Іноземна мова

КАФЕДРА ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2003 році)

Кафедра забезпечує фахову підготовку конкурентоспроможних на сучасному ринку праці спеціалістів економічного профілю для підприємств харчової промисловості, а також інших державних та недержавних установ.

Стрімкий розвиток ринкових відносин призвів до тісних і глибоких контактів вітчизняного бізнесу з іноземними партнерами. Отже, зростає потреба у  фахівцях з міжмовної і міжкультурної комунікації, які  володіють професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також здатні ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагодженні культурних зв’язків.

Фахівці кафедри викладають дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)», «Ділова іноземна мова»,  «Ділове спілкування іноземною мовою», «Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)» на факультетах: економіки і менеджменту, обліку фінансів та підприємницької діяльності, автоматизації та комп’ютерних систем.

Серед основних напрямків діяльності кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Навчально-наукового інституту економіки і управління – організація та проведення вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури і практичних занять з іноземної мови для аспірантів і здобувачів по підготовці до складання кандидатських іспитів з іноземної мови за вищезазначеними напрямами підготовки; участь в організації та проведенні вступних випробувань з іноземної мови для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр» (денна і заочна форми навчання); удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги з багаторічним стажем роботи, а також молоді спеціалісти. З метою підвищення ефективності навчального процесу в ННІ ЕіУ викладачі застосовують традиційну методику викладання з елементами інтенсивних методів, рольові та ділові ігри, які дозволяють реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей і значною мірою підвищують інтерес студентів до іноземної мови.

НАУКОВА РОБОТА

Науково-методична робота:

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо мовної освіти;
  • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, навчальних і робочих планів із дисциплін по підготовці спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури і наочних навчальних засобів за профілем кафедри;
  • участь у заходах з підвищення педагогічної майстерності викладачів у провідних вітчизняних та міжнародних освітніх центрах: British Council, American House, International House, Longman Pearson в Україні, Goethe-Institut в Україні, Alliance Française en Ukraine та ін.

Науково-дослідна робота:

  • розроблення наукової теми “Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей: складники, рівні, інноваційні технології”;
  • організація та участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях і наукових семінарах;
  • підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях та науковій конференції НУХТ;
  • проведення першого туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та підготовка студентів до участі у другому турі;
  • написання монографій, статей, тез та інших наукових розробок.


Інформація про викладачів кафедри


ЧЕРЕДНІЧЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: Київський Університет імені Бориса Грінченка, 1999 р, спеціальність «англійська мова», вчитель англійської мови
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р., ступінь вищої освіти Магістр, кваліфікація «філолог–дослідник, перекладач (німецька/англійська мови), викладач вищого навчального закладу», спеціальність «переклад»
Сфера науково-педагогічних інтересів: Професійна освіта, лінгвістика
Електронна адреса: gala-office2006@ukr.net


КУНИЦЯ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Доцент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1974 р., спеціальність «англійська мова». Вчитель англійської мови
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка.
Електронна адреса: kli-kaf@ukr.net


УЛІЩЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

Доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Філолог, викладач української мови та літератури, Харківський державний університет, 1985 рік; викладач англійської мови, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2019 рік.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка, зокрема методика викладання
Електронна адреса: ulish@ukr.net


ШАПРАН ЛЮДМИЛА ЮЛІЇВНА

Доцент

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1984 р.
Вчитель іноземних мов (англійської та французької)
Сфера науково-педагогічних інтересів: Професійна іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей: технології
Електронна адреса: sl61@ukr.net


ДУЖИК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Старший викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, 1992 р., вчитель української мови і літератури; магістр з бібліотекознавства та інформаційних технологій.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Міжкультурна комунікація, методика викладання іноземної мови
Електронна адреса: nduzhyk@gmail.com


БОЖОК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Старший викладач

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003 р., вчитель англійської і французької мови та зарубіжної літератури
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогічна психологія: психологічні умови розвитку фрустраційної толерантності у юнацькому віці. Методика викладання іноземної мови.
Електронна адреса: nataliebozhok@ukr.net


ГАРКУША ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач

Освіта: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність "Переклад", кваліфікація перекладача, вчителя середнього навчально-виховного закладу; у 2013 році закінчила аспірантуру за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки".
Сфера науково-педагогічних інтересів: Фразеологія, можливості удосконалення дистанційного навчання
Електронна адреса: elena.garkusha1990@gmail.com


КАЛЮЖНА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Старший викладач

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2015 р., спеціальність "Мова і література" (англійська / французька); 2016 р., спеціальність "Менеджмент міжнародної освітньої діяльності".
Сфера науково-педагогічних інтересів: Контрастивна лінгвістика/Концептологія
Електронна адреса: julie.rock7car@gmail.com


КОВАЛЬОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА

Старший викладач

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» , 2001 р., Кваліфікація: «перекладач, викладач англійської та німецької мови», Спеціальність: Переклад
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка, лінгвістика
Електронна адреса: moca4ino@ukr.net


МАЛИК ЮЛІАНА ІГОРІВНА

Старший викладач

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, вчитель української мови і літератури та англійської мови
Національна Академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління
Сфера науково-педагогічних інтересів: Комунікативний менеджмент, комунікативна культура управлінців, англійська мова в професійній діяльності управлінців, методика викладання ділової англійської мови, міжкультурні комунікації, психологія.
Електронна адреса: mui_27@ukr.net


МОСКАЛЕНКО СВІТЛАНА АДАМІВНА

Старший викладач

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут, 1997 р., вчитель іноземної (німецької) та української мови і літератури
Національна Академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління
Сфера науково-педагогічних інтересів: Формування комунікативної компетенції студентів-аграріїв в процесі їх професійної підготовки.
Електронна адреса: alemankiew@ukr.net


НИКИТЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Старший викладач

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1998 р., 2001 р., вчитель української мови і літератури та англійської мови
Сфера науково-педагогічних інтересів: Професійна іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей
Електронна адреса: nikitolya@i.ua


ЩЕГЛОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, 2014 р., спеціаліст з перекладу, філолог, перекладач англійської мови.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Cooperative learning, blended learning
Електронна адреса: alla2704@i.ua


ВАРФОЛОМЄЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Викладач

Освіта: Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченко, 2002 р., вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка та методика, менеджмент.
Електронна адреса: lena_varf@ukr.net


КОРОТКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1986 р., спеціальність «Іноземні мови».
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка, лінгвістика.
Електронна адреса: natali.korotka@gmail.com


ЧЕРЕДНИК ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

Викладач

Освіта: Харківський державний університет, 1993 р., філолог, викладач французької мови та літератури, англійської мови, перекладач.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Впровадження інтернет-технологій у вивчення іноземної мови.
Електронна адреса: grom973@ukr.net


ШЛЯХТУН ГАННА АНАТОЛІЇВНА

Викладач

Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 1999 р., викладач англійської та німецької мови.
Сфера науково-педагогічних інтересів: Педагогіка та методика, менеджмент.
Електронна адреса: anna.shlyakhtun@gmail.com


Контактна інформація кафедри:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, корп. "В", каб. 041, 042, 042а, 042б, Тел.: 287-93-26