Фінанси

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку здобувачів за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

З метою покращення якості підготовки фахівців і розширення можливостей працевлаштування низка фахових обов’язкових і вибіркових дисциплін викладається англійською мовою, що дає змогу здобувачам брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т. д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами грунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку.

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають здобувачам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк », ВАТ« Райффайзенбанк Аваль », СК« ВІП-КАПІТАЛ »та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим здобувачам.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1998 рік Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.
2003 рік Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.
2003 рік Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2005 рік На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.
2008 рік Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.
2013 рік Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2014 рік На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.
з 2015 року Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Науковий пошук викладачів кафедри поєднує глибоке проникнення в суть економічних процесів на ринках фінансових послуг, що дало змогу авторам отримати результати світового рівня.

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Удосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»,
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»,
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»,
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування».

Викладачами кафедри було захищено загалом десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, отримано 16 вчених звань професора і доцента, здійснюється наукове керівництво здобувачами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв’язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 • розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб’єктів фінансового ринку України.
 • запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 • удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 • удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб’єктів ринку на основі показника вартості.
 • виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 • розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 • запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.
 • досліджено тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні. Обґрунтовано напрями підвищення результативності діяльності страховиків у сфері страхування аграрних ризиків на основі державно-приватного партнерства.
 • розроблено моделі оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості та удосконалено існуючі методики аналізу і прогнозування їх фінансового стану.
 • запропоновано шляхи збільшення обсягу банківських інвестицій у підприємства аграрного сектору економіки.
 • досліджено вплив страхування на ключові показники діяльності підприємств харчової промисловості з позицій використання страхування суб’єктами страхового ринку.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи здобувачів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук у рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 • робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.


Інформація про викладачів кафедриШірінян Лада Василівна

Завідувач кафедри фінансів, професор, доктор економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення» (2007 рік). Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансове регулювання страхового ринку України в сучасних умовах» (2014 рік).

Наукові інтереси: Фінансове регулювання, конкуренція та конкурентоспроможність суб’єктів фінансового ринку; фінансова стійкість підприємств; державно-приватне партнерство у галузі фінансів і страхування; розмірний/масштабний ефект у страхуванні; мікрострахування незаможних верств населення та його фінансове забезпечення; страхове шахрайство; соціальне страхування.

Викладає дисципліни:
Гроші і кредит
Страхування
Фінанси страхових організацій
Страховий менеджмент

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 153–172
2. Шiрiнян Л. В. Мiкрoстрахування в Українi: бути чи не бути? : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян, А. С. Шiрiнян. – Черкаси : Видавництвo Чабаненкo Ю. А., 2012. – 208 с.
3. Шiрiнян Л. В. Фiнансoве регулювання страхoвoгo ринку України: прoблеми теoрiї та практики : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян. – К. : Видавництвo «Центр учбoвoї лiтератури», 2014. – 458 с.
4. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: Monograph / Davydenko N.М., Dimitrov I.T. and others. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 430 p. (Shirinyan L., Shirinian A. Chapter 1.9. Size effect in insurance service markets: Germany vs Ukraine. – P. 154-166).
5. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів. – 2019. – Київ: ФОП Ямчинський О. В. – 419 с. (Шірінян Л. В., Перспективи імплементації новітньої моделі державно-приватного партнерства у страхуванні. – С. 207-222).
6. Банківська система : підручник : [у 2-х частинах]. – Частина 1: Банківська система України та її економічні основи [текст] / колектив авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 412 с.

Наукові статті:
1. Шірінян Л. В., Роганова Г. О., Шірінян А. С. Вплив факторів на формування вартості біткойна. Проблеми економіки. 2018. №2. С. 450-458.
2. Шірінян Л. В., Шашенко О. В., Шірінян А. А. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів. Бізнес-інформ. 2019. №7. С. 250-260.
3. Shirinyan L., Arych M. Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security. Ukrainian Food Journal (WoS), 2019, 8(2), pp. 368–385.
4. Shirinyan L., Shirinyan A. Precondition on microinsurance in Ukraine: contingent valuation approach for poor population behaviour regarding insurance services. Journal of Eastern European and Central Asian Research (Scopus). Vol 6 No.2 (2019). P. 24-35.
5. Бойко С. В., Шірінян Л. В., Толстенко О. Ю. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2019. №3(204). С. 56-64
6. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати. Економіка України. 2019. №6 (691). С. 18-38.
7. Шірінян Л.В., Роганова Г.О. Фінансовий аудит як форма контролю і необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку. Фінансові послуги. 2019. № 4-5. С. 1-10.
8. Роганова Г. О., Шірінян Л. В. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. №4 (72). С. 170-180.
9. Лисенок О. В., Шірінян Л. В., Шірінян Е. А. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами (на прикладі АТ «Ощадбанк»). Фінанси України. 2021. №4. С. 48-64.
10. Shirinyan, L., Arych, M., Rohanova, H. (2021). Influence of Insurance on Competitiveness of Food Enterprises in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1: 05-12.


Освіта: факультет фінансово-кредитних і міжнародно-економічних відносин за спеціальністю «Фінанси і кредит» Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н. А. Вознесенського, 1991 р.

Email: ladashirinyan@ukr.net


Лисенок Олексій Володимирович

Професор, доктор економічних наук


Науковий ступінь: Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема захищеної дисертації: «Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків» (2015 рік).

Наукові інтереси: Організація системи ризик-менеджменту в банку, аналіз ефективності банківської діяльності, управління фінансово-економічною діяльністю банку

Викладає дисципліни:
Фінансовий аналіз II (Аналіз банківської діяльності)
Банківська система
Банківська справа
Банківський менеджмент

Наукові праці:
1. Lysenok O. V. Evaluation of Impact of Changes of Bank Deposit Resources on Gross Domestic Product / O. V. Lysenok // Accounting and Finance. – 2015. – № 3 (69). – P. 98 – 101.
2. Lysenok O. V. Regulatory-Index Model for Evaluation of Banking Socioeconomic Efficiency / O. V. Lysenok // Accounting and Finance. – 2015. – № 4 (70). – P. 98 – 104.
3. Лисенок О. В. Управління кредитним ризиком банку в умовах нестабільності вітчизняної економіки / О. В. Лисенок, О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. – Т. 21. – Вип. 5 (47). – С. 171 – 178.
4. Лисенок О. В. Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (36) – Житомир: ЖДТУ, 2017. – С. 88 – 94.
5. Лисенок О. В., Шірінян Л. В. Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2018. – № 4 (82). – С. 94 – 101.
6. Лисенок О. В. Теоретичний аналіз міжнародних систем оцінки фінансового стану банків / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (42) – Житомир: ЖДТУ, 2019. – С. 42 – 47.
7. Лисенок О. В., Шірінян Л. В. Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 3 (44) – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – С. 103 – 111.
8. Лисенок О. В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ «Ощадбанк» / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян, Е. А. Шірінян // Фінанси України. – 2021. – № 4. – C. 48-64.
9. Lysenok O. Distance Personal Identification in the On-line Environment: Problems of Financial Institutions in the EU / M. Laurinaitis, D. Stitilis, I. Rotomskis, O. Novak, O. Lysenok // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). – Vol. 12, No. 3, Special Edition ISE, S&P. – May 2021. – S. 150 – 166. DOI: 10.14807/ijmp.v12i3.1532. ISSN: 2236-269X
10. Lysenok O. Stimulators of Credit Activity of Banking Institutions / N. Vyhovska, O. Lysenok, V. Hranovska, V. Krykunova // Universal Journal of Accounting and Finance, Vol. 9, No. 4. – 2021. – pp. 623 – 636. DOI: 10.13189/ujaf.2021.090410. ISSN: 2331-9712 (Print), ISSN: 2331-9720 (Online)


Освіта: Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», 2004 р.

Email: lesha_lysenok@ukr.net


Бойко Світлана Василівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема захищеної дисертації: «Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії» (2013 рік).

Наукові інтереси: теорія фінансів, публічні фінанси, фінансова думка України, бюджетний механізм забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства

Викладає дисципліни:
Фінанси ІІ (Фінанси галузей економіки)
Бюджетна система
Податкова система
Податковий менеджмент
Фінансові ринки та інститути

Наукові праці:
Наукові монографії, підручники та посібники
1. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: монографія / за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. П.І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – 514 с. (Бюджетна безпека держави в умовах фінансової глобалізації, с. 70-146)
2. Теорія фінансів / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури, 2010. – 576 с., (с. 180-194, 196-201, 239-270) (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-6278 від 29.07.2009)
3. Бюджетна система : підручник/ за ред. В. М. Федосова. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 [1] с., с. 21-40, 57-76, 119-146, 260-280 (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-4514 від 03.06.2011 р.)
4. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін. - Львів : Сполом, 2017. - 318 с. (с. 5-33, 34-46)
5. Податкова система : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін.. - Львів : Сполом, 2016. - 487 с. (с. 16-94, 139-181, 253-286, 361-390)
Наукові статті
1. Boiko S., Nehrey M., Davydenko N., Karbivskyi V. Tax Sustainability in Ukraine: A Case of Agricultural Companies. Economies. 2023. 11: 6. (Web of Science та Scopus)
2. Levkovets,N., Ilchenko V., Boiko S., Masalitina V., Tesliuk N. Risk-Oriented Approach to Financial Security of Motor Transport Enterprises. In: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Explore Business, Technology Opportunities and Challenges ‎After the Covid-19 Pandemic. ICBT 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495. Springer, Cham.
3. Davydenko N., Wasilewska N., Boiko S., Wasilewski M. Development of Rural Areas in Ukraine in the Context of Decentralization: An Empirical Study. Sustainability 2022, 14, 6730. (Web of Science та Scopus)
4. Бойко С. В., Варченко О. М., Драган О. О. Структурні асиметрії податкових надходжень до Зведеного бюджету України за КВЕД 009:2010. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 1. С. 76-86 (Web of Science)
5. Demianenko I., Boiko S., Skrypnyk H., Yavorska V. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine. Economic Science for Rural Development. 2020. Issue 53. P. 58-63. (Web of Science)
6. Davydenko N., Boiko S., Buriak A., Demianenko I. Development of rural areas through fiscal decentralization. In Proceedings of the 2021 International Conference “Economic science for rural development”, Jelgava, Latvia, 11–14 May 2021; pp. 102–114 (Web of Science)
7. Boyko S., Dragan O., Tkachenko K. Current trends in debt policy of city councils and directions of its improvement. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 56–67.
8. Бойко С. В. Дячук Я. С. Позиція державних банків у банківській системі України: аспект рентабельності. Наукові праці НУХТ. 2020. Том 26, № 3. С. 93-101
9. Бойко С., Кулинич Ю., Корнієнко, М. Акцизне оподаткування міцних алкогольних напоїв. Економіка та суспільство. 2022. №35.


Освіта: магістр з фінансів (диплом з відзнакою), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008 р.

Email: svitlanaboyko@ukr.net


Дем’яненко Інна Вікторівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит) тема захищеної дисертації: «Фінансова стабілізація підприємств у трансформаційному періоді» (2001 рік).

Наукові інтереси: Фінансовий механізм стабілізації і розвитку сировинно-продуктового комплексу в контексті системних реформ.

Викладає дисципліни:
Фінансовий менеджмент
Фінансове планування на підприємствах
Фінансовий контролінг
Управління фінансовими ризиками
Управління фінансовою санацією підприємства

Наукові праці:
1. Davydenko N., Boiko S., Buriak A., Demianenko I. Development of rural areas through fiscal decentralization. Economic Science for Rural Development. 2021. Issue 55. P. 102-114. (Web of Science)
2. Nadiia, D., Alina, B., Inna, D., Mykhailo, B. Assessment of the Components of Financial Potential of the Regions of Ukraine. Jornal of Optimization in Industrial Engineering. 2021. № 14 (1). P. 57-62. (Scopus)
3. Demianenko I., Boiko S., Skrypnyk H., Yavorska V. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine. Economic Science for Rural Development. 2020. Issue 53. P. 58-63. (Web of Science)
4. Davydenko N., Buriak A, Demianenko I. Investment attractiveness of agricultural sector of Ukrainian region in modern conditions of social and economic development. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 1. P. 106-110. (Web of Science)
5. Дем’яненко І.В., Бойко С.В., Буряк А.В. Корпоративне бюджетування податків аграрними та переробними підприємствами. Агросвіт. 2022. № 15-16. С. 33-39.. 6. Дем’яненко І.В., Арич М.І. Сучасний стан, ризики та перспективи торгівлі цінними паперами в Україні. Наукові праці НУХТ. 2022. Том 28. № 3. С 32-43.
7. Дем’яненко І.В., Бойко С.В., Буряк А.В. Фінансування аграрних підприємств: аналіз довгострокових трендів та структурних зрушень. Економіка та управління АПК. 2021. № 2.
8. Дем’яненко І.В., Бойко С.В., Буряк А.В. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства. Modern Economics. 2021. № 28(2021). С. 33-39.
9. Дем’яненко І.В., Бойко С.В., Буряк А.В. Дивідендна політика акціонерних товариств: інституційні основи формування та реалізації. Ефективна економіка. 2021. №6.
10. Дем’яненко І.В., Буряк А.В. Модернізація функціонального механізму аграрного сектору в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. №10.
11. Дем’яненко І.В., Буряк А.В. Управління грошовими потоками: сегмент фінансової політики аграрних підприємств. Економічний форум. 2019. №4. С. 103-108.


Освіта: спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1987 р.

Email: i.demyanenko@ukr.net


Климаш Наталія Іванівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу» (2012 рік).

Наукові інтереси: Ефективність управління діяльністю підприємств з позиції вартісно-орієнтованого підходу, фінансова безпека підприємств корпоративного типу.

Викладає дисципліни:
Корпоративні фінанси I (Фінанси підприємства)
Корпоративні фінанси ІІ
Бюджетний менеджмент
Міжнародні фінанси

Монографії та підручники:
1. Говорушко Т. А., Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. – К.: Логос, 2013 . – 204 с.
2. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів. Монографія. / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, Г.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші / : – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
3. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К. : Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с.
4. Фінанси для фінансистів: підручник / К. В. Багацька, О. А. Гнатенко, Т. А. Говорушко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 612 с.
5. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, Н. І. Климаш та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2015. — 224 с.
6. Гроші і кредит: підручник / Т. А. Говорушко, Г. В. Сілакова, Н. І. Климаш та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2015. — 399 с.
7. Фінансовий менеджмент: підручник / В. П. Мартиненко, Н. І. Климаш, К. В. Багацька та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 344 с.
8. Бюджетна система: навч. посіб. / Н. І. Климаш, К. В. Багацька, Н. І. Дем'яненко та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; МОН України, Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 296 с.

Наукові статті:
1. Anzhela Ignatyuk, Yuliia Petlenko, Liubov Shevtsiv, Oleksandr Zaitsev, Nataliia Klymash and Liudmyla Dukhnovska, Model of the Dynamics of the Company's Value Taking into Account the Ownership Structure. International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 323-333.
2. Климаш Н.І. Теоретико-економічні аспекти податкової дерегуляції у сучасних умовах / Н. І. Климаш // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 5. – С.167-172.
3. Климаш Н.І. Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні / Н. І. Климаш // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 19. – С. 95-99.
4. Шірінян Л. В., Климаш Н. І. Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2019. № 15(43). С. 138-144..
5. Климаш Н. І. Проблеми підвищення рівня споживання страхових послуг в Україні / Н. І. Климаш // Бізнес Інформ. – №4 (507). – 2020. – С. 357-363.
6. Климаш, Н.І. Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства / Н. І. Климаш // матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії» (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 115-117.


Освіта: факультет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економіка підприємства». НУХТ, 2006р.

Email: klimash12@gmail.com


Кулинич Юрій Михайлович

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Стратегічне планування економічного розвитку підприємств харчової промисловості» (2015 рік).

Наукові інтереси: Стратегічне планування економічного розвитку підприємств.

Викладає дисципліни:
Інформаційні системи і технології у фінансах
Електронний бізнес
Інвестиційна діяльність
Система оподаткування України та світу

Наукові праці:
1. Taliat Bielialov, Valeriia Loiko, Mariana Bihus, Yurii Kulynych, Kseniia Omelchenko (2019). Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges. Retrieved from https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html
2. Kulynych Y. M., Shirinyan L. V. The Investment Attractiveness of the Agricultural Sector of Ukraine /Y. M. Kulynych, L. V. Shirinyan // Business Inform. – 2018. – №12. – p. 211–216.
3. Kulynych Y. M., Arych M. I., Ivantsiva A.V. The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector. Business Inform. 2017. №6. C. 143–152.
4. Кулинич Ю. М., Панасюк О. Ю. Стратегічні напрямки економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів. АгроСвіт. 2015. №24. С. 27-31.
5. Кулинич Ю. М., Святаш С. Консолідована податкова звітність: переваги і недоліки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Серія: Економічні науки. Випуск 12. Частина 2. С. 148-152.
6. Zholonko, T.; Grebinchuk, O.; Bielikova, M.; Kulynych, Y.; Oviechkina, O. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real Economy Sector. J. Risk Financial Manag. 2021, 14, 78. (Web of Science)
7. Krasnyuk M., Kulynych Y., Tkalenko A., Krasniuk S. Methodology of Effective Application of Economic-Mathematical Modeling as the Key Component of the Multi-Crisis Adaptive Management. Modern Economics. 2021. №29. С. 100-106.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Буковинська державна фінансова академія, 2011 р.

Email: iurii.kulynych@gmail.com


Роганова Ганна Олександрівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств» (2012 рік).

Наукові інтереси: Механізми управління фінансами підприємств.

Викладає дисципліни:
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансовий аналіз І
Фінансова звітність та управлінські рішення
Торгівля цінними паперами
Цінні папери та фондовий ринок

Наукові монографії, підручники та посібники:
1. Косова Т.Д., Роганова Г.О. Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств: монографія; ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 232 с.
2. Rohanova H. Factor Analysis Of Net Cash Flow Margin Ratio. In book: Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels: multi-authored monograph edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov, Lithuania, 2019, Vol. 2, pp. 757–769.
3. Шірінян Л. В., Роганова Г. О. Фінансовий аудит як необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку. Монографія: Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 378–402.
4. Шірінян Л. В., Роганова Г. О. Вплив активів на прибутковість страховиків: випадок Німеччини. Монографія: Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 153–172.
5. Балашова Е.В., Роганова Г.О. Податкова система України: навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2016. – 259 с.
6. Банківська система : підручник : [у 2-х частинах]. – Частина 1: Банківська система України та її економічні основи [текст] / колектив авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 412 с.

Наукові статті:
1. Роганова Г.О. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 202(1). C. 34–41.
2. Роганова Г.О. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу, методичні підходи. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2019, Vol. 4(4). C. 28–34.
3. Шірінян Л.В., Шірінян А.С., Роганова Г.О. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності на прикладі компаній Німеччини. Фінанси України. 2019. № 8. C. 45–60.
4. Шірінян Л.В., Роганова Г.О. Фінансовий аудит як форма контролю і необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку. Фінансові послуги. 2019. №4-5. С. 1–10.
5. Роганова Г.О. Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційно-регресійний аналіз. Економіка та управління АПК. 2020. №1(155). С. 68–75.
6. Роганова Г.О., Шірінян Л.В. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємств харчової промисловості на основі дискримінантної функції. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. № 4. С. 170-180.
7. Shirinyan, L., Arych, M., Rohanova, H. (2021). Influence of Insurance on Competitiveness of Food Enterprises in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1: 05-12.
8. Роганова Г.О. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства. Економічний дискурс. 2021. № 3-4. С. 128-138.
9. Третяк К.В., Климаш Н.І., Роганова Г.О. Державний борг України: виклики та загрози для економіки. Бізнес Інформ. 2022. №10. С. 152-161.
10. Роганова Г.О., Климаш Н.І., Третяк К.В. Моделювання впливу визначальних факторів на рівень державного боргу України. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №1. С. 61–70.


Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність «Фінанси» (з відзнакою), спеціалізація «Правознавство», 2003 р.

Email: hanna.rohanova@gmail.com


Толстенко Оксана Юріївна

Кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема захищеної дисертації: «Формування ефективної системи страхування автомобільного транспорту в Україні» (2011 рік).

Наукові інтереси: Дослідження функціонування фінансового механізму страхового ринку та специфіки діяльності страхових інституцій.

Викладає дисципліни:
Страхування

Наукові праці:
1. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в Україні:монографія - Тернопіль «Вектор», 2011.
2. Толстенко О.Ю. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: колективна монографія –Київ, Міжнародна агенція «Бізон», 2012.
3. Толстенко О.Ю. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України/ Толстенко О,Ю., Стецюк В.М., КнейслерО.В.-Тернопіль «Вектор»,2012.
4. Толстенко О.Ю. Динамічний підхід до оцінки податку на прибуток страхових компаній України / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2019. – №3(204). – С. 56-64.
5. Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефектиного розвитку/ Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. –Київ «Центр учбової літератури», 2012.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Тернопільська академія народного господарства, 1995 р.

Email: podolpolis@gmail.com


Третяк Катерина Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку» (2016 рік).

Наукові інтереси: Бізнес-процеси страхових організацій; ризик-менеджмент у страхуванні; функціонування та розвиток страхового ринку та ринку перестрахування; пенсійне страхування та соціальна захищеність населення; інноваційні продукти та технології в страхуванні.

Викладає дисципліни:
Страхові послуги
Фінанси, гроші і кредит
Фінанси І
Корпоративні фінанси I (Фінанси підприємства)

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Фінансовий бізнес: інновації, технології, регулювання: [мoнoграфiя] / – За заг ред. Примостки Л. О., 2021.
Наукові статті
1. Третяк К.В. Агрострахування: зарубіжний досвід та ресурси щодо його імплементації в українську страхову практику. Ефективна економіка. 2019. №1.
2. Tretiak K., Demchenko V. Problems of Involving Population to Participate in Private Pension Funds. Modern Economics. 2019. №18. С. 213–218.
3. Третяк К.В., Демченко В.О. Ефективне запровадження зарубіжного досвіду недержавного пенсійного страхування в Україні. Вчені записки, 2020. №21. С. 242–251.
4. Третяк К.В., Демченко В.О. Розвиток ринку страхування життя в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 3–4. С. 169–174.
5. Tretiak Kateryna, Slatvinska Valeria, Demchenko Vitaliia, Hnatyuk Rostyslav, Yarema Oleg, "The Impact of Blockchain Technology on International Trade and Financial Business," Universal Journal of Accounting and Finance, Vol. 10, No. 1, pp. 102 - 112, 2022.
6. Третяк К. В., Герасименко Д. Д. Шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. Наукові праці НДФІ. 2022. №2. С. 137-148.
7. Третяк К. В., Климаш Н. І., Роганова Г. О. Державний борг України: виклики та загрози для економіки. Бізнес Інформ. 2022. №10. C. 152–161.
8. Третяк К. В., Роганова Г. О., Климаш Н. І. Моделювання впливу визначальних факторів на рівень Державного боргу України. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №1. C. 61–70.
9. Фінансовий бізнес: інновації, фінтех, регулювання : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2022. – 375 с. (Інноваційні продукти та технології страхування життя, С. 189-199).


Освіта: факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет харчових технологій, 2004 р.

Email: KaterynaTretiak@ukr.net


Дячук Ярослава Сергіївна

Завідувач методичним кабінетом


Освіта: магістр за спеціальністю «Фінанси і кредит», НУХТ, 2008 р.