tkachenkoom Кафедра економіки і права – Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ

Економіка

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1930 році)

Кафедра економіки і права створена у 1930 році. З 1995 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців із напряму «Економіка підприємства». Спеціальність «Економіка підприємства» ліцензована та акредитована за четвертим, найвищим рівнем, що дозволяє вести підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 2015 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальністі «Управління фінансово-економічною безпекою».

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів із студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі.

Підготовка фахівців з економіки здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З даною метою викладачами кафедри у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання.

Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп'ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом економіки НАН України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», спорідненими кафедрами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів та природокористування, Інституту держави і права НАН України, Київського національного економічного університету, асоціаціями харчової промисловості, надає вагому науково-методичну допомогу викладачам економіки університетів, коледжів та технікумів АПК України.

Студенти кафедри економіки і права ННІ ЕіУ, як випускової, проходять виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах харчової промисловості міста Києва та регіонів України: ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПАТ «КЗШВ «Столичний», ПрАТ «КЗБН «Росинка», ПАТ «Галактон», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Ніжинський консервний завод» та ін. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1930 рік створено кафедру економіки харчової промисловості
1945 рік реорганізовано в кафедру економіки промисловості та організації виробництва
1949 рік кафедру розділено на – кафедру економіки харчової промисловості та кафедру організації та планування виробництва
1959 рік кафедри економіки харчової промисловості й організації та планування виробництва об’єднанні в кафедру економіки і організації виробництва харчової промисловості
1966 рік кафедру розділено на – кафедру економіки та кафедру управління харчової і м’ясо-молочної промисловості
1991 рік кафедру економіки перейменовано на кафедру економіки і бухгалтерського обліку в харчовій та м’ясо-молочній промисловості
1992 рік виокремилася кафедра бухгалтерського обліку в харчовій та м’ясо-молочній промисловості
1996 рік зі створенням секції «Право» кафедру було перейменовано на – економіки і права
2012 рік реорганізовано в кафедру прикладної економіки
2015 рік реорганізовано в кафедру економіки і права

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління пов'язана з дослідженнями в галузі економіки харчової промисловості, з процесами роздержавлення та приватизації в харчовій промисловості України, формуванням ринків м'ясо-молочної продукції, хлібопекарських та кондитерських виробів, проблемами розвитку підприємництва, ефективністю функціонування підприємств різних галузей в сучасних умовах, інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Результати досліджень кожного року обговорюються на науково-технічних і науково-практичних конференціях, а також публікуються у провідних українських та іноземних виданнях. Висновки та пропозиції досліджень використовуються при формуванні фінансово-кредитного механізму в харчовій промисловості, а також при розробленні Комплексної програми науково-технічного прогресу та його соціально-економічних наслідків в Україні.

Держбюджетна науково-дослідна робота викладачів кафедри пов'язана з питаннями підвищення ефективності виробництва підприємств харчової промисловості України в ринкових умовах господарювання.

З метою обговорення результатів наукової роботи, підсилення ролі викладання економічних дисциплін та покращення якості підготовки фахівців економічного профілю, розширення зв’язків викладачів і науковців університету з провідними науковими організаціями та ВНЗ України кафедрою вже четвертий рік поспіль проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК».

Наукова робота зі студентами є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. Її підсумки висвітлюються у доповідях на щорічних науково-практичних конференціях університету та публікуються у наукових збірниках НУХТ. Студенти кафедри є учасниками та призерами всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт та всеукраїнських студентських олімпіад.Інформація про викладачів кафедриЗаїнчковський Анатолій Олесандрович

Завідувач кафедри економіки і права, д.е.н., професор


Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.21-08.00.22 «Економіка, планування, управління та організація народним господарством», 1990 р. Тема дисертації: «Відтворення і використання основних фондів АПК».

Наукові інтереси: Підвищення ефективності підпирємств харчової промисловості України.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства
Методика викладання економічних дисциплін та професійна етика


Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1964 р.

Email: anatoliyzainchkovskiy@gmail.com

Наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Левченко Юлія Григорівна

Доцент кафедри економіки і права, заступник завідувача кафедри


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р. Тема дисертації: «Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України».

Наукові інтереси: Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства
Економіка і організація нововведень на підприємстві
Інноваційно-інвестиційний розвиток економічних систем
Правове регулювання господарської діяльності


Освіта: магістр з економіки і права (НУХТ, 2003 р.)

Email: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Данкевич Андрій Євгенович

Професор кафедри економіки і права


Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р. Тема дисертації: «Формування та ефективність функціонування агрохолдингів».

Наукові інтереси: Інтеграційні процеси в агропродовольчому секторі, розвиток земельних відносин в сільському господарстві.

Викладає дисципліни:
Методологія економічних наукових досліджень
Інновації


Освіта: Державний агроекологічний університет (м. Житомир), 2002 р.

Email: dan09@ukr.net

Наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Соловйова Аліна Миколаївна

Професор кафедри економіки і права


Науковий ступінь: доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 2019 р. Тема дисертації: «Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове дослідження».

Наукові інтереси: Фінансове і податкове право.

Викладає дисципліни:
Правознавство
Фінансове і податкове право
Конкурентне право


Освіта: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет, 1997 р.

Email: altoryk10@ukr.net

Наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Басюк Тетяна Петрівна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг, 2000 р. Тема дисертації: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємств торгівлі - об"єктів купівлі продажу».

Наукові інтереси: Інвестиційна діяльність підприємств. Стратегічне управління підприємством.

Викладає дисципліни:
Обгрунтування стратегічних рішень для бізнесу
START UP: Створення власного бізнесу - від ідеї до успіху
Підприємництво і бізнес-культура
Економіка росту і розвитку галузевих ринків


Освіта: економіст-організатор (КТЕУ, 1994р.)

Email: basuk@ukr.net

Наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Відоменко Оксана Іванівна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, 2000 р. Тема дисертації: "Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західних областей України)".

Наукові інтереси: Регіональна економіка, економіка бізнесу, ціноутворення, фінансово-економічна безпека.

Викладає дисципліни:
Регіональна економіка
Ціноутворення
Комерційні переговори
Формування бізнес-моделі підприємства
Електронна комерція


Освіта: соціо-економіко-географ, викладач (КНУ імені Т.Шевченка, 1995 р.)

Email: oksvidom@gmail.com

Наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Задніпряна-Корінна Мар'яна Юріївна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, 12.00.01 за спеціальністю теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, 2015 р. Тема дисертації: «Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу».

Наукові інтереси: Теорія держави і права, господарське та цивільне право, міжнародне право.

Викладає дисципліни:
Цивільне право
Право інтелектуальної власності


Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство, 2011 р.

Email: mzadnepriana@yahoo.com


Іванюта Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р. Тема дисертації: «Інформаційне забезпечення в системі економічної безпеки підприємства».

Наукові інтереси: Економічна безпека, бізнес-розвідка, інформаційно-аналітичне забезпечення, комерційна таємниця.

Викладає дисципліни:
Інтелектуальна власність: торгові секрети
Політика та економіка безпеки бізнесу
Управління матеріальними ресурсами та витратами
Аналітика бізнес-рішень: діагностика ефективності


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2001 р.)

Email: te_ta_na@ukr.net

Наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ковальчук Інна Володимирівна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 05.00.05 - Економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями, 1992 р. Тема дисертації: «Удосконалення методики аналізу відтворення основних фондів».

Наукові інтереси: Розвиток економіки України

Викладає дисципліни:
Економічний аналіз діяльності підприємств,
Економіка підприємства,
Управління проектами,
Економіка харчових виробництв.


Освіта: інженер-економіст (КТIХП, 1985 р.)

Email: inna.kiev.nuft@gmail.com

Наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Луцька Тетяна Валеріївна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Наукові інтереси: Розвиток та конкурентоспроможність підприємств-виробників органічної сільськогосподарської продукції.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства
Регіональна економіка


Освіта: спеціаліст з економіки підприємства (КНТЕУ, 2003р.)

Email: valerievna_@ukr.net

Наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Негода Олена Анатоліївна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: доктор філософії зі спеціальності 081 «Право», 2021 р. Тема дисертації: «Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб: цивільно-правовий аспект».

Наукові інтереси: Господарське, конкурентне, корпоративне, податкове право.

Викладає дисципліни:
Господарське право
Підприємницьке право


Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство, 1997 р.

Email: enegoda74@gmail.com


Рябенко Володимир Володимирович

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, 2002 р. Тема дисертації: «Управління маркетинговими процесами в АПК».

Наукові інтереси: Потенціал підприємства: оцінка, формування, управління.

Викладає дисципліни:
Потенціал і розвиток підприємства,
Проектна діяльність підприємства,
Управління проектами,
Створення вартості в бізнесі


Освіта: менеджер-економіст (зовнішньоекономічна діяльність) (НАУ, 1997 р.)

Email: viar0275@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ткаченко Ольга Миколаївна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р. Тема дисертації:«Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України».

Наукові інтереси: Правова регламентація діяльності підприємств в Україні. Фінансово-економічна діяльність підприємств.

Викладає дисципліни:
Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної діяльності,
Теорія держави і права,
Трудове право


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2003)
юрист (КНУ ім. Т. Шевченка, 2007р.)

Email: 1444563@ukr.ne

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Труш Юлія Леонідівна

Доцент кафедри економіки і права


Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р. Тема дисертації: «Організаційно-економічні засади управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі».

Наукові інтереси: Управління якістю продукції

Викладає дисципліни:
Економіка харчових виробництв,
Економіка підприємств,
Економіка та підприємницька діяльність


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2008)

Email: yuliya633@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ємцева Галина Федорівна

Старший викладач кафедри економіки і права


Наукові інтереси: Ресурсне забезпечення підприємств. Ціноутворення на підприємствах.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства,
Економіка природокористування,
Економіка та організація біотехнологічних виробництв,
Економіка, організація та управління хімічних виробництв.


Освіта: інженер-економіст (КТІХП, 1982 р.)

Email: anfisa60@gmail.com

Наукові праці:
Основні публікації


Крамаренко Оксана Миколаївна

Cтарший викладач кафедри економіки і права


Наукові інтереси: Матеріальна відповідальність працівників.

Викладає дисципліни:
Право (Правознавство),
Трудове право,
Господарське та трудове право.


Освіта: юрист (НАВС, 2004р.)

Email: 4601441@gmail.com

Наукові праці:
Основні публікації

Тимченко Олександр Іванович

Cтарший викладач кафедри економіки і права


Наукові інтереси: Формування економічного механізму розвитку малих підприємств харчової промисловості.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства,
Регіональна економіка.


Освіта: магістр з економіки підприємства (2001 р.)

Email: tymchenko77@i.ua

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Нагавичко Тетяна Олександрівна

Асистент кафедри економіки і права


Наукові інтереси: Стратегія управління результативністю діяльності підприємств.

Викладає дисципліни:
Економіка підприємства,
Управління проектами.


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2008 р.)

Email: magda85@bigmir.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Шевченко Оленсандра Несторівна

Завідувач лабораторії кафедри економіки і права