Міжнародна економіка

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2011 році)

В сучасних умовах формування відкритої економіки України, виходу на зовнішній ринок підприємств виникла потреба в підготовці фахівців із міжнародної економіки для усіх галузей, зокрема й для харчової промисловості. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців економістів-міжнародників та для забезпечення кадрових потреб харчової промисловості у грудні 2011 року створена кафедра міжнародної економіки.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародна економіка»,  галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» здійснюється на основі отриманої ліцензії. З вересня 2013 року запроваджено функціонування англомовного проекту, відповідно до якого викладання всіх дисциплін здійснюється англійською мовою.

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління здійснює викладання наступних дисциплін: «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України»  та інші.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці достатньо великої кількості підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема й англійською мовою.

Підготовка науково-педагогічних кадрів пов’язана з формуванням  науково-дослідницької школи, започаткуванням та розвитком її традицій. Керівництво здійснюють висококваліфіковані спеціалісти-науковці: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна, доктор політичних наук, професор Оніщенко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова діяльність кафедри міжнародної економіки ННІ ЕіУ координується із загальнонауковою тематикою університету. Викладачами кафедри здійснюється науково-дослідницька робота за темою «Міжнародний досвід інвестиційної діяльності харчової промисловості та його адаптація до умов України». Ґрунтовно досліджуються питання: управління інвестиційною діяльністю галузі харчова промисловість; правові основи інвестування; інвестування в умовах євроінтеграції України; стратегії інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості; залучення інвестицій для розвитку підприємств харчової промисловості.

Отримані науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах.

У рамках науково-практичного семінару кафедри «Інформаційна культура в сучасному світі» проводяться конференції, круглі столи. Особлива увага приділяється залученню талановитої молоді до наукової роботи. З цією метою на кафедрі створено та постійно діє студентське наукове співтовариство «Інтелект».