Новини ЕІУ

Марка компетентності викладачів ННІ ЕіУ

Жовтень для кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління видався сприятливим на відкриті лекції. На кожному занятті були присутні завідувач кафедри Леонід Чернелевський, викладачі кафедри, а також фахівець навчально-методичного управління університету Алла Оскілко. Теми лекцій відповідали робочим програмам дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для бакалаврів – лектор, доцент Ірина Колос та «Систематизація та оптимізація бухгалтерського обліку» для магістрів – лектор, старший викладач Тетяна Редзюк.

Лектори творчо підійшли до вибору лекцій, орієнтуючись на вимоги формування інтересу до вивчення дисциплін і саморозвитку студентів. На занятті з бакалаврами Ірина Колос використала прийоми і способи активного залучення студентів до вивчення теоретичного матеріалу з теми «Класифікація рахунків бухгалтерського обліку» через лекцію-бесіду. На початку лекції вона представила план, список літератури, мету розгляду теми, а також основні результати, які полягають у досягненні професійної компетентності шляхом засвоєння знання, розвитку вмінь та набутті навичок. Безпосередньому контакту з аудиторією сприяли питаннями, що були спрямовані на ознайомлення студентів з проблемою класифікації рахунків бухгалтерського обліку, актуалізацією знань, необхідних для розуміння і сприйняття матеріалу. В ході заняття студенти інституту ЕіУ всебічно і глибоко аналізували кожен бухгалтерський рахунок з Плану рахунків БО.

Тетяна Редзюк на занятті з магістрами-обліковцями ННІ ЕіУ розглянула тему «Систематизація та оптимізація обліку витрат виробництва та витрат діяльності», провівши лекцію-дискусію. На початку лекції викладач представила мету розгляду теми, а також перелік нормативно-правових актів, з текстом яких студенти попередньо ознайомилися, щоб користуватися протягом заняття. Лектор вміло керувала колективною дискусією з використанням провокативних питань за темою, що дозволило наблизити навчальний процес до умов професійної діяльності, сприяти обміну знаннями і власним професійним досвідом.
В ході заняття розглянули різні позиції і погляди щодо проблеми систематизації й оптимізації обліку виробничих витрат і витрат періоду з обґрунтуванням раціональних шляхів їх вирішення. Активними співучасниками дискусії виступили не тільки студенти, а й присутні викладачі, створюючи атмосферу співробітництва і вмотивованого залучення кожного присутнього до розгляду окреслених проблем.

Лектори кафедри обліку і аудиту ННІ ЕіУ продемонстрували високий рівень викладацької майстерності, що проявлявся в професійному викладенні матеріалів з мультимедійним презентаційним супроводом, вільному володінні матеріалом, умінні спілкуватися зі студентською аудиторією й ініціюванні результативної дискусії. Під час занять вони акцентували увагу на зв’язок з іншими дисциплінами і типами практичних завдань, а також можливості використання отриманих знань для продовження професійної підготовки. Такі лекції сприяють набуттю студентами інституту ЕіУ теоретичних знань, розвитку мислення і професійного судження, формуванню мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

Варто зазначити, що присутні на лекціях викладачі кафедри відзначили актуальність і цікавість контенту лекційного матеріалу, проблемність розглянутих питань і зв’язок з наукою, коректність розподілу часу між питаннями та стиль викладання матеріалу відповідно до обраного методу проведення лекції.

Вітаємо наших викладачів-обліковців з успішними й показовими відкритими лекціями. Бажаємо творчої наснаги і вмотивованості для продовження професійної діяльності в ННІ економіки і управління.