Економіка

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1930 році)

Кафедра економіки і права створена у 1930 році. З 1995 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців із напряму «Економіка підприємства». Спеціальність «Економіка підприємства» ліцензована та акредитована за четвертим, найвищим рівнем, що дозволяє вести підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 2015 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальністі «Управління фінансово-економічною безпекою».

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів із студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі.

Підготовка фахівців з економіки здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З даною метою викладачами кафедри у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання.

Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп'ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом економіки НАН України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», спорідненими кафедрами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів та природокористування, Інституту держави і права НАН України, Київського національного економічного університету, асоціаціями харчової промисловості, надає вагому науково-методичну допомогу викладачам економіки університетів, коледжів та технікумів АПК України.

Студенти кафедри економіки і права ННІ ЕіУ, як випускової, проходять виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах харчової промисловості міста Києва та регіонів України: ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПАТ «КЗШВ «Столичний», ПрАТ «КЗБН «Росинка», ПАТ «Галактон», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Ніжинський консервний завод» та ін. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1930 рік створено кафедру економіки харчової промисловості
1945 рік реорганізовано в кафедру економіки промисловості та організації виробництва
1949 рік кафедру розділено на – кафедру економіки харчової промисловості та кафедру організації та планування виробництва
1959 рік кафедри економіки харчової промисловості й організації та планування виробництва об’єднанні в кафедру економіки і організації виробництва харчової промисловості
1966 рік кафедру розділено на – кафедру економіки та кафедру управління харчової і м’ясо-молочної промисловості
1991 рік кафедру економіки перейменовано на кафедру економіки і бухгалтерського обліку в харчовій та м’ясо-молочній промисловості
1992 рік виокремилася кафедра бухгалтерського обліку в харчовій та м’ясо-молочній промисловості
1996 рік зі створенням секції «Право» кафедру було перейменовано на – економіки і права
2012 рік реорганізовано в кафедру прикладної економіки
2015 рік реорганізовано в кафедру економіки і права

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління пов'язана з дослідженнями в галузі економіки харчової промисловості, з процесами роздержавлення та приватизації в харчовій промисловості України, формуванням ринків м'ясо-молочної продукції, хлібопекарських та кондитерських виробів, проблемами розвитку підприємництва, ефективністю функціонування підприємств різних галузей в сучасних умовах, інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Результати досліджень кожного року обговорюються на науково-технічних і науково-практичних конференціях, а також публікуються у провідних українських та іноземних виданнях. Висновки та пропозиції досліджень використовуються при формуванні фінансово-кредитного механізму в харчовій промисловості, а також при розробленні Комплексної програми науково-технічного прогресу та його соціально-економічних наслідків в Україні.

Держбюджетна науково-дослідна робота викладачів кафедри пов'язана з питаннями підвищення ефективності виробництва підприємств харчової промисловості України в ринкових умовах господарювання.

З метою обговорення результатів наукової роботи, підсилення ролі викладання економічних дисциплін та покращення якості підготовки фахівців економічного профілю, розширення зв’язків викладачів і науковців університету з провідними науковими організаціями та ВНЗ України кафедрою вже четвертий рік поспіль проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК».

Наукова робота зі студентами є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. Її підсумки висвітлюються у доповідях на щорічних науково-практичних конференціях університету та публікуються у наукових збірниках НУХТ. Студенти кафедри є учасниками та призерами всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт та всеукраїнських студентських олімпіад.