Управління персоналом

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2011 році)

Кафедра управління персоналом та економіки праці – один із наймолодших структурних підрозділів Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ, створення якого обумовлено необхідністю підготовки фахівців багатофункціонального напрямку професійної діяльності – управління людськими ресурсами (Human Resource Management, HRM), яких потребують сучасні бізнес- та державні структури. Колектив випускової кафедри забезпечує підготовку фахівців за напрямом «Управління персоналом та економіка праці» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Стратегічна мета кафедри – забезпечити високу якість підготовки HR-спеціалістів та економістів з праці нової формації, компетенції, вміння і навички яких відповідають реальним запитам роботодавців, для реалізації якої використовуються:

 • технології інтерактивного навчання при проведенні занять
 • прогресивні педагогічні практики, які мотивують студентів до навчання, формують їх здатність самостійно вести аналітичну, дослідницьку, управлінську, консультаційну, проектну, організаційну і тренінгову діяльність в HRM
 • різні формати співпраці із керівниками, HR-директорами та спеціалістами з HRM провідних компаній України, в тому числі колишніми випускниками

Бакалаврська та магістерська програми кафедри відповідають державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці», містять дисципліни, що розвивають універсальні (soft skills) та професійні (hard skills) навики студентів.

Навчальні плани кафедри орієнтовані на формування професійних і особистісних компетенцій майбутніх управлінців персоналом та відповідно до стандартів вищої освіти передбачають вивчення понад 30 дисциплін, як то: «Управління персоналом»; «Економіка праці і соціально-трудові відносини»; «Мотивація персоналу»; «Економіко-математичне моделювання в управління персоналом»; «Управління конфліктами»; «Нормування праці»; «Ринок праці»; «Соціально-економічна безпека»; «Статистика праці»; «Демографія»; «Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці»; «Комунікації в управлінні персоналом»; «Фізіологія і психологія праці»; «Аудит персоналу»; «Кадровий маркетинг»; «Інтелектуальний потенціал»; «Управління трудовим потенціалом» та інші. 

У рамках реалізації державної програми сприяння зайнятості молодих спеціалістів Міністерства освіти і науки України співробітники кафедри здійснюють викладання нормативної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» магістерського циклу на всіх факультетах університету. Впродовж курсу студентам надаються групові та індивідуальні консультації зі складання ділового портфоліо, використання традиційних та інноваційних технологій пошуку роботи, оформлення трудових стосунків із роботодавцем, послуги кар’єрного коучингу.

За сприяння науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці Навчально-наукового інституту економіки і управління випущені методичні рекомендації до кожної дисципліни, монографії, підручники і навчальні посібники з грифом МОН України, авторські наукові розробки, частина яких – іноземними мовами.

За допомогою активних методів навчання (кейс-стаді, ділові та рольові ігри з HR-консалтингу, проблемні диспути, тренінги, імітаційне проектування) студенти-управлінці персоналом отримують можливість розвитку аналітичного мислення, стресостійкості, навички ведення перемовин, розроблення корпоративних кодексів, роботи із професійними програмними продуктами, що максимально наближує навчальний процес до реалій бізнес-середовища.

На замовлення представників адміністрацій навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації міста Києва та Київської області, у тому числі в межах співпраці із факультетом доуніверситетської освіти НУХТ, викладачами кафедри проводиться тестування учнів випускових класів на предмет визначення їх професійної орієнтації, схильності до креативності та лідерства.  

За ініціативою керівництва кафедри створений науковий студентський клуб «HR-майстерня», для учасників якого систематично організовуються наступні заходи:

 • підготовка до участі у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, студентських конкурсах, інтелект-івентах, HR-форумах;
 • тренінги з кадрового діловодства;
 • семінари і майстер-класи з ейчарами провідних українських компаній, рекрутерами, спеціалістами Інституту демографії та соціальних відносин ім. М.В. Птухи НАНУ.

Практичний досвід роботи студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» набувають в HR-департаментах і кадрових відділах державних структур і органів місцевого самоврядування, харових підприємств, соціальних служб, банківських установ, консалтингових фірм, туристичних і рекламних агенцій, торговельних організацій.

Саме в період проходження виробничої та переддипломної практик молоді вихованці кафедри користуються можливістю отримати стартові позиції за фахом і нині займають посади: спеціалістів кадрового обліку; корпоративних тренерів; менеджерів з управління, оцінки і мотивації персоналу; бізнес-консультантів з підбору персоналу; страхових експертів з охорони праці; інспекторів із соціальної допомоги; економістів з праці; фахівців соціально-побутового обслуговування тощо.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
2007 Кафедра маркетингу здійснила перший набір студентів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання (завідувач кафедри – д.е.н., проф. Сологуб О.П.)
2011 Виділення кафедри управління персоналом та економіки праці в окремий структурний підрозділ: рішення Вченої ради НУХТ «Про структурні зміни в університеті» (24.11.2011 р.), наказ ректора №255 (25.11.2011 р.)
2012 Офіційний початок функціонування кафедри у складі факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності (з березня 2016 року – ННІ ЕіУ), завідувач кафедри – д.е.н., проф. Драган О.І.
2013 Створення на базі кафедри студентського клубу «HR-майстерня»
2016 Призначення виконуючим обов’язки завідувача кафедри д.е.н., проф. Березянко Т.В.

НАУКОВА РОБОТА

Виконання кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Економічні та соціально-трудові аспекти управління персоналом на підприємствах харчової промисловості» (номер державної реєстрації №0112U006801) передбачає ідентифікацію проблемних питань та пошук шляхів їх вирішення викладачами кафедри за наступними дослідними позиціями:

 1. забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємств харчової промисловості
 2. вивчення якості та рівня життя трудових ресурсів України
 3. удосконалення корпоративної культури та політики соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості
 4. інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в управлінні персоналом та економіці праці
 5. оцінка впливу людського капіталу на ефективність виробництва
 6. маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості
 7. стратегічні напрями управління персоналом підприємств харчової промисловості
 8. побудова механізму мотивації персоналу та управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості
 9. дослідження проблем розвитку корпоративного сектору економіки України

Результати наукових розробок співробітників кафедри:

 • знаходять відображення в численних публікаціях (українською та іноземними мовами) у фахових виданнях України, в тому числі електронних, монографіях та журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних
 • систематично апробовуються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах

Викладачі кафедри є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників, словників фахових термінів та інших навчально-методичних праць за профільними дисциплінами, що викладаються; виступають рецензентами зовнішніх науково-методичних та опонентами дисертаційних робіт.


Інформація про викладачів кафедри


БЕРЕЗЯНКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
З 2002 р. працює в структурних підрозділах університету, з жовтня 2016 р. – в.о. завідувача кафедри
Докторська дисертація: Інституціональні інструменти розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави (на прикладі підприємств оліє-жирової галузі) (2015 р.)
Дисципліни: «Соціальна політика», «Соціальна відповідальність»
Сфера науково-педагогічних інтересів: зближення напрямків розвитку корпоративного сектору та суспільства; корпоративна соціальна відповідальність сучасних підприємств
Наукові праці: автор понад 140 науково-методичних праць, з них: статей у фахових виданнях – 61, навчально-методичний посібник; автор 4 і співавтор 10 монографій


ДРАГАН ОЛЕНА ІВАНІВНА

Доктор економічних наук, професор
З 1997 р. працює в університеті, у період вересень 2012 р. – жовтень 2016 р. – на посаді завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці
Докторська дисертація: Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України (2008 р.)
Дисципліни: «Соціально-економічна безпека», «Нормування праці», «Служба управління персоналом», «Менеджмент персоналу»
Сфера науково-педагогічних інтересів: забезпечення конкурентоспроможності персоналу, удосконалення соціально-трудових відносин, формування корпоративної культури підприємств
Наукові праці: автор 177 науково-методичних праць, з них: статей – 82; співавтор 8 монографій, 3 навчальних посібників, підручника, 3 словників


БЕЗПАЛЬКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 1996 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Підвищення ефективності виробництва в харчовій промисловості на основі поліпшення використання трудових ресурсів (2002 р.)
Дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Інтелектуальний потенціал»
Сфера науково-педагогічних інтересів: дослідження тенденцій функціонування та розвитку ринку праці в Україні, розробка напрямів підвищення ефективності використання HR-ресурсів підприємств
Наукові праці: співавтор підручника, монографії, 2 навчальних посібників, словників, опубліковано понад 60 науково-методичних праць, науковий керівник двох успішно захищених кандидатських дисертацій


МАЗНИК ЛІАНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2005 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Регіональні особливості формування ринку товарів народного споживання України (2003 р.)
Дисципліни: «Оптимізаційні методи та моделі», «Комунікації в управлінні персоналом», «Ринок праці»
Сфера науково-педагогічних інтересів: вивчення рівня життя населення, проблем формування корпоративної культури, використання методу кейс-стаді в навчальному процесі
Наукові праці: опубліковано понад 50 науково-методичних праць


ЧИГРИНЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2008 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Управління діяльністю автотранспортних підприємств спеціального призначення (2003 р.)
Дисципліни: «Управління трудовим потенціалом», «Мотивація персоналу», «Управління конфліктами», «Планування виробництва та персоналу»
Сфера науково-педагогічних інтересів: дослідження впливу мотиваційних чинників на продуктивність праці, розробка заходів розв’язання трудових конфліктів
Наукові праці: співавтор 3 навчальних посібників, опубліковано 55 наукових праць


ТЕРТИЧНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Кандидат економічних наук, доцент
З 2014 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Соціально-економічна ефективність людського капіталу України (2004 р.)
Дисципліни: «Управління персоналом», «Менеджмент продуктивності», «Демографія», «Демографія і соціальна економіка», «Механізм формування людського капіталу»
Сфера науково-педагогічних інтересів: людський капітал та його вплив на ефективність виробництва
Наукові праці: опубліковано понад 50 науково-методичних праць


ГРИЩЕНКО ДІАНА ГРИГОРІВНА

З 2009 р. працює в університеті
Кандидатська дисертація: Маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості (2014 р.)
Дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Кадровий маркетинг», «Соціальна відповідальність», «Управління персоналом»
Сфера науково-педагогічних інтересів: використання маркетингових підходів та інструментів в управлінні персоналом
Наукові праці: співавтор навчального посібника, монографії, опубліковано понад 25 науково-методичних праць


ОЛІЙНИЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач, викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання
З 2001 р. працює в університеті
Дисципліни: «Електронні системи в управлінні персоналом», «Організація праці», «Фізіологія і психологія праці», «Нормування праці», «Організація праці HR-фахівця»
Сфера науково-педагогічних інтересів: розробка напрямків удосконалення інформаційної політики взаємодії підприємств із зовнішнім середовищем
Наукові праці: співавтор 2 навчальних посібників, опубліковано понад 60 науково-методичних праць


ГРИНЮК ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Старший викладач З 2006 року працює в університеті
Дисципліни: «HR-майстерня»; «Аудит персоналу»; «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
Сфера науково-педагогічних інтересів: стратегічне управління персоналом підприємств, в тому числі з використання інструментів HR-брендингу
Наукові праці: співавтор 2 навчальних посібників, опубліковано понад 60 науково-методичних праць


КОВАЛЬ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Лаборант
З 2015 р. працює в університеті


Контактна інформація кафедри:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, корп. "В", каб. 041, 042, 042а, 042б, Тел.: 287-93-26