеджмера з персоналу.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0yZqt1oAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: penchuk562@gmail.com


РЕПІЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 1999 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.06.01 «Економіка, організація, планування та управління підприємствами»; тема: «Удосконалення конкурентних стратегій підприємств на локальному ринку хліба та хлібобулочних виробів» (2004 р.)
Дисципліни: Логістика, Комерційна логістика, Складська логістика, Сучасні технології транспортування
Сфера науково-педагогічних інтересів: Сучасні тенденції ринку логістичних послуг України та вплив глобалізації на ринок логістичних послуг; система управління маркетинговою і логістичною діяльністю підприємств.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U2p1xGIAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: repich@nuft.edu.ua


РИБАЧУК-ЯРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2005 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народним господарством; тема: «Покращення використання сировини – один із факторів підвищення ефективності виробництва в цукровій промисловості (на матеріалах цукрової промисловості УРСР) (1982 р.)
Дисципліни: Управління операційною діяльністю суб’єктів господарювання, Організація, виробництва, планування і контроль
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження розвитку підприємств харчової галузі, питань рівня організації, планування та управління, розроблення напрямів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?user=1_qaqpEAAAAJ&hl=th
Електронна адреса: ribachuk@gmail.com


СТАХУРСЬКА СВІТЛАНА АНТОНІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 1980 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.21 – Економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями (харчова промисловість); тема: «Шляхи розвитку економічних зв’язків харчових галузей в АПК» (1988 р.)
Дисципліни: Менеджмент організацій, Управління змінами, Інвестиційний менеджмент, Управління інноваціями, Управління розвитком суб’єктів господарювання
Сфера науково-педагогічних інтересів: Інвестиційний та інноваційний розвиток підприємств, менеджмент організацій та управління змінами.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=k7LA_-0AAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: vinyarl@i.ua


ТЕРТИЧНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2014 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика; тема: «Соціально-економічна ефективність людського капіталу України» (2004 р.)
Дисципліни: Управління персоналом, Механізм формування людського капіталу, Сучасні демографічні процеси, Міграційна політика, Організаційна продуктивність
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій розвитку людського капіталу та його впливу на ефективність виробництва; розробка напрямів підвищення ефективності використання людського капіталу на підприємстві
Наукові праці: опубліковано понад 50 науково-методичних праць
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=meb4kDEAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Електронна адреса: ltertychna@gmail.com


ТУР ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2015 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту» (2014 р.)
Дисципліни: Діловодство суб’єктів господарювання, Контролінг, Логістика послуг, Менеджмент персоналу, Функціональна логістика
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження конкурентоспроможності підприємств на основі аналізу їх бізнес-процеcів.
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=urMPC_MAAAAJ
Електронна адреса: tur.l@meta.ua


ТЮХА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2003 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Управління розвитком конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі» (2010 р.)
Дисципліни: Інжиніриг бізнес-процесів в ЗЕД, Обгрунтування рішень в ЗЕД, Управління проектами, Валютне регулювання
Сфера науково-педагогічних інтересів: Управління та розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства; дослідження тенденцій функціонування та розвитку міжнародного фондового ринку, міжнародної конкуренції; управління конкурентоспроможністю підприємств.
Наукові праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6ycI9SMAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: tykhaiv@outlook.com


ЧИГРИНЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2008 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Управління діяльністю автотранспортних підприємств спеціального призначення (2003 р.)
Дисципліни: «Управління трудовим потенціалом», «Мотивація персоналу», «Управління конфліктами», «Планування виробництва та персоналу»
Сфера науково-педагогічних інтересів: дослідження впливу мотиваційних чинників на продуктивність праці, розробка заходів розв’язання трудових конфліктів
Наукові праці: співавтор 3 навчальних посібників, опубліковано 55 наукових праць


ШЕРЕМЕТИНСЬКА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2004 р. працює в університеті
Гарант освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кандидатська дисертація: спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); тема: «Управління оборотними засобами підприємств харчової промисловості», (2014 р.)
Дисципліни: Митне регулювання, Митна справа, Конкуренція в ЗЕД, Економічна ефективність в ЗЕД, Управління зовнішньоекономічним потенціалом
Сфера науково-педагогічних інтересів: Дослідження тенденцій функціонування та розвитку міжнародних ринків, дослідження системи митного регулювання та його впливу на ЗЕД підприємств.
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?user=sFyTrjIAAAAJ&hl=en
Електронна адреса: goroxy@ukr.net


БАТАЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач, з 1999 р. працює в університеті
Дисципліни: Міжнародний фінансовий механізм ЗЕД, Менеджмент, Функціональна логістика
Сфера науково-педагогічних інтересів: Менеджмент ЗЕД, корпоративні облігації.
Електронна адреса: helenbatalova@gmail.com


ГРИНЮК ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Старший викладач
З 2006 року працює в університеті
Дисципліни: HR-навігатор, Підприємництво та соціальні проєкти, Пілотні HR-проєкти
Сфера науково-педагогічних інтересів: Ефективність управління людськими ресурсами компаній та її підвищення інструментами HR-брендингу
Наукові праці: співавтор 2 навчальних посібників, опубліковано понад 60 науково-методичних праць
Посилання на профіль в системі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=64JXdU8AAAAJ&hl=ru
Електронна адреса: ulgrin@ukr.net


КУТАС ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач
З 1998 року працює в університеті
Дисципліни: Менеджмент, Основи сучасного менеджменту, Теорія організації, Організаційна продуктивність, Управління інноваційними проєктами
Сфера науково-педагогічних інтересів: Формування стратегії розвитку м’ясопереробної галузі, інноваційний та проєктний менеджмент, менеджмент вищої освіти
Наукові праці:
Посилання на профіль в системі Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=GUx8X1sAAAAJ&hl=uk
Електронна адреса: vitiger@i.ua


ШЕРЕМЕТИНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ

Старший викладач, з 2002 р. працює в університеті
Дисципліни: Економічне оцінювання ефективності витрат, Менеджмент у ресторанному господарстві, Механізм формування людського капіталу, Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств, Економіка харчових виробництв, Бізнес-адміністрування.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Конкурентний потенціал підприємств харчової промисловості.
Наукові праці: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru
Електронна адреса: shermih@ukr.net


Контактна інформація кафедри:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, корп. "В", каб. 041, 042, 042а, 042б, Тел.: 287-93-26