Фінанси

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку студентів за напрямом «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

На кафедрі діє англомовний проект. Диплом випускників, що навчаються за цією програмою, дозволяє брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т.д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами грунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку. На базі кафедри фінансів з 2008 року діє навчально-практичний центр страхового бізнесу НУХТ, оснащений сучасною технікою, програмним забезпеченням і мультимедійним обладнанням. Це сприяє більш якісній не тільки теоретичній, але і практичній підготовці наших студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Введено нові сертифіковані курси, за результатами яких студенти, які успішно ними оволоділи, отримують сертифікати, що дає додаткові можливості при влаштуванні на роботу.

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають студентам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк », ВАТ« Райффайзенбанк Аваль », СК« ВІП-КАПІТАЛ »та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим студентам.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1998 рік Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.
2003 рік Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.
2003 рік Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2005 рік На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.
2008 рік Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.
2013 рік Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2014 рік На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.
з 2015 року Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Вдосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»,
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»,
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»,
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування».

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2016 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, захищено 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістрами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв’язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 • розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб’єктів фінансового ринку України.
 • запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 • удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 • удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб’єктів ринку на основі показника вартості.
 • виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 • розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 • запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук в рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 • робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.


Інформація про викладачів кафедриШірінян Лада Василівна

Завідувач кафедри фінансів, професор, доктор економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення» (2007 рік). Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансове регулювання страхового ринку України в сучасних умовах» (2014 рік).

Наукові інтереси: Фінансове регулювання, конкуренція та конкурентоспроможність суб’єктів фінансового ринку; фінансова стійкість підприємств; державно-приватне партнерство у галузі фінансів і страхування; розмірний/масштабний ефект у страхуванні; мікрострахування незаможних верств населення та його фінансове забезпечення; страхове шахрайство; соціальне страхування.

Викладає дисципліни:
Страхові послуги,
Фінанси страхових організацій,
Страховий менеджмент

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Шiрiнян Л. В. Мiкрoстрахування в Українi: бути чи не бути? : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян, А. С. Шiрiнян. – Черкаси : Видавництвo Чабаненкo Ю. А., 2012. – 208 с.
2. Шiрiнян Л. В. Фiнансoве регулювання страхoвoгo ринку України: прoблеми теoрiї та практики : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян. – К. : Видавництвo «Центр учбoвoї лiтератури», 2014. – 458 с.
3. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [мoнoграфiя] / – За заг ред. Говорушко Т. А. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
4. Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: [мoнoграфiя] / За ред. І. І. Кукурудзи – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 224 с.
5. Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання: [мoнoграфiя] / Відповідальний редактор Глущенко В. В. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 358 с.

Наукові статті 1. Шiрiнян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шiрiнян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9 (75). – С.173-178.
2. Шiрiнян Л. В. Удoскoналення oрганiзацiї фiнансiв та oпoдаткування страхoвих кoмпанiй України / Л. В. Шiрiнян // Екoнoмiка України. – 2010. – № 6. – С. 55–66.
3. Шiрiнян Л. В. Мiкрoстрахування – нoвий напрям рoзвитку страхoвoї дiяльнoстi в Українi / Л. В. Шiрiнян // Регioнальна екoнoмiка. – 2010. – № 2. – С. 141–150.
4. Шiрiнян Л. В. Кoнкурентoспрoмoжнiсть страхoвoгo ринку України в сучасних умoвах / Л. В. Шiрiнян, А. С. Шiрiнян // Екoнoмiка України. – 2011. – № 7. – С. 37–48.
5. Шiрiнян Л. В. Концепція фінансового регулювання страхового ринку України / Л. В. Шiрiнян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №2 (177). – С. 6-17.


Освіта: факультет фінансово-кредитних і міжнародно-економічних відносин за спеціальністю «Фінанси і кредит» Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н. А. Вознесенського, 1991 р.

Email: ladashirinyan@ukr.net


Стецюк Володимир Михайлович

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Господарський розрахунок в низових страхових органах і проблеми його впровадження» (1991 рік).

Наукові інтереси: Удосконалення фінансових відносин системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів; вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку в Україні.

Викладає дисципліни:
Страхування

Наукові праці:
1. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху. Монографія. / Стецюк В. М. Та 13 авторів/ : – Міжнародна агенція «Бізон», 2012.
2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України. Монографія. / Стецюк В. М. Толстенко О. Ю., Кнейслер О. В., керівник Крисоватий А. І./ : – Видавничий центр «Вектор», 2012.
3. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку. / Говорушко Т. А., Стецюк В. М., Толстенко О. Ю./ : – ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012.
4. Стецюк В.М. Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні/ В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко// Наукові записки: серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: в-во «Острозька академія», 2012. – випуск 19, стор. 391-394.
5. Стецюк В. М. Особливості організації обов’язкового майнового страхування: еволюція та сучасні реалії/ В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко// Наукові записки: серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: в-во «Острозька академія», 2012. – випуск 20, стор. 208-212.


Освіта: Тернопільський фінансово-економічний інститут, 1972 р.

Email: svcomers@gmail.com


Дем’яненко Інна Вікторівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит) тема захищеної дисертації: «Фінансова стабілізація підприємств у трансформаційному періоді» (2001 рік).

Наукові інтереси: Фінансовий механізм стабілізації і розвитку сировинно-продуктового комплексу в контексті системних реформ.

Викладає дисципліни:
Фінанси,
Фінансовий менеджмент,
Фінансове планування,
Фінансовий контролінг

Наукові праці:
1. Дем’яненко, І.В. Фінансова стабілізація підприємств і механізми її забезпечення: брошура / І.В. Дем’яненко. – Київ: ІАЕ УААН, 2001. – 70 с.
2. Дем’яненко, І.В. Фінансовий механізм у системі забезпечення економічного зростання і розвитку суспільства. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [кол. монографія] / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – С. 6-22.
3. Дем’яненко, І.В. Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави / І.В. Дем’яненко, В.О. Величкін, В.Я.Олійник // Вісник ДДФА Економічні науки Науково-теоретичний журнал. – 2014. – № 1 (31)’14. – С. 108-118.
4. Дем’яненко, І.В. Грошово-кредитні відносини в системі фінансового механізму регулювання економіки. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [кол. монографія] / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – С. 205-217.
5. Дем’яненко, І.В. Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства / І.В. Дем’яненко, А.В. Буряк А.В. // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 155-160.


Освіта: спеціальність «Бухгалтерський облік і економічний аналіз в сільському господарстві» Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1987р.

Email: i.demyanenko@ukr.net


Гнатенко Олена Андріївна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів» (2010 рік).

Наукові інтереси: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств.

Викладає дисципліни:
Міжнародні фінанси,
Страхування в зовнішньоекономічній діяльності,
Гроші і кредит,
Фінанси

Наукові праці:
1. Гнатенко О. А. Значення маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності страхових послуг страхових компаній України/ О. А. Гнатенко// Агроінком. – 2011. – № 7-9. − С. 1−9.
2. Гнатенко О. А. Підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств: теорія, методи оцінки, практика. Монографія. / О. А. Гнатенко, Т. А. Говорушко, В. М. Фурман// Національний університет харчових технологій. – Луцьк: Пр.АТ «Волинська обласна друкарня», 2011 – 256 с.
3. Гнатенко О. А. Конкурентоспроможність страхової послуги та формування управлінського рішення щодо її підвищення/ О. А. Гнатенко// Агроінком. – 2013. – № 4-6.
4. Гнатенко О. А. Інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі/ О. А. Гнатенко// Агроінком. – 2013. – № 7-9.
5. Гнатенко О. А. Світовий генезис науки про фінанси/ О. А. Гнатенко, Н. П. Лис// Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Вип. № 8 / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2013.


Освіта: спеціальність «Економіка підприємства», НУХТ, 2004р.

Email: gnatenko_elena@ukr.net


Климаш Наталія Іванівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу» (2012 рік).

Наукові інтереси: Ефективність управління діяльністю підприємств з позиції вартісно-орієнтованого підходу, фінансова безпека підприємств корпоративного типу.

Викладає дисципліни:
Фінанси підприємства,
Корпоративні фінанси,
Бюджетний менеджмент

Наукові праці:
1. Говорушко Т. А., Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу [Текст] : монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. – К.: Логос, 2013 . – 204 с.
2. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів. Монографія. / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, Г.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші / : – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
3. Климаш Н. І. Застосування методики трендового аналізу для визначення імовірності розвитку кризових явищ на підприємстві // Облік і фінанси. – № 2 (64). – Київ, ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2014. – С. 138-143.
4. Климаш Н. І. Науково-теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність» / Н. І. Климаш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – №28. - 2009. – С. 124-126.
5. Климаш Н. І. Застосування вартісного підходу в процесі управління підприємствами кондитерської промисловості / Н. І. Климаш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – №39. – 2011. – С. 157-161.


Освіта: факультет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економіка підприємства». НУХТ, 2006р.

Email: klimash12@gmail.com


Толстенко Оксана Юріївна

Кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу» (2012 рік).

Наукові інтереси: Дослідження функціонування фінансового механізму страхового ринку та специфіки діяльності страхових інституцій.

Викладає дисципліни:
Страхування

Наукові праці:
1. Толстенко О.Ю, Система страхування автомобільного транспорту в Україні:монографія - Тернопіль «Вектор», 2011.
2. Толстенко О.Ю., Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: колективна монографія –Київ, Міжнародна агенція «Бізон», 2012.
3. Толстенко О.Ю., Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України/ Толстенко О,Ю.,Стецюк В.М.,КнейслерО.В.-Тернопіль «Вектор»,2012.
4. Толстенко О.Ю.,Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефектиного розвитку/ Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. –Київ «Центр учбової літератури», 2012.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Тернопільська академія народного господарства, 1995 р.

Email: podolpolis@gmail.com


Роганова Ганна Олександрівна

Старший викладач, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств» (2012 рік).

Наукові інтереси: Фінансові механізми управління оборотними коштами, фінансовими результатами підприємств.

Викладає дисципліни:
«Гроші і кредит»,
«Фінанси підприємств»,
«Податкова система»,
«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»,
«Фінансовий аналіз»

Наукові праці:
1. Косова, Т.Д. Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств: моногр. / Т.Д.Косова, Г.О. Роганова; ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 232 с.
2. Косова, Т.Д. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію / Т.Д. Косова, Г.О. Роганова // Економіка України. – 2008. - №7. – С. 57-64.
3. Роганова, Г.О. Cтратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів / Г.О. Роганова // Економічний часопис – ХХІ. – Інститут суспільної трансформації, 2013. - № 3(4). – С. 82-85.
4. Роганова, Г. Застосування ABC- та XYZ-аналізу для управління товарними запасами ювелірної продукції / Г. Роганова // Схід: аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2010. - № 6 (106). - С. 56-64.
5. Роганова, Г.О. Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств / Г.О. Роганова // Бізнес-інформ: Видавничій дім «Інжек». - Харків, 2014. – С. 308-313.


Освіта: Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію у 2003 році за спеціальністю «Фінанси» з відзнакою та спеціалізацією «Правознавство». З 2003 по 2017 рр. працювала у Донбаській державній машинобудівній академії на кафедрі фінансів, з 2007 по 2011 рр. була прикріплена до кафедри контролю та аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, в університеті працює з 2017 року.

Email: hanna.rohanova@gmail.com


Сотніченко Олена Антонівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Непрямі податки в системі регулювання товарообороту» (2014 рік).

Наукові інтереси: Податки в системі регулювання економіки, оптимізація оподаткування, зниження податкового навантаження, покращення податкової дисципліни, удосконалення обліку податків, напрями модернізації податкових органів.

Викладає дисципліни:
Податкова система,
Податковий менеджмент,
Податкові системи зарубіжних країн,
Гроші і кредит

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Адміністрування як фактор фіскальної та регуляторної ефективності оподаткування. [монографія] / авторський колектив, за заг. ред. д.е.н., проф. В. Л. Андрущенка. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – 332 с. (частка автора: ст. 127-162; 1,5 друк. арк.)
Наукові статті
1. Сотніченко О.А. ПДВ у регулюванні внутрішнього товарообороту країни / О.А.Сотніченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19 – С. 38-45.
2. Сотніченко О.А. Акцизний податок та його роль у регулюванні товарообороту / О.А.Сотніченко // Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – № 20/3 – С. 128-131.
3. Сотніченко О.А. Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі / О.А.Сотніченко // Актуальні проблеми економіки – 2013. – № 4 – С. 238-243.
4. Сотніченко О.А. Диференціація ставок справляння ПДВ у контексті регулювання товарообороту країни / О.А.Сотніченко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 7-8(2) – С. 57-60.
5. Сотніченко О. А. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – К. – 2017. – Вип. № 7-8(194-195). – 126 с. – С. 17-27


Освіта: спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», Українська сільськогосподарська академію, 1992 р.

Email: Lena_sot@ukr.net


Бойко Світлана Василівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема захищеної дисертації: «Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії» (2013 рік).

Наукові інтереси: Фінанси, Банківська система, Бюджетна система

Викладає дисципліни:
Страхові послуги,
Фінанси страхових організацій,
Страховий менеджмент

Наукові праці:
Наукові монографії, підручники та посібники
1. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: монографія / за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. П.І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – 514 с. (Бюджетна безпека держави в умовах фінансової глобалізації, с. 70-146)
2. Теорія фінансів / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури, 2010. – 576 с., (с. 180-194, 196-201, 239-270) (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-6278 від 29.07.2009)
3. Бюджетна система : підручник/ за ред. В. М. Федосова. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 [1] с., с. 21-40, 57-76, 119-146, 260-280 (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-4514 від 03.06.2011 р.)
4. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін. - Львів : Сполом, 2017. - 318 с. (с. 5-33, 34-46)
5. Податкова система : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін.. - Львів : Сполом, 2016. - 487 с. (с. 16-94, 139-181, 253-286, 361-390)
Наукові статті
1. Бойко С. В. Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України : економіко-математичне моделювання / С. В. Бойко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 2. - С. 166-176.
2. Бойко С. В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України / С. В. Бойко // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №3 (7). – C. 106-111
3. Бойко С. В. Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду / С. В. Бойко, О. О. Драган // Економічний часопис-ХХІ. - 2016. - № 161. - С. 35-38.
4. Бойко С. В. Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки / С. В. Бойко // Економіст – 2015. – № 10. – С. 31-35.
5. Бойко С. В. Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку / С. В. Бойко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 202-210.


Освіта: магістр з фінансів (диплом з відзнакою), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008 р.

Email: svitlanaboyko@ukr.net


Кулинич Юрій Михайлович

Старший викладач, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Стратегічне планування економічного розвитку підприємств харчової промисловості» (2015 рік).

Наукові інтереси: Стратегічне планування економічного розвитку підприємств.

Викладає дисципліни:
Гроші і кредит,
Фінанси,
Фінанси підприємств,
Інформаційні системи і технології у фінансах,
Дисципліни англомовного проекту
Money and Credit,
Small and Middle Business,
Finance

Наукові праці:
1. Кулинич Ю. М. Стратегічні напрямки економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю. М. Кулинич, О. Ю. Панасюк// АгроСвіт. – 2015. – №24. – С. 27-31.
2. Кулинич Ю. М. Консолідована податкова звітність: переваги і недоліки / Ю. М. Кулинич, С. Святаш// Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Серія: Економічні науки. – Випуск 12. – Частина 2. – с. 148-152.
3. Кулинич Ю. М. Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу конкурентного середовища / Ю. М. Кулинич // Бізнес Інформ. – 2013. – №12. – с. 183-187.
4. Кулинич Ю. М. Оцінка типу економічного розвитку окремих підприємств молочної промисловості / Ю. М. Кулинич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2013. – №2 (22).
5. Кулинич Ю. М. Науково-теоретичні проблеми застосування показника «економічна додана вартість» в оцінці майна підприємства/ Ю. М. Кулинич, Т. А. Говорушко// Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2012. – № 45.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Буковинська державна фінансова академія, 2011 р.

Email: iurii.kulynych@gmail.com


Арич Михайло Іванович

Старший викладач, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості» (2015 рік).

Наукові інтереси: Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості.

Викладає дисципліни:
Фінанси,
Гроші і кредит,
Малий бізнес,
Страхові послуги

Наукові праці:
1. Арич М.І. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз / М.І. Арич, Л.В. Шірінян // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, №5, Частина 2. – С. 17 – 25.
2. Arych M. Main problems of personal insurance and directions of their solution in the context of increasing the competitiveness of the insurance market // Ukrainian Food Journal. – 2017. - Volume 6. Issue 2. – P. 353-364.
3. Kulynych Y. M. The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector / Y.M. Kulynych., M.I. Arych, A.V. Ivantsiva // Business Inform. – 2017. – №6. – C. 143–152.
4. Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства / М.І. Арич / Економіка і держава. –№7. – 2013. С. 66 – 69.
5. Говорушко Т., Арич М. Теоретичні аспекти сутності управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства / Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 2. - С. 117-121.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2012 р.

Email: mykhailo.arych@gmail.com


Еш Світлана Миколаївна

Старший викладач


Наукові інтереси: Формування механізму антикризового управління на підприємствах.

Викладає дисципліни:
Місцеві фінанси,
Ринок фінансових послуг,
Фінансовий ринок

Наукові праці:
1. Еш С. М. Ринок фінансових послуг / С. М. Еш. – К.: ЦУЛ, 2015. – 400 с.
2. Еш С. М. Методичні особливості використання новітніх технологій при вивченні фінансових дисциплін/ С. М. Еш// «Вища школа» № 8 – 2008 р.
3. Еш С. М. Сучасний стан і місце підприємств молочної промисловості на продовольчому ринку України/ С. М. Еш// «Економічний аналіз. Збірник наукових праць». – Вип. 10, Ч. 1. ТНЕУ, м. Тернопіль. – 2012 р.
4. Еш С. М. Система антикризового управління та методологічні підходи до її формування/ С. М. Еш// Вісник ЖДТУ серія: економічні науки. Випуск 1 (59), Ч. 2. – Житомир, 2012.
5. Еш С. М. Генезис і сучасна парадигма понять «криза» та «антикризове управління»/ С. М. Еш// Вісник ЗНУ. Економічні науки». - № 1 (17) – 2013 р.


Освіта: спеціальність «Економіка торгівлі», Полтавський кооперативний інститут, 1975 р.

Email: esh2009@ukr.net


Дячук Ярослава Сергіївна

Зав. Методичним кабінетомОсвіта: магістр за спеціальністю «Фінанси і кредит», НУХТ, 2008 р.


Стрілець Анжела Миколаївна

ЛаборантОсвіта: спеціальність «Фінанси і кредит», студентка НУХТ.