Фінанси

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку студентів за напрямом «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

На кафедрі діє англомовний проект. Диплом випускників, що навчаються за цією програмою, дозволяє брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т.д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами грунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку. На базі кафедри фінансів з 2008 року діє навчально-практичний центр страхового бізнесу НУХТ, оснащений сучасною технікою, програмним забезпеченням і мультимедійним обладнанням. Це сприяє більш якісній не тільки теоретичній, але і практичній підготовці наших студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Введено нові сертифіковані курси, за результатами яких студенти, які успішно ними оволоділи, отримують сертифікати, що дає додаткові можливості при влаштуванні на роботу.

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають студентам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк », ВАТ« Райффайзенбанк Аваль », СК« ВІП-КАПІТАЛ »та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим студентам.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1998 рік Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.
2003 рік Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.
2003 рік Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2005 рік На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.
2008 рік Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.
2013 рік Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».
2014 рік На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.
з 2015 року Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Вдосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»,
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»,
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»,
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування».

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2016 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, захищено 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістрами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв’язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 • розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб’єктів фінансового ринку України.
 • запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 • удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 • удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб’єктів ринку на основі показника вартості.
 • виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 • розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 • запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук в рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 • робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.


Інформація про викладачів кафедриШірінян Лада Василівна

Завідувач кафедри фінансів, професор, доктор економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення» (2007 рік). Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансове регулювання страхового ринку України в сучасних умовах» (2014 рік).

Наукові інтереси: Фінансове регулювання, конкуренція та конкурентоспроможність суб’єктів фінансового ринку; фінансова стійкість підприємств; державно-приватне партнерство у галузі фінансів і страхування; розмірний/масштабний ефект у страхуванні; мікрострахування незаможних верств населення та його фінансове забезпечення; страхове шахрайство; соціальне страхування.

Викладає дисципліни:
Страхові послуги,
Фінанси страхових організацій,
Страховий менеджмент

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 153–172
2. Шiрiнян Л. В. Мiкрoстрахування в Українi: бути чи не бути? : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян, А. С. Шiрiнян. – Черкаси : Видавництвo Чабаненкo Ю. А., 2012. – 208 с.
3. Шiрiнян Л. В. Фiнансoве регулювання страхoвoгo ринку України: прoблеми теoрiї та практики : [мoнoграфiя] / Л. В. Шiрiнян. – К. : Видавництвo «Центр учбoвoї лiтератури», 2014. – 458 с.
4. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: Monograph / Davydenko N.М., Dimitrov I.T. and others. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 430 p. (Shirinyan L., Shirinian A. Chapter 1.9. Size effect in insurance service markets: Germany vs Ukraine. – P. 154-166).
5. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів. – 2019. – Київ: ФОП Ямчинський О. В. – 419 с. (Шірінян Л. В., Перспективи імплементації новітньої моделі державно-приватного партнерства у страхуванні. – С. 207-222).
6. Банківська система : підручник : [у 2-х частинах]. – Частина 1: Банківська система України та її економічні основи [текст] / колектив авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 412 с.
7. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [мoнoграфiя] / – За заг ред. Говорушко Т. А. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
8. Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання: [мoнoграфiя] / Відповідальний редактор Глущенко В. В. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 358 с.
9. Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: [мoнoграфiя] / За ред. І. І. Кукурудзи – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 224 с.

Наукові статті:
1. Шiрiнян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шiрiнян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9 (75). – С.173-178.
2. Шiрiнян Л. В. Удoскoналення oрганiзацiї фiнансiв та oпoдаткування страхoвих кoмпанiй України / Л. В. Шiрiнян // Екoнoмiка України. – 2010. – № 6. – С. 55–66.
3. Шiрiнян Л. В. Мiкрoстрахування – нoвий напрям рoзвитку страхoвoї дiяльнoстi в Українi / Л. В. Шiрiнян // Регioнальна екoнoмiка. – 2010. – № 2. – С. 141–150.
4. Шірінян Л. В. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах // Л. В. Шірінян, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Том 24. – №4. – С.111-119.
5. Шірінян Л. В. Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів у системі міжбюджетного фінансового забезпечення регіонів України / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Економічні горизонти. – 2018. – № 3(6). – C. 65–77.
6. Шірінян Л. В. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Облік і Фінанси. – 2019. – №1 (83). – С. 114-138.
7. Shirinyan L. Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security / L. Shіrіnyan, M. Arych // Ukrainian Food Journal (WoS), 2019, 8(2), pp. 368–385.
8. Shirinyan L., Shirinyan A. Precondition on microinsurance in Ukraine: contingent valuation approach for poor population behaviour regarding insurance services / L. Shirinyan, A. Shirinyan // Journal of Eastern European and Central Asian Research (Scopus). – Vol 6 No.2 (2019). – P. 24-35.
9. Шірінян Л. В. Перспективи капіталізації страхових компаній України у контексті реформування прибуткового оподаткування / С. В. Бойко, Л. В. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – №9. – С. 272-280.
10. Шірінян Л. В. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати / А. С. Шірінян, Л. В. Шірінян // Економіка України. – 2019. – №6 (691). – С. 18-38.


Освіта: факультет фінансово-кредитних і міжнародно-економічних відносин за спеціальністю «Фінанси і кредит» Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н. А. Вознесенського, 1991 р.

Email: ladashirinyan@ukr.net


Лисенок Олексій Володимирович

Доктор економічних наук, доцент


Науковий ступінь: Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема захищеної дисертації: «Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків» (2015 рік).

Наукові інтереси: Організація системи ризик-менеджменту в банку, аналіз ефективності банківської діяльності, управління фінансово-економічною діяльністю банку

Викладає дисципліни:
"Аналіз банківської діяльності", "Банківська система", "Банківський менеджмент", "Фінанси, гроші та кредит"

Наукові праці:
1. Lysenok O. V. Evaluation of Impact of Changes of Bank Deposit Resources on Gross Domestic Product / O. V. Lysenok // Accounting and Finance. – 2015. – № 3 (69). – P. 98 – 101.
2. Лисенок О. В. Удосконалення процесу управління портфелем цінних паперів банку / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 10 (173) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2015. – С. 65 – 68.
3. Lysenok O. V. Regulatory-Index Model for Evaluation of Banking Socioeconomic Efficiency / O. V. Lysenok // Accounting and Finance. – 2015. – № 4 (70). – P. 98 – 104.
4. Лисенок О. В. Оцінка достатності власного капіталу банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (176) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2016. – С. 63 – 67.
5. Лисенок О. В. Управління кредитним ризиком банку в умовах нестабільності вітчизняної економіки / О. В. Лисенок, О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Вісник Одеського національного університету: Серія: Економіка. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. – Т. 21. – Вип. 5 (47). – С. 171 – 178.
6. Лисенок О. В. Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (36) – Житомир: ЖДТУ, 2017. – С. 88 – 94.
7. Лисенок О. В., Шірінян Л. В. Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Облік і фінанси. – 2018. – № 4 (82). – С. 94 – 101.
8. Лисенок О. В. Теоретичний аналіз міжнародних систем оцінки фінансового стану банків / О. В. Лисенок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (42) – Житомир: ЖДТУ, 2019. – С. 42 – 47.
9. Лисенок О. В., Шірінян Л. В. Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків / О. В. Лисенок, Л. В. Шірінян // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 3 (44) – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – С. 103 – 111.
10. Лисенок О. В. Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1 (224). – К., 2020. – С. 24 – 30.


Освіта: Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», 2004 р.

Email: lesha_lysenok@ukr.net


Дем’яненко Інна Вікторівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит) тема захищеної дисертації: «Фінансова стабілізація підприємств у трансформаційному періоді» (2001 рік).

Наукові інтереси: Фінансовий механізм стабілізації і розвитку сировинно-продуктового комплексу в контексті системних реформ.

Викладає дисципліни:
Фінанси,
Фінансовий менеджмент,
Фінансове планування,
Фінансовий контролінг,
Управління фінансовими ризиками,
Управління фінансовою санацією

Наукові праці:
1. Дем’яненко, І.В. Фінансова стабілізація підприємств і механізми її забезпечення: брошура / І.В. Дем’яненко. – Київ: ІАЕ УААН, 2001. – 70 с.
2. Дем’яненко, І.В. Фінансовий механізм у системі забезпечення економічного зростання і розвитку суспільства. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [кол. монографія] / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – С. 6-22.
3. Дем’яненко, І.В. Грошово-кредитні відносини в системі фінансового механізму регулювання економіки. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: [кол. монографія] / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, А.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – С. 205-217.
4. Demianenko I.V., Buriak A.V. Theory evolution of a credit and credit relations in the development of social and economic systems. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: Monograph / N.М. Davydenko, I.T. Dimitrov and others. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – P. 29-42.
5. Demianenko I. Investment attractiveness of agricultural sector of Ukrainian region in modern conditions of social and economic development. / N. Davydenko, A. Buriak, I. Demianenko // Baltic Journal of Economic Studies, – 2018. – Vol. 4, No. 1. P. 106-110.


Освіта: спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1987 р.

Email: i.demyanenko@ukr.net


Климаш Наталія Іванівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу» (2012 рік).

Наукові інтереси: Ефективність управління діяльністю підприємств з позиції вартісно-орієнтованого підходу, фінансова безпека підприємств корпоративного типу.

Викладає дисципліни:
Фінанси підприємства,
Корпоративні фінанси,
Бюджетний менеджмент

Монографії та підручники:
1. Говорушко Т. А., Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. – К.: Логос, 2013 . – 204 с.
2. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів. Монографія. / Т.А. Говорушко, В.П. Мартиненко, Г.В. Сілакова, Н.І. Климаш та інші / : – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 264 с.
3. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К. : Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с.
4. Фінанси для фінансистів: підручник / К. В. Багацька, О. А. Гнатенко, Т. А. Говорушко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 612 с.
5. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, Н. І. Климаш та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2015. — 224 с.
6. Гроші і кредит: підручник / Т. А. Говорушко, Г. В. Сілакова, Н. І. Климаш та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2015. — 399 с.
7. Фінансовий менеджмент: підручник / В. П. Мартиненко, Н. І. Климаш, К. В. Багацька та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 344 с.
8. Бюджетна система: навч. посіб. / Н. І. Климаш, К. В. Багацька, Н. І. Дем'яненко та ін. ; за ред. Т. А. Говорушко ; МОН України, Нац. ун-т харч. технол. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 296 с.

Наукові статті:
1. Anzhela Ignatyuk, Yuliia Petlenko, Liubov Shevtsiv, Oleksandr Zaitsev, Nataliia Klymash and Liudmyla Dukhnovska, Model of the Dynamics of the Company's Value Taking into Account the Ownership Structure. International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 323-333.
2. Климаш Н.І. Теоретико-економічні аспекти податкової дерегуляції у сучасних умовах / Н. І. Климаш // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 5. – С.167-172.
3. Климаш Н.І. Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні / Н. І. Климаш // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 19. – С. 95-99.
4. Шірінян Л. В., Климаш Н. І. Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2019. № 15(43). С. 138-144..
5. Климаш Н. І. Проблеми підвищення рівня споживання страхових послуг в Україні / Н. І. Климаш // Бізнес Інформ. – №4 (507). – 2020. – С. 357-363.
6. Климаш, Н.І. Економічна додана вартість (EVA) та її вплив на вартість підприємства / Н. І. Климаш // матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії» (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 115-117.


Освіта: факультет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економіка підприємства». НУХТ, 2006р.

Email: klimash12@gmail.com


Стецюк Володимир Михайлович

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Господарський розрахунок в низових страхових органах і проблеми його впровадження» (1991 рік).

Наукові інтереси: Удосконалення фінансових відносин системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів; вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку в Україні.

Викладає дисципліни:
Страхування

Наукові праці:
1. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху. Монографія. / Стецюк В. М. Та 13 авторів/ : – Міжнародна агенція «Бізон», 2012.
2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України. Монографія. / Стецюк В. М. Толстенко О. Ю., Кнейслер О. В., керівник Крисоватий А. І./ : – Видавничий центр «Вектор», 2012.
3. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку. / Говорушко Т. А., Стецюк В. М., Толстенко О. Ю./ : – ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012.
4. Стецюк В.М. Обґрунтування необхідності відродження обов’язкового страхування в Україні/ В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко// Наукові записки: серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: в-во «Острозька академія», 2012. – випуск 19, стор. 391-394.
5. Стецюк В. М. Особливості організації обов’язкового майнового страхування: еволюція та сучасні реалії/ В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко// Наукові записки: серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: в-во «Острозька академія», 2012. – випуск 20, стор. 208-212.


Освіта: Тернопільський фінансово-економічний інститут, 1972 р.

Email: svcomers@gmail.com


Толстенко Оксана Юріївна

Кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема захищеної дисертації: «Формування ефективної системи страхування автомобільного транспорту в Україні» (2011 рік).

Наукові інтереси: Дослідження функціонування фінансового механізму страхового ринку та специфіки діяльності страхових інституцій.

Викладає дисципліни:
Страхування

Наукові праці:
1. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в Україні:монографія - Тернопіль «Вектор», 2011.
2. Толстенко О.Ю. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: колективна монографія –Київ, Міжнародна агенція «Бізон», 2012.
3. Толстенко О.Ю. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України/ Толстенко О,Ю., Стецюк В.М., КнейслерО.В.-Тернопіль «Вектор»,2012.
4. Толстенко О.Ю. Динамічний підхід до оцінки податку на прибуток страхових компаній України / Л. В. Шірінян, С. В. Бойко, О. Ю. Толстенко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2019. – №3(204). – С. 56-64.
5. Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефектиного розвитку/ Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. –Київ «Центр учбової літератури», 2012.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Тернопільська академія народного господарства, 1995 р.

Email: podolpolis@gmail.com


Роганова Ганна Олександрівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств» (2012 рік).

Наукові інтереси: Механізми управління фінансами підприємств.

Викладає дисципліни:
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва,
Фінансовий аналіз,
Інвестиційний аналіз,
Фінансова аналітика та обчислення у фінансах,
Методика розв’язування економічних задач

Наукові монографії, підручники та посібники:
1. Косова Т.Д., Роганова Г.О. Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств: монографія; ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 232 с.
2. Rohanova H. Factor Analysis Of Net Cash Flow Margin Ratio. In book: Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels: multi-authored monograph edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov, Lithuania, 2019, Vol. 2, pp. 757–769.
3. Шірінян Л. В., Роганова Г. О. Фінансовий аудит як необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку. Монографія: Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 378–402.
4. Шірінян Л. В., Роганова Г. О. Вплив активів на прибутковість страховиків: випадок Німеччини. Монографія: Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 153–172.
5. Балашова Е.В., Роганова Г.О. Податкова система України: навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2016. – 259 с.
6. Банківська система : підручник : [у 2-х частинах]. – Частина 1: Банківська система України та її економічні основи [текст] / колектив авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Шірінян. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 412 с.

Наукові статті:
1. Роганова Г.О. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу, методичні підходи. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2019, Vol. 4(4). C. 28–34.
2. Роганова Г.О. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 202(1), 2019. C. 34–41.
3. Шірінян Л.В., Шірінян А.С., Роганова Г.О. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності на прикладі компаній Німеччини. Фінанси України. 2019. № 8. C. 45–60.
4. Шірінян Л.В., Роганова Г.О. Фінансовий аудит як форма контролю і необхідна умова саморегулювання страховиків на ринку. Фінансові послуги. 2019. №4-5. С. 1–10.
5. Роганова Г.О. Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційно-регресійний аналіз. Економіка та управління АПК. 2020. №1(155). С. 68–75.


Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність «Фінанси» (з відзнакою), спеціалізація «Правознавство», 2003 р.

Email: hanna.rohanova@gmail.com


Бойко Світлана Василівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема захищеної дисертації: «Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії» (2013 рік).

Наукові інтереси: теорія фінансів, публічні фінанси, фінансова думка України, бюджетний механізм забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства

Викладає дисципліни:
Фінанси галузей економіки,
Бюджетна система,
Фінансові ринки та інститути

Наукові праці:
Наукові монографії, підручники та посібники
1. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: монографія / за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. П.І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – 514 с. (Бюджетна безпека держави в умовах фінансової глобалізації, с. 70-146)
2. Теорія фінансів / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури, 2010. – 576 с., (с. 180-194, 196-201, 239-270) (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-6278 від 29.07.2009)
3. Бюджетна система : підручник/ за ред. В. М. Федосова. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 [1] с., с. 21-40, 57-76, 119-146, 260-280 (гриф Міністерства освіти і науки України №1/11-4514 від 03.06.2011 р.)
4. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін. - Львів : Сполом, 2017. - 318 с. (с. 5-33, 34-46)
5. Податкова система : навч. посіб. / Клокар О. О., Бойко С. В. та ін.. - Львів : Сполом, 2016. - 487 с. (с. 16-94, 139-181, 253-286, 361-390)
Наукові статті
1. Бойко С. В. Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України : економіко-математичне моделювання / С. В. Бойко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 2. - С. 166-176.
2. Бойко С. В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України / С. В. Бойко // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №3 (7). – C. 106-111
3. Бойко С. В. Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду / С. В. Бойко, О. О. Драган // Економічний часопис-ХХІ. - 2016. - № 161. - С. 35-38.
4. Бойко С. В. Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки / С. В. Бойко // Економіст – 2015. – № 10. – С. 31-35.
5. Бойко С. В. Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку / С. В. Бойко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 202-210.


Освіта: магістр з фінансів (диплом з відзнакою), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008 р.

Email: svitlanaboyko@ukr.net


Кулинич Юрій Михайлович

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Стратегічне планування економічного розвитку підприємств харчової промисловості» (2015 рік).

Наукові інтереси: Стратегічне планування економічного розвитку підприємств.

Викладає дисципліни:
Гроші і кредит,
Фінанси,
Фінанси підприємств,
Інформаційні системи і технології у фінансах,
Дисципліни англомовного проекту
Money and Credit,
Small and Middle Business,
Finance

Наукові праці:
1. Taliat Bielialov, Valeriia Loiko, Mariana Bihus, Yurii Kulynych, Kseniia Omelchenko (2019). Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges. Retrieved from https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html
2. Kulynych Y. M., Shirinyan L. V. The Investment Attractiveness of the Agricultural Sector of Ukraine /Y. M. Kulynych, L. V. Shirinyan // Business Inform. – 2018. – №12. – p. 211–216.
3. Kulynych Y. M. The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector / Y. M. Kulynych, M. I. Arych, A.V. Ivantsiva // Business Inform. – 2017. – №6. – C. 143–152.
4. Кулинич Ю. М. Стратегічні напрямки економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю. М. Кулинич, О. Ю. Панасюк// АгроСвіт. – 2015. – №24. – С. 27-31.
5. Кулинич Ю. М. Консолідована податкова звітність: переваги і недоліки / Ю. М. Кулинич, С. Святаш // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Серія: Економічні науки. – Випуск 12. – Частина 2. – С. 148-152.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Буковинська державна фінансова академія, 2011 р.

Email: iurii.kulynych@gmail.com


Арич Михайло Іванович

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема захищеної дисертації: «Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості» (2015 рік).

Наукові інтереси: Генетичні дослідження у страхуванні, вплив витрат на страхування на безпеку продовольчого ринку, конкурентоспроможність страхового ринку.

Викладає дисципліни:
Страхування,
Страхові послуги,
Гроші і кредит,
Торгівля цінними паперами

Наукові праці:
1. Arych M., Didenko T., Pozdniakova E., Korniienko M., Kripak Y. (2020). Impact of insurance and inflation on economic growth and food market security. Ukrainian Journal of Food Science. Volume 8, Issue 1, pp. 147-158.
2. Арич М.І. Ринок страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності / М.І. Арич, Ю.М. Кулинич, М.М. Левон // Фінанси України. – 2020. – № 7. – C. 116-128.
3. Shіrіnyan L., Arych M. (2019), Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security, Ukrainian Food Journal, 2019, 8(2), pp. 368–385.
4. Арич М.І. Використання генетичних досліджень у страхуванні життя та здоров’я / М.І. Арич, М.М. Левон // Фінанси України. – 2019. – № 3. – C. 118-128.
5. Арич М.І. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз / М.І. Арич, Л.В. Шірінян // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, №5, Частина 2. – С. 17 – 25.


Освіта: спеціальність «Фінанси і кредит», Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2012 р.

Email: mykhailo.arych@gmail.com


Третяк Катерина Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук


Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), тема захищеної дисертації: «Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку» (2016 рік).

Наукові інтереси: Бізнес-процеси страхових організацій; ризик-менеджмент у страхуванні; функціонування та розвиток страхового ринку та ринку перестрахування; пенсійне страхування та соціальна захищеність населення; інноваційні продукти та технології в страхуванні.

Викладає дисципліни:
Страхові послуги,
Центральні банки і грошово-кредитна політика,
Гроші і кредит

Наукові праці:
Наукові монографії
1. Фінансовий бізнес: інновації, технології, регулювання: [мoнoграфiя] / – За заг ред. Примостки Л. О., 2021.
Наукові статті
1. Третяк К.В., Демченко В.О. Розвиток ринку страхування життя в Україні. Інноваційна економіка (категорія «Б»). 2020. № 3-4. С. 169-174. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/578.
2. Tretiak K., Demchenko V. Problems of Involving Population to Participate in Private Pension Funds. Modern Economics (категорія «Б»). 2019. №18. С. 213-218. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/problems-of-involving-population-to/
3. Третяк К.В. Reinsurance Service and its Economic Nature / К. В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка (РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus (ICV 2015 = 70,91), CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor (indexed), Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Library of Ukraine Vernadsky, Advanced Sciences Index, DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, Real-Time Impact Factor, Infobase (India), Researchbib (Japan), MIAR (Spain) (ICDS = 6,5), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Social Science Research Network, Scіentіfіc Іndexіng Servіces, Open Academic Journals Index, General Impact Factor (GIF) (pending), Journalindex, GIGA Information Centre, ESJI, International Services for Impact Factor and Inexing (ISIFI), Thomson Reutars ESCI (under evaluation), Сabell's (under pending evaluation), Scopus (under evaluation)). – 2017. - №2 (191). – С. 22-28 (0,8 д.а.).
4. Третяк К.В. Агрострахування: зарубіжний досвід та ресурси щодо його імплементації в українську страхову практику. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» (категорія «Б»). 2019. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/34.pdf
5. Третяк К.В., Демченко В.О. Ефективне запровадження зарубіжного досвіду недержавного пенсійного страхування в Україні. Вчені записки КНЕУ (категорія «Б»). 2020. №21. С. 242-251. URL: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/vchz/.


Освіта: факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет харчових технологій, 2004 р.

Email: KaterynaTretiak@ukr.net


Дячук Ярослава Сергіївна

Зав. Методичним кабінетом


Освіта: магістр за спеціальністю «Фінанси і кредит», НУХТ, 2008 р.