Облік і аудит

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1991 році)

Фахівці облікового спрямування необхідні всім галузям народного господарства. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, оліє-жировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м’ясній, молочній, спиртовій, пиво-безалкогольній, лікеро-горілчаній  тощо. Фахівців з обліку, оподаткування і аудиту високого рівня компетенцій потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють та набувають досвіду випускники нашого університету.

З вересня 1994 року університет здійснює трьохступеневу підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Станом на 1 вересня 2016 року кафедра разом з філіями підготовила і випустила в самостійне життя 9416 фахівців, в тому числі 905 магістрів, 4298 спеціалістів і 4213 бакалаврів.

Після закінчення університету та набувши відповідний стаж роботи за фахом, випускники мають можливість займатись аудиторською діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад, таких, як Price Water House) та створювати власні аудиторські фірми.

Суттєва увага керівництвом кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в сфери фінансового та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу і аудиту.

В навчальному процесі кафедра орієнтується на спеціалізовані програмні продукти, представлені на ринку широким спектром розробок для автоматизації облікових процесів в залежності від розмірів підприємств. Серед програм широкого використання фахівцями першочергово відзначаються наступні: «1С: Комплексна автоматизація», «Галактика», «Флагман», «Еталон», «Ресурс», «Бос-Корпорація», «Scala».

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і аудиту ННІ ЕіУ забезпечує інноваційний розвиток навчального процесу, постійно удосконалює існуючі, використовує нові нетрадиційні форми і методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики і технології викладання, світовий досвід. Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом навчання за програмами «Фінансовий облік» (СIРА), «Управлінський облік» (СІРА), «Аудит» (СІРА), «Бухгалтерський облік» (Ernst & Young), «Фінансовий менеджмент» (Ernst & Young), «Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» (DipIRF (АССА), DipIRF (Rus)); складають іспити за міжнародними програмами для набуття кваліфікації Міжнародного бухгалтера-практика (САР); здійснюють професійний аудит і консалтинг; проходять стажування на вітчизняних провідних підприємствах харчової промисловості; беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях; здійснюють наукові дослідження; вивчають досвід педагогічних колективів вищих навчальних закладів Європи. Не викликає заперечень, що ефективність управління бізнесом в сучасній економічній дійсності значною мірою визначається якістю обліково-аналітичного забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень. Тому колектив кафедри здійснює активний науковий пошук щодо трансформації інформаційної функції бухгалтерського обліку у відповідь на виклики сучасної економіки та новітні запити користувачів бухгалтерської інформації. Набутий науковий та знаннєвий потенціал професори та доценти кафедри вміло трансформують у компетентності студентів під час проведення лекційних і практичних занять, консультацій з фахових дисциплін і наукових досліджень, що створює передумови для формування бухгалтера-управлінця нової формації.

Такий фахівець в фундаментальній підготовці відповідає вимогам: орієнтації на ринку програмного забезпечення; компетентності в найпоширеніших та найновіших програмних продуктах обліку і управління; вміння планувати, аналізувати, управляти, впливати, мотивувати, узагальнювати та приймати обґрунтовані рішення із застосовуванням системного підходу в вирішенні проблем.

Викладачі кафедри професійно удосконалюють знання англійської мови, навчаючись на стаціонарних курсах та за дистанційною комп’ютерною програмою «English 123».

В поточному році колектив кафедри суттєво удосконалив робочі і навчальні плани з врахуванням сучасного національного та міжнародного досвіду та широкого використання в навчальному процесі сучасних інформаційних систем і технологій.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1991 рік Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної  промисловості» перейменовано на кафедру «Економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості»
1992 рік Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної  промисловості» було поділено на дві – кафедру «Економіки підприємств харчової і м’ясо-молочної промисловості» і кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості»
1993 рік Кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру  «Облік і аудит»

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра здійснює широкий діапазон наукових досліджень, виходячи з прогресивної ролі бухгалтерської інформації в інформаційно-аналітичному та прогностичному забезпеченні управління суб’єктами підприємницької діяльності в сучасному турбулентному ринковому середовищі.

Зокрема, кафедра нині інтенсивно досліджує фундаментальну роль та значення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та бізнес-аналітики в досягненні високого рівня ефективності функціонування підприємств харчової промисловості як в ринковому просторі держави Україна, так і в європейському та міжнародному вимірі.

Члени кафедри свою наукову діяльність направили на наукові дослідження за такими напрямами:

  • фундаментальні основи розвитку бухгалтерського обліку та складових сучасної фінансової звітності як джерела повної, достовірної та об’єктивної економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання (незалежно від їхньої галузевої приналежності та в галузевому вимірі харчової промисловості, різних форм власності, обсягів діяльності);
  • методологічні проблеми фінансового обліку в трансформації його інформаційної функції в умовах глобалізації економіки та євроінтеграції харчової промисловості в гіперконкурентне ринкове середовище;
  • трансформаційні перетворення методики бухгалтерського обліку з врахуванням галузевих особливостей вітчизняної промисловості в інформаційно-аналітичному забезпеченні корпоративного управління, управління малим бізнесом, кластерної бізнес-аналітики;
  • дослідження інформаційно-аналітичного потенціалу корпоративної фінансової звітності, звітності малого бізнесу та його кластерів в умовах впровадження та науково-практичного мотиваційного застосування міжнародних стандартів;
  • приведення національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з міжнародними стандартами на основі консенсусу вітчизняної наукової думки та створеного нею базису тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри активно вдосконалює навчально-методичний комплекс з усіх дисциплін, орієнтуючись на сучасні інформаційні системи управління суб’єктами господарювання на основі прогресивних інформаційних технологій та завдань інформатизації суспільства з метою підготовки фахівців економічного профілю з базовими компетенціями, які забезпечать їх високу конкурентоспроможність на ринку праці. Професори, доценти та аспіранти кафедри успішно приймають участь у науково-практичних семінарах, конференціях та тренінгах як галузевого, міжгалузевого рівнів, так і міжнародного (англомовного).

Практичний вектор підвищення професійного рівня підготовки фахівців з обліку, оподаткування та аудиту посилюється через участь кафедри в фахових періодичних виданнях (газета “Все про бухгалтерський облік”, журнали: «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Податки та бухгалтерський облік» та інші).

Члени кафедри ефективно співпрацюють з Аудиторською палатою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та іншими професійними організаціями.


Інформація про викладачів кафедриЧернелевський Леонід Миколайович

Завідувач кафедри обліку і аудиту, професор, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічний наук, спеціальність 08.00.13 – Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством та його галузями, тема дисертації: «Удосконалення машинної обробки економічної інформації по оперативному управлінню галуззю» (1984 р.)

Наукові інтереси: Методологія і методика обліку, аналізу і аудиту на підприємствах харчової промисловості, інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі, сучасні інформаційні системи і технології обліку та аналізу

Викладає дисципліни:
Теорія бухгалтерського обліку,
Облік в окремих галузях харчової і переробної промисловості

Наукові праці
Наукові монографії:
1. Чернелевський Л.М. Тенденції підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності «Облік і оподаткування» в НУХТ / Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019. – с.5-8.
2. Терещенко Л.О., Чернелевський Л.М. Оцінка економічного ефекту від впровадження Управлінської інформаційної системи: ERP-система/ Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019. – с.61-74.
3. Чернелевська О. Л., Чернелевський Л.М. Інтеграційні об’єднання та інноваційні кластери росту у харчовій промисловості / Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019. – с.135-147
4. Чернелевська О.Л., Чернелевський Л.М. Актуальні проблеми формування державної політики у контексті імплементації міжнародних угод та входження України до системи гарантування глобальної продовольчої безпеки Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2018. С.73-83
5. Чернелевський Л.М., Колос І.В. Зміцнення статусу фахівців з обліку і аудиту на сучасному етапі // Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2015. – С. 30-36.

Наукові статті:
1. Чернелевський Л.М., Дьоміна М.І. Модернізація Державної податкової служби на прикладі електронного кабінету платника податків. - Наукові праці НУХТ . Том 26 №1. М.Київ – 2020 р. – с.50-56.
2. Чернелевський, Л. М. Потенціал дистанційного навчання в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю / Л. М. Чернелевський, Ю. Л. Темчишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2015. — Т. 21, № 3. — С. 162-168.
3. Чернелевський, Л. М. Особливості і перспективи впровадження міжнародніх стандартів якості на підприємтвах переробної промисловості / Л. М. Чернелевський, Н. В. Кудренко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2014. — Т. 20, № 4. — С. 30-37.
4. Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій / Л. Чернелевський, О. Михайленко // Бухгалтерський облiк i аудит. — 2013. — № 6. Підручники, посібники:
1. Чернелевський, Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний : підручник / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко ; М-во освіти і науки України. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Хай-Тек-Прес, 2014. — 640 с.
2. Чернелевський, Л.М. Статистика : підручник / Л. М. Чернелевський, Л. М. Соломчук, М. В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2012. — 207 с.
3. Чернелевський Л.М. Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних рішеннях : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Л. О. Терещенко, О. Є. Чернявська ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2018. — 335 с.
4. Чернелевський Л.М. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті: навч. посібник / Л. М. Чернелевський, Л. О. Терещенко, Л. І. Іванова ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2014. — 350 с.
5. Чернелевський, Л.М. Статистика у галузях харчової промисловості : теорія і практика : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, М. В. Перетятько, Л. М. Соломчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2012. — 331 с.
6. Чернелевський, Л.М. Організація обліку : управлінський аспект (Харчова промисловість) : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Г. Г. Осадча ; Мосвіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2011. — 463 с.


Освіта: спеціальність «Машинна обробка економічної інформації», Київський інститут народного господарства, 1968 рік; Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості, 1963 рік, бухгалтерський облік.

Email: chernelevskiyleonid@gmail.com


Ткаченко Надія Марківна

Професор, доктор економічних наук, академік АЕН України


Науковий ступінь: доктор економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; тема дисертації: «Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України» (2003 рік).

Наукові інтереси: Облік, аналіз, оподаткування, звітність на промислових підприємствах України; теорія бухгалтерського обліку та його становлення; формування мінімальної заробітної плати, оплати праці та їх вплив на рівень пенсійного забезпечення.

Викладає дисципліни:
Бухгалтерський облік

Наукові праці
Наукові монографії, підручики, посібники:
1. Навчально практичний посібник Ткаченко Н.М. «Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку» Київ, «Алерта», 2015р., 186 с.
2. Навчально-практичний посібник Ткаченко Н.М. «Оновлена фінансова звітність в Україні.» Київ, «Алерта», 2015., 66 с.
3. Монографія Ткаченко Н.М., Ільєнко Н.О. «Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи», Київ – «Алерта», 2015 р., 664 с.
4. Підручник «Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність» 7-ме видання, Київ, «Алерта», 2016р, 928 с.
5. Підручник «Теорія бухгалтерського обліку», 2-ге видання (перебілене і доповнене), Київ, «Алерта», 2020 р, 192 с.
6. Підручник Ткаченко Н.М., Кулінченко В.Р. «Економіка підприємств енергетичного комплексу», Київ, «Алерта», 2017 р., 336 с.
7. Монографія «Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018., 300 с., С.8-21.

Наукові статті:
1. Н.М.Ткаченко «Зміни мінімальної заробітної плати, тарифні ставки та вплив на здобуття освіти в Україні». Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні», 22 лютого 2017р. Ірпінь С.86-90 (Університет державної фінансової служби України Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту. Кафедра бухгалтерського обліку).
2. Н.М.Ткаченко «Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення». Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. - Київ, Старобільськ, 2017. С.113-121.
3. Н.М.Ткаченко Тези «Зміни в нарахуваннях мінімальної заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності та податку на доходи фізичних осіб». Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України», 5-6 травня 2017 р., С.61-64 Івано-Франківськ.
4. Н.М.Ткаченко Тези «Зміни мінімальної заробітної плати, тарифні ставки та вплив на здобуття освіти в Україні». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні», м. Ірпінь 23 лютого 2017р. Університет державної фіскальної служби України.
5. Н.М.Ткаченко «Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа» «Вісник економічної науки України» №1 (34) 2018 С.170-175.
6. Н.М.Ткаченко «Мінімальна заробітна плата, зміни та їх вплив на заробітну плату та розмір статутного капіталу, на рівень життя» «Вісник економічної науки України» №1 (36) 2019 С.132-137.


Освіта: спеціальність «Бухгалтерський облік», Всесоюзний заочний фінансовий інститут (м. Москва), 1955 р.


Беренда Надія Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.01 Економіка промисловості (харчова промисловість), тема дисертації: «Проблеми утворення і функціонування малих підприємств в харчовій промисловості України» (1996 р.)

Наукові інтереси: Дослідження шляхів удосконалення обліково-аналітичної інформації в системі фінансово-економічного контролю

Викладає дисципліни:
Практичний аудит

Наукові праці:
1. Беренда Н.І., Редзюк Т.Ю. Зміни в регулюванні аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: кол. моногр. – К.: НУХТ, 2019. – с.5-9.
2. Беренда Н.І. Аудит дебіторської заборгованості //Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: кол. моногр. — К. : НУХТ, 2018. — С.14-19.
3. Удосконалення управління дебіторською заборгованістю на підприємствах харчової промисловості / Н.І. Беренда., О.В.Саухіна // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Економічні науки. Випуск 30. Частина 4. м.Херсон – 2018.- с.99-102.
4. Контроль якості аудиту. Вітчизняна та зарубіжна практика / О.Тараненко , Н.І.Беренда // Středoevropsky věstnik pro vědu a vyzkum. NR 3 (39), Praha. Publishing house Education and Science. – 2017. - С. 19-25.
5. Мета та стадії проведення аудиту виробничих запасів / Рогова Д.О., Беренда Н.І.// Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Випуск 16, м. Одесса – 2017. - С.168-172.
6. Організація калькулювання собівартості продукції на підприємстві / І. Духновський, Н. Беренда //84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIстолітті”. - 23–24 квітня 2018 р., Частина 3. – К. НУХТ. - С.306.


Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність "Економіка організації промисловості продовольчих товарів", 1976 р.

Email: nadiya.berenda@gmail.com


Духновська Людмила Миколаївна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність – 08.06.01 (економіка, організація і управління підприємствами), тема дисертації: «Вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємств цукрової промисловості» (2006 р.)

Наукові інтереси: Організація фінансового обліку на промислових підприємствах, порядок проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні, особливості обліку в галузях економіки.

Викладає дисципліни:
Фінансовий облік,
Судово-бухгалтерська експертиза,
Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера-аудитора,
Фінансовий облік та облікова політика у промисловості,
Бухгалтерський облік в суміжних галузях

Наукові праці:
1. Model of the dynamics of the Company's value taking into account The ownership structure /A.Ignatyuk, Y. Petlenko, L.Shevtsiv, O.Zaitsev, N. Klymash, L. Dukhnovska // International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 323-333, Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
2. Проблеми використання крипто валюти українськими підприємствами в сучасних умовах / Матеріали VІІ всеукраїнської Науково-практичної конференції « Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» 21-22 листопада 2018 р. Київ нухт 2018 р.- С.18-20.
3. Прибутковість підприємства сутність та ефективність управління / Павлов В.С.,Духновська Л.М. // Науковий вісник ужгородського національного університету: серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 17. Частина 1./ М.Ужгород- 2018. - С.100-103.
4. Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості / Духновська Л.М., Скоморохова С.Ю., Горбунова С.Є// Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» серія: економіка та підприємство, №1-2018 р. - С.4-10.
5. Особливості відображення кредитів в міжнародній звітності / Ю. Корніяка, Л. Духновська// 85- та Ювілейна Міжнародна Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті" присвячена 135-річчю національного університету харчових технологій 11–12 квітня 2019 р. Частина3.НУХТ- 2019р. С.244.
6. Проблематика фінансового обліку криптовалюти в Україні як особливого виду електронних грошей / Н. Колошко, Л. Духновська / 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” . 23–24 квітня 2018 р. Частина 3. Київ НУХТ-2018. - С. С.307.


Освіта: магістр зі спеціальності «Облік і аудит», Український державний університет харчових технологій, 1999 р.

Email: milad8@bigmir.net


Колос Ірина Василівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості)» (2008 рік).

Наукові інтереси: Методологічні особливості системи обліку, аналізу та контролю результатів функціонування підприємств харчової промисловості на засадах ощадливості; формування раціональної облікової політики підприємства; бюджетування на промисловому підприємстві; податкове планування.

Викладає дисципліни:
Бухгалтерський облік в системі економічних відносин,
Теорія бухгалтерського обліку,
Облік у зарубіжних країнах,
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень,
Стратегічний управлінський облік

Наукові праці
Наукові монографії:
1. Колос І.В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття ощадливих рішень. Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2019. С. 48-60.
2. Колос І.В. Ощадливий облік в реалізації концепції ощадливого виробництва. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: монографія / за ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2018. С. 37-50.
3. Колос І.В. Ощадливе виробництво: практичний зарубіжний і вітчизняний досвід. Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики: колективна монографія / під заг. ред. С.Б. Довбні. Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. С. 220-234.
4. Колос І.В. Методичні особливості планування й організації ощадливого виробництва. Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2015. С. 178-187.
5. Колос І.В. Обліково-аналітичне забезпечення ощадливого виробництва. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації: монографія. Київ: НУХТ, 2015. С. 50-60.

Наукові статті:
1. Колос І.В. Обліково-аналітичне забезпечення ощадливого управління підприємством: науково-методологічні аспекти. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48-3. С. 148-153.
2. Kolos I. Formation key performance indicators system for lean management of industrial enterprises. Technology audit and production reserves. 2018. № 5/4 (43). Р. 15-19. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.146342.
3. Kolos I. Systematization and development of the provisions for statement of lean synchronization accounting of cash flow from operating activities of industrial enterprises. Technology audit and production reserves. 2018. № 4/4 (42). Р. 47-53. – DOI: 10.15587/2312-8372.2018.141198.
4. Колос І.В., Бунь Б.А. Діагностування податкового навантаження промислового підприємства: теоретико-методичні аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 3 (14). С. 174-180. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/31.pdf.
5. Колос І.В. Функціонально-вартісний аналіз в управлінні витратами підприємства на засадах ощадливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 26. Ч. 1. С. 140-143.
6. Колос І.В. Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 65-68..
7. Колос І.В. Обґрунтування ролі звітності в управлінні промисловим підприємством на засадах ощадливості. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2016. № 3/4 (29). С. 27-31. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.72203.


Освіта: спеціальність «Економіка підприємств», Державна академія легкої промисловості України, 1996 р.

Email: kolos_i@meta.ua


Кудренко Наталія Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Шляхи підвищення економічної ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості» (2013 рік).

Наукові інтереси: Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств переробної промисловості, контроль, методологія та практика проведення аудиту.

Викладає дисципліни:
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством
Статистика
Облік в бюджетних установах
Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання

Наукові праці
Наукові монографії:
1. Кудренко Н.В. Особливості функціонування переробної промисловості України. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки: монографія. Київ: НУХТ, 2013. С. 179-184.
2. Кудренко Н.В. Вплив світового споживання та кон’юнктури на вітчизняний ринок круп. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації: монографія. Київ: НУХТ, 2015. С. 139-146.

Наукові статті:
1. Kudrenko N.V. Modern methods of teaching of disciplines from account and audit International // N.V. Kudrenko // Scientific Conference New Education. Examples of Participants Cracow ǀ September 27, 2019
2. Кудренко Н.В. Особливості планування аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв як важливої складової аудиторської перевірки / Н. В. Кудренко, Ю. С. Коротченко // Формування ринкових відносин в Україні . - 2018. - №2. - С. 77-83
3. Kudrenko N.V. Information systems and technologies in the audit/ N.V. Kudrenko, S.Y Demianchuk // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць . - 2019. - №5(216). - С. 32-39
4. Kudrenko N.V. Audit technologies and its interview with the current development of information systems / N.V. Kudrenko, M.V. Dzynhar // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць . - 2019. - Вип. 7-8 (218-219). - С. 58-63


Освіта: Магістр зі спеціальності «Облік і аудит», Національний університет харчових технологій, 2004 рік.

Email: natalyr@ukr.net


Михайленко Ольга Валеріївна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації: "Удосконалення реального інвестування підприємств харчової промисловості на основі системи кредитних відносин" (2007 рік).

Наукові інтереси: Теоретичні та прикладні засади формування і реалізації потенціалу підприємства; аналітичне забезпечення обґрунтування виробничо-господарських процесів; методологічні аспекти аналізу господарської діяльності підприємств харчової промисловості.

Викладає дисципліни:
Аналіз господарської діяльності
Економічний аналіз
Статистика
Методологія наукових досліджень

Наукові праці
Наукові монографії, підручики, посібники:
1. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Техніко-економічний аналіз підприємства Навчальний посібник – К., УДУХТ. - 2000. – 181с. (Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВУЗів від 22 червня 2000 № 2/1019 )
2. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості Навчальний посібник (друге, доповнене і перероблене видання) – К., 2001. – 179с. (Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВУЗів від 22 червня 2000 № 2/1019 )
3. Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний Підручник К: «Хай-Тек Прес», 2009. – 640 с. (гриф МОН України – лист №1.4/18-Г-2794 від 23.12.2008).
4. Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Аналіз Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний Підручник К: «Хай-Тек Прес», 2014. – 640 с. (гриф МОН України – лист №1.4/18-Г-2794 від 23.12.2008).
5. Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Стійкий розвиток підприємства як основа реалізації його економічного потенціалу Колективна монографія «Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації» . - К. : НУХТ, 2015. — с.180-187
6. Михайленко О.В Стан молочної промисловості України по регіонам Колективна монографія. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: колективна монографія НУХТ, 2018. С.169-176
7. Загальна характеристика основних макроекономічних показників Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством. НУХТ, 2019. 249с – с. 147-154

Наукові статті:
1. Михайленко О.В., Виговська А.О. Особливості організації обліку, аналізу і аудиту активів Журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №5. Травень 2015 р.. М. Миколаїв-2015р. С.977-979
2. Михайленко О.В., Піхур Т.О. Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку, аналізу, аудиту і управління товарно-матеріальними запасами Науковий журнал « Причорноморські економічні студії» Випуск 21. м.Одесса - 2017р. С.98-102
3. Михайленко О.В., Ополонець І.П. Аналіз фінансової стійкості підприємств молочної галузі Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії». - № 2 (20) травень 2018. – Львів.. – 126-130
4. Михайленко О.В., Передумови формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Athens, Greece 24-26 May 2020. Athens, Greece 2020 С.486-492
5. Михайленко О.В,, Бородій Д.А. Аналіз стану основних засобів підприємств харчової промисловості. Електронне науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку» Випуск №32.Червень – 2019р. С.403-405


Освіта: спеціальність «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів», Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1990 р.

Email: olmi203@ukr.net


Осадча Ганна Григорівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості (харчова промисловість), тема дисертації: «Удосконалення методів економічної оцінки ринку молока і молочних продуктів в умовах реформування економіки України» (1997рік).

Наукові інтереси: Методологічні аспекти системи обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності підприємств харчової промисловості, удосконалення методичних підходів щодо стратегії управління витратами та собівартістю виробництв на підприємствах харчової промисловості.

Викладає дисципліни:
Управлінський облік,
Стратегічний управлінський облік,
Облік у зарубіжних країнах,
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Бюджетування - основа оптимізації руху грошових потоків на ПАТ «Миронівський хлібопродукт/ Осадча Г.Г./ Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019.
2. Програмні засади стратегічного управлінського обліку./ Осадча Г.Г., Власенко І.М. //Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію України: Монографія. / За ред. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ.2018.-61-72с.br> 3. Система калькуляції собівартості за змінними витратами. /Осадча Г.Г.//Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації: Колективна монографія. / За ред. канд. екон. наук, проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ.2015. С101-110.
4. Управлінський облік та стратегічний управлінський облік /Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г.// Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації: Колективна монографія. / За ред. канд. екон. наук, проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ.2015. С121-128.
5. Осадча Г.Г., Власенко І.М. Система «стандарт-кост» - метод ефективного управління витратами / Г.Г. Осадча, І.М. Власенко // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практика: Колективна монографія, ч.2 /Під ред. д.е.н.,професора О.О.Нечипоренко – м. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – с.280-285. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14220/1/7.pdf
6. Методологія та практика обліку оцінки запасів за національними та міжнародними обліковими стандартами /Г.Г. Осадча // Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки. Колективна монографія. -НУХТ , К. - 2013 р. – с. 63-72.
7. Бюджетування діяльності підприємства на прикладі ПрАТ «Славутський солодовий завод» / Г.Г. Осадча, М.В. Щур // Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: сучасний стан та напрямки вдосконалення [Текст] : [Монографія] / за заг.ред. д.е.н.,проф.. М.Г. Білопольського; Макфївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк; Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – с. 105-113. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11831
8. Методи створення резерву сумнівних боргів / Г.Г. Осадча, А.А. Бережна // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: Колективна монографія /Під ред. д.е.н., професора О.О.Нечипоренко (Частина 2) – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – с. 272-279 http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6437/1/3.pdf
9. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Організація обліку: управлінський аспект (харчова промисловість) //Київ, НУХТ, 2011, 464с. навчальний посібник Рекомендовано Вченою радою НУХТ (протокол №4 від 03.12.2009р.).
10. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб. К.: Пектораль, 2005 – 364 с. Рекомендовано МОН України (лист від 16.07.2004р. №14/18.2-1700).
Наукові статті
1. Osadcha G.G. PROBLEMS OF THE TRANSPORT AND LOGISTIC NETVORK OF FOOD ENTERPRISES [Електронний ресурс] / Osadcha G.G. Saukhina O.V. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Випуск 20/2017. м. Миколаїв. http://global-national.in.ua/issue-20-2017
2. Осадча Г.Г. Методологічні підходи управління виробничими запасами [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, І. П. Щербатюк І. С. //Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій Випуск 19/2018. С.541-547. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/89.pdf
3. Osadcha G.G. ORGAVISATION OF ACCOUNTING OF LEASE OPERATION IN NON-PROFIT ENTERPRISES [Електронний ресурс] / Osadcha G.G. CHERNOVA A.O. // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Випуск 23/2018. м. Миколаїв. http://global-national.in.ua/issue-20-2017
4. Осадча Г. Г. Ефективність капітального інвестування у ТОВ "Маревен Фуд України" [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Н. В. Тацієнко // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 35(2). - С. 141-146. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_35(2)__28
5. Осадча Г. Г. Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності [Електронний ресурс] / Г. Г. Осадча, Ю. Синявська // Бізнес-навігатор. - 2018. - Вип. 6. - С. 223-227. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_49
6. Осадча Г.Г. Витрати виробничої собівартості у лікеро-горілчаній промисловості / Г. Г. Осадча, Східна Європа: економіка, бізнес та управління випуск 4 (04) 2016 с. 404-419. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/82.pdf


Освіта: спеціальність «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів», Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1978 р.

Email: osadchaanna.1956@gmail.com


Слободян Наталія Геннадіївна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації "Нормування матеріальних ресурсів на підприємствах пивобезалкогольної промисловості" (2003 рік).

Наукові інтереси: Методологія економічного аналізу фінансового-господарської діяльності підприємства; аналітичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень; аналіз фінансової звітності; аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємства; стратегічний аналіз.

Викладає дисципліни:
Аналіз господарської діяльності,
Фінансово-інвестиційний аналіз

Наукові праці
Наукові монографії, підручники та посібники:
1. Удосконалення економічного аналізу діяльності підприємств харчової промисловості у конкурентному середовищі: «Удосконалення обліку , аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки»: колективна монографія –К.,НУХТ,2013.-с.197-210.
2. Узагальнення методичних засад стратегічного аналізу підприємств харчової промисловості в умовах нестабільного зовнішнього середовища: «Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації»: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2015, с. 207-214.
3. Методи оцінки імовірності банкрутства підприємства в антикризовому управлінні / «Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни»: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2018. - с.83-92. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28128
4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств України: теорія і сучасність: «Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством»: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2019. С.220-235
5. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний (друге видання, доповнене та перероблене) Підручник /За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського - К.,: Київ, «Хай-ТекПрес», 2014– 640 с.
6. «Організація і методика економічного аналізу» Навчальний посібн. з грифом МОН України: К., НУХТ, - 2013. – 321 с.
Наукові статті
1. Слободян Н.Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика». / Економічний аналіз, Зб. наук. праць : Тернопільський НЕУ, 2014, т.18, №2, с.239-245. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/638
2. Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства харчової промисловості на прикладі ПАТ «Оболонь». // Слободян Н.Г., Казанівська О. М. -Науковий вісник Херсонського держуніверситету, серія Економічні науки, 2015, вип.10, ч. 2, стор.91-94.
3. Слободян Н.Г. Аналіз фінансової звітності: управлінський аспект //Слободян Н.Г.,Безверха М., Пушкарьова М. International Scientific Journal , №5, 2016, с. 67-76 . - Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/
4. Аналіз та оптимізація структури капіталу в стратегії підприємства.// Слободян Н.Г., Яценко Т. - Науковий вісник Херсонського держуніверситету, вип..17, 2016, с.137-140 http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/4/35.pdf
5. Напрями оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств України /Слободян Н.Г., Хабенко О. Збірник наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні» - Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України, №15, вип..2, 2016, с.17-19
6. Аналіз факторів впливу на поведінку витрат промислового підприємства / Слободян Н.Г., Носенко Н.С. //Формування ринкових відносин в Україні.-2017.- №12._с.172-177: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
7. Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості // Слободян Н.Г., Бугакова А.А.- Причорноморські економічні студіі, вип.24, 2017, стор.255-260 http://bses.in.ua/journals/2017/24_2017/2.pdf
8. Ціноутворення та управління витратами на підприємствах харчової промисловості / Н. Г. Слободян, О. В. Саухіна // Економічний аналіз. - 2018. - Т. 28(2). - С. 176-181. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28(2)__24
9. Оцінка імовірності банкрутства як метод прогнозування фінансового стану підприємства - / Колошко Н.В., Слободян Н.Г.- Науковий вісник Херсонського державного університету, серія Економічні науки, Випуск 33. 2019, с.231-236 http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_33/48.pdf


Освіта: спеціальність «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів», Київський Технологічний Інститут Харчової промисловості, 1981 р.

Email: jasmine75@ukr.net


Соломчук Людмила Миколаївна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Інтегровані корпоративні формування за участю м’ясопереробних підприємств» (2015 рік).

Наукові інтереси: Ефективність управління підприємствами на базі інтеграції у корпоративні формування.

Викладає дисципліни:
Статистика,
Статистичне забезпечення менеджменту,
Бухгалтерський облік,
Statistics,
Statistical support of management

Наукові праці
Наукові монографії, підручики, посібники:
1. М’ясна промисловість: погляд в минуле, аналіз сучасного стану та пропозиції на майбутнє: колективна монографія за ред. к.е.н., проф.., Л.М. Чернелевського. – Київ: Видавець НУХТ, - 2013. – С. 167-172
2. Сучасні методи викладання економічних дисциплін в системі вищої освіти: український та європейський досвід: Монографія / За ред. проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019. – 248 с.
3. Статистика у галузях харчової промисловості: теорія і практика : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, М. В. Перетятько, Л. М. Соломчук. — К. : НУХТ, 2012. — 331 с.
4. Статистика: Підручник / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько. – К.: НУХТ, 2012. – 207 с.

Наукові статті:
1. Методический поход к созданию, развитию и управлению корпоративными интегрированными формированиями в мясопродуктовом подкомплексе АПК. Научный рецензируемый журнал «Экономика, профессия, бизнес». – 2017. ― № 1. ― С. 57-66.
2. Вариантные направления создания корпораций в мясопродуктовом подкомплексе. Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká Republika, Nemoros. — 2015. — № 2. - Р. 40-53
3. Корпорація, як модель побудови ефективного бізнесу. Інтелект ХХІ. – 2015. – №2. – С. 65-74
4. Использование финансового анализа как инструмента обоснования целесообразности создания интегрированных корпоративных формирований с участием перерабатывающих предприятий. / В.С. Ниценко, Л.Н. Соломчук // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2015. — №8. — С. 83-93.
5. Вітчизняний та зарубіжний досвід створення інтегрованих структур. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – №8, частина 4 – С. 103-108


Освіта: спеціальність «Облік і аудит», Український державний університет харчових технологій, 1996 рік.

Email: hope_luda@ukr.net


Темчишина Юлія Леонідівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації: «Напрями підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Київського регіону)» (2003 рік).

Наукові інтереси: Інформаційна теорія обліку та прикладне застосування обліково-звітної інформації; прогнозно-комунікаційна функція стандартизованого обліку та звітності в сучасних інформаційних технологіях щодо передбачення майбутнього розвитку промислового підприємства.

Викладає дисципліни:
Податкове адміністрування і контроль,
Звітність підприємств та розкриття інформації за МСФЗ,
Управлінські інформаційні системи,
Облік в банках

Наукові праці
Наукові монографії, підручики, посібники:
1. Темчишина Ю.Л. Ключові аспекти удосконалення обліково-комунікаційного інструментарію в модернізації управління витратами на оплату праці сучасного промислового підприємства. Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2019. С. 48-60.
2. Темчишина Ю.Л. Прогнозування фінансового стану виробничого підприємства на основі інформаційно-аналітичної моделі міжнародних стандартів фінансової звітності. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: монографія / за ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. Київ: НУХТ, 2018. С. 37-50.
3. Темчишина Ю.Л. Аспекти ресурсного підходу в управлінні стійкістю та прогресивним розвитком виробничого підприємства на базі сучасних інформаційних технологій. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації: монографія. Київ: НУХТ, 2015. С. 50-60.

Наукові статті:
1. Temchyshyna Y., Gerasimenko D. Aspects of systematicity in managing the economic stability of manufacturing enterprises in the context of transformation processes in the economy. Причерноморські економічні студії. 2020 № 1 (50). С.149 -153.
2. Temchyshyna Y., Siderova A. System-information modernization of sustainability management and development of food industry enterprises. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. №30. С. 178-183.
3. Temchyshyna Y., Didashko Y. The role of accounting information in the modernization of remuneration of personnel of an industrial enterprise – a producer of growing added value. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №1 (67).
4. Темчишина Ю.Л. Системно-інформаційний напрям прогнозування фінансової спроможності промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Актуал. проблеми економіки. - 2018. - № 3. - С. 65-78.


Освіта: спеціальність «Облік і аудит», Український державний університет харчових технологій, 2000 р.

Email: temchishina@ukr.net


Кравченко Ірина Йосипівна

Старший викладач


Наукові інтереси: Шляхи удосконалення аналітичної складової діяльності підприємств харчової та переробної промисловості в умовах євроінтеграції.

Викладає дисципліни:
Статистика,
Статистичне забезпечення менеджменту,
Аналіз господарської діяльності,
Управлінський облік,
Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості,
Бухгалтерський облік

Наукові праці
Наукові монографії, підручики, посібники:
1. Витрати: науково-методичні підходи щодо сутності даної категорії, Київ, НУХТ, 2019р., ст. 21-31, http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30577
2. Тенденції функціонування підприємств цукрової промисловості в контексті глобалізаційних процесів, Київ, НУХТ, 2018р., ст. 186-192
3. Особливості диверсифікації виробництва на підприємствах цукрової промисловості, Київ,НУХТ, 2015р.,ст.68-74
4. Основні етапи формування конкурентної стратегії підприємств, Київ, НУХТ, 2013р.,ст.172-179

Наукові статті:
1. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні, Науково-практичний журнал «Агросвіт», №22 листопад 2019р, ДКС «Центр», м. Київ, С.84-92, http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3015&i=11
2. Методичні підходи до ефективного розвитку підприємств цукрової промисловості, Журнал «Науковий вісник. Економічні науки» Буковинський державний фінансово-економічний університет, випуск 28, м. Чернівці, 2015р., ст.75-79
3. Аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та проміжних продуктів цукрового виробництва як сировини для переробки на біопаливо, Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», №5 (54) 2014р., С.107-110
4. Удосконалення бухгалтерського обліку заготівлі та переробки цукрових буряків цукровими заводами, Журнал «Науковий вісник Ужгородського університету» Серія «Економіка». Збірник наукових праць Випуск 1 (45). Том 2, м. Ужгород, 2015р., С.43-48.
5. Удосконалення обліково-аналітичної складової в інформаційній системі забезпечення прогнозування на сучасному виробничому підприємстві, Журнал НПУ ім. Драгоманова «Науковий часопис», Київ НПУ Драгоманова, випуск 26,2014р., ст. 57-63
6. Цукрова промисловість України:минуле і сучасне, шляхи відновлення галузі, Науково-практичний галузевий журнал «Цукор України», №4(100) 2014р., С.24-28.
7. Індексний аналіз динаміки дефіцитності в процесі управління бюджетною системою України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Науково-виробниче АТ «Агроінком»,Київ, 2012, ст.77-82
8. Шляхи реформування цукрової галузі України та її адаптація до ринкових умов, Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», №4, квітень 2013р., С.23-28.


Освіта: спеціальність «Облік і аудит», Національний університет харчових технологій, 2005 р.

Email: http://kira75@ukr.net


Ніколаєнко Світлана Миколаївна

Старший викладач, DipIFRS (Rus), CAP


Наукові інтереси: Основні тенденції та проблеми розвитку кластерних формувань.

Викладає дисципліни:
Облік у зарубіжних країнах,
Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ,
Сучасні інформаційні системи і технології в обліку,
Аудит,
Інформаційні системи і технології в обліку

Наукові праці
1. Залучення інвестицій в українські ІТ-компанії. Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019. С.154-161.
2. Оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. Журнал «Глобальні та національні проблеми економіки» електронне наукове фахове видання, засноване Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського . №31, м.Миколаїв -2019. - С. 324-329.
3. Програма реструктуризації підприємства: основні аспекти розробки Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2018. С.156-16
4. Програма реструктуризації підприємства: основні аспекти розробки / Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: Підвищення конкурентоспроможності підприємства. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» . Випуск 3(65). Частина 1 . м. НАУ - Київ-2018. - С.25-29.
5. Конкурентоспроможність у сфері світового туризму :реалії та перспективи Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» серія: економіка та підприємство, №1-2018 р. С.40-46
6. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства Науково – виробничий журнал «Бізнес-новігатор» .Випуск 4-1 (43) м. Херсон- 2017. - С.81-84
7. Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення ІV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальний економічний простір: Детермінанти розвитку». 15 грудня. Частина 1, м.Миколаїв-2017 С.40-43
8. Кластер молочної промисловості Київської області - доцільність створення Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів» 21-22 листопада 2018 рік КИЇВ - НУХТ 2018 С.80-82


Освіта: магістр зі спеціальності «Облік і аудит», Національний університет харчових технологій, 2006 р.

Email: snnikolaienko@gmail.com


Редзюк Тетяна Юріївна

Старший викладач, CAP


Наукові інтереси: Організація, систематизація та оптимізація обліку, податковий облік та його оптимізація, фінансовий облік, облік зовнішньо-економічної діяльності.

Викладає дисципліни:
Систематизація та оптимізація обліку,
Облік і звітність в оподаткуванні,
Державний контроль та ревізія,
Облік зовнішньоекономічної діяльності

Наукові праці
1. Беренда Н.І. , Редзюк Т.Ю. Зміни в регулюванні аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції / Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2019.- с. 31-37
2. ФОП як заміна заробітної плати в ІТ сфері / Іванна Погреда, Тетьяна Редзюк // 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів `Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті` - 11-12 квітня 2019 р. - С.235.
3. Порядок обліку нарахування та оподаткування перехідних відпускних / Вікторія Федорук, Тетяна Редзюк // 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів `Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті` - 11-12 квітня 2019 р. - С.237.
4. Редзюк Т.Ю. Правові аспекти недостачі в роботі бухгалтера /Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: колективна монографія / За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2018. С.55-61.
5. Основні зміни в ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в 2018 році / Д. Бородій, Т. Редзюк //84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” 23–24 квітня 2018 р.- с.306.
6. Управління структурою капіталу підприємства: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство / Н.І. Беренда, Т.Ю. Редзюк, К.В.. Ворона // Випуск 19. Частина 1. Ужгород -2018 р. – с. 14-19.
7. Редзюк Т.Ю. Колошко Н. Хмарні технології в обліку - новий рівень бухгалтерського сервісу / Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів» 21-22 листопада 2018 рік, НУХТ. – с.47-49.


Освіта: спеціальність «Облік і аудит», Український державний університет харчових технологій, 1996 р.

Email: tetiartuhova@gmail.com


Скоморохова Світлана Юріївна

Зав. методичним кабінетомОсвіта: спеціаліст з економіки і менеджменту, НУХТ, 2002 р.