Облік і аудит

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1991 році)

Фахівці облікового спрямування необхідні всім галузям народного господарства. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, оліє-жировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м’ясній, молочній, спиртовій, пиво-безалкогольній, лікеро-горілчаній  тощо. Фахівців з обліку, оподаткування і аудиту високого рівня компетенцій потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють та набувають досвіду випускники нашого університету.

З вересня 1994 року університет здійснює трьохступеневу підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Станом на 1 вересня 2016 року кафедра разом з філіями підготовила і випустила в самостійне життя 9416 фахівців, в тому числі 905 магістрів, 4298 спеціалістів і 4213 бакалаврів.

Після закінчення університету та набувши відповідний стаж роботи за фахом, випускники мають можливість займатись аудиторською діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад, таких, як Price Water House) та створювати власні аудиторські фірми.

Суттєва увага керівництвом кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в сфери фінансового та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу і аудиту.

В навчальному процесі кафедра орієнтується на спеціалізовані програмні продукти, представлені на ринку широким спектром розробок для автоматизації облікових процесів в залежності від розмірів підприємств. Серед програм широкого використання фахівцями першочергово відзначаються наступні: «1С: Комплексна автоматизація», «Галактика», «Флагман», «Еталон», «Ресурс», «Бос-Корпорація», «Scala».

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту ННІ ЕіУ забезпечує інноваційний розвиток навчального процесу, постійно удосконалює існуючі, використовує нові нетрадиційні форми і методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики і технології викладання, світовий досвід. Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом навчання за програмами «Фінансовий облік» (СIРА), «Управлінський облік» (СІРА), «Аудит» (СІРА), «Бухгалтерський облік» (Ernst & Young), «Фінансовий менеджмент» (Ernst & Young), «Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» (DipIRF (АССА), DipIRF (Rus)); складають іспити за міжнародними програмами для набуття кваліфікації Міжнародного бухгалтера-практика (САР); здійснюють професійний аудит і консалтинг; проходять стажування на вітчизняних провідних підприємствах харчової промисловості; беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях; здійснюють наукові дослідження; вивчають досвід педагогічних колективів вищих навчальних закладів Європи. Не викликає заперечень, що ефективність управління бізнесом в сучасній економічній дійсності значною мірою визначається якістю обліково-аналітичного забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень. Тому колектив кафедри здійснює активний науковий пошук щодо трансформації інформаційної функції бухгалтерського обліку у відповідь на виклики сучасної економіки та новітні запити користувачів бухгалтерської інформації. Набутий науковий та знаннєвий потенціал професори та доценти кафедри вміло трансформують у компетентності студентів під час проведення лекційних і практичних занять, консультацій з фахових дисциплін і наукових досліджень, що створює передумови для формування бухгалтера-управлінця нової формації.

Такий фахівець в фундаментальній підготовці відповідає вимогам: орієнтації на ринку програмного забезпечення; компетентності в найпоширеніших та найновіших програмних продуктах обліку і управління; вміння планувати, аналізувати, управляти, впливати, мотивувати, узагальнювати та приймати обґрунтовані рішення із застосовуванням системного підходу в вирішенні проблем.

Викладачі кафедри професійно удосконалюють знання англійської мови, навчаючись на стаціонарних курсах та за дистанційною комп’ютерною програмою «English 123».

В поточному році колектив кафедри суттєво удосконалив робочі і навчальні плани з врахуванням сучасного національного та міжнародного досвіду та широкого використання в навчальному процесі сучасних інформаційних систем і технологій.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1991 рік Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної  промисловості» перейменовано на кафедру «Економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості»
1992 рік Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної  промисловості» було поділено на дві – кафедру «Економіки підприємств харчової і м’ясо-молочної промисловості» і кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості»
1993 рік Кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру  «Облік і аудит»

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра здійснює широкий діапазон наукових досліджень, виходячи з прогресивної ролі бухгалтерської інформації в інформаційно-аналітичному та прогностичному забезпеченні управління суб’єктами підприємницької діяльності в сучасному турбулентному ринковому середовищі.

Зокрема, кафедра нині інтенсивно досліджує фундаментальну роль та значення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та бізнес-аналітики в досягненні високого рівня ефективності функціонування підприємств харчової промисловості як в ринковому просторі держави Україна, так і в європейському та міжнародному вимірі.

Члени кафедри свою наукову діяльність направили на наукові дослідження за такими напрямами:

  • фундаментальні основи розвитку бухгалтерського обліку та складових сучасної фінансової звітності як джерела повної, достовірної та об’єктивної економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання (незалежно від їхньої галузевої приналежності та в галузевому вимірі харчової промисловості, різних форм власності, обсягів діяльності);
  • методологічні проблеми фінансового обліку в трансформації його інформаційної функції в умовах глобалізації економіки та євроінтеграції харчової промисловості в гіперконкурентне ринкове середовище;
  • трансформаційні перетворення методики бухгалтерського обліку з врахуванням галузевих особливостей вітчизняної промисловості в інформаційно-аналітичному забезпеченні корпоративного управління, управління малим бізнесом, кластерної бізнес-аналітики;
  • дослідження інформаційно-аналітичного потенціалу корпоративної фінансової звітності, звітності малого бізнесу та його кластерів в умовах впровадження та науково-практичного мотиваційного застосування міжнародних стандартів;
  • приведення національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з міжнародними стандартами на основі консенсусу вітчизняної наукової думки та створеного нею базису тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри активно вдосконалює навчально-методичний комплекс з усіх дисциплін, орієнтуючись на сучасні інформаційні системи управління суб’єктами господарювання на основі прогресивних інформаційних технологій та завдань інформатизації суспільства з метою підготовки фахівців економічного профілю з базовими компетенціями, які забезпечать їх високу конкурентоспроможність на ринку праці. Професори, доценти та аспіранти кафедри успішно приймають участь у науково-практичних семінарах, конференціях та тренінгах як галузевого, міжгалузевого рівнів, так і міжнародного (англомовного).

Практичний вектор підвищення професійного рівня підготовки фахівців з обліку, оподаткування та аудиту посилюється через участь кафедри в фахових періодичних виданнях (газета “Все про бухгалтерський облік”, журнали: «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Податки та бухгалтерський облік» та інші).

Члени кафедри ефективно співпрацюють з Аудиторською палатою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та іншими професійними організаціями.